پیش بینی سلامت عمومی براساس سبک های دلبستگی و تمایزیافتگی در دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی دانشگاه های اهواز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی سلامت عمومی براساس سبک­های دلبستگی (سبک دلبستگی اضطرابی و سبک دلبستگی اجتنابی) و تمایز یافتگی (واکنش هیجانی، موقعیت من، هم­آمیختگی و برش عاطفی) در دانشجویان دختر دارای تجربه­ شکست عاطفی دانشگاه‌های شهر اهواز بود. روش پژوهش حاضر همبستگی و از نوع پیش­بین بود و آزمودنی­های آن را 190 دانشجوی دختر دارای تجربه­ شکست عاطفی طی یک سال گذشته تشکیل می­دادند.انتخاب گروه نمونه به روش نمونه­گیری هدفمند و هم‌چنین نمونه­گیری گلوله برفی انجام شد. ابزارهای گردآوری داده­ها شامل پرسش­نامه­های سلامت عمومی گلدبرگ، سبک دلبستگی کالینز و تمایز یافتگی اسکورون و دندی بودند. برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل ممیز استفاده شد.نتایج به دست آمده نشان داد که ترکیب خطی متغیرهای پژوهش قادر به پیش­بینی سلامت عمومی در دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی است. هم‌چنین در تحلیل ممیز به روش گام به گام مشخص گردید که کارآمدترین متغیرها در پیش­بینی سلامت عمومی به ترتیب: برش عاطفی و سبک دلبستگی اضطرابی هستند. در بررسی متغیرها به صورت جداگانه نیز مشخص گردید که همه­ متغیرها شامل دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی، واکنش هیجانی، موقعیت من، هم­آمیختگی و برش عاطفی پیش­بین­های معنی‌داری برای سلامت عمومی در دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی دانشگاه­های شهر اهواز می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of General Health based on the Attachment Styles and Differentiation of Self among Ahwaz Universities Female Students with Love Breakup Experience

نویسندگان [English]

 • Kosar Tardast
 • Abbas Amanollahi
Shahid Chamran University
چکیده [English]

The purpose of the present study was to prediction general health based on the attachment styles (anxious attachment style and avoidant attachment style) and differentiation of self (emotional reactivity, I position, fusion with others and emotional cutoff) among students who have experienced love break up in Ahwaz universities. The present research method was correlational. The participants of the study were 190 female students who have had experienced love break up over the last year. Sample selection was carried out by purposive and snowball sampling. The instruments were include goldberg general health Inventory, collin attachment style Inventory and skowron and dendy differentiation of self-Inventory. Discriminant analysis was used and results showed that linear combination of the variables of the study can predict general health among female students. Stepwise method of discriminant analysis indicated that the most efficient variables in prediction of general health are emotional cutoff and anxious attachment style. Investigation of the variables separately showed that all variables including anxious attachment style, avoidant attachment style, emotional reactivity, I position, fusion with others and emotional cutoff were significant predictive for general health among girls students of Ahwaz city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Differentiation of Self- Attachment Styles- General Health- Love Breakup
 1. اسکیان، پ.؛ ثنایی‌ذاکر، ب. و نوابی‌نژاد، ش (1387). بررسی تأثیر سایکودرام (روان‌نمایشگری) بر افزایش تمایز یافتگی فرد از خانواده‌ اصلی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی منطقه‌ 5 تهران. فصلنامه‌ علمی ـ پژوهشی تازه‌ها و پژوهش-های مشاوره، 25، 42- 27.
 2. پاکدامن، ش. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه‌طلبی در نوجوانان. پایان‌نامه‌ دکترای روان-شناسی، دانشگاه تهران.
 3. پناغی، ل.؛ پیروزی، د.؛ ملکی، ق.؛ شیرین بیان، م. و باقری، ف. (1391). رابطه‌ سبک‌های دلبستگی با خشونت‌دیدگی در زنان. مجله خانواده‌پژوهی، 29، 31-19.
 4. تقوی، م. (1380). بررسی روایی و اعتبار پرسش‌نامه‌ سلامت عمومی. مجله‌ روان‌شناسی، 20، 398-381.
 5. تیموری آسفیجی، ع.؛ غلامعلی لواسانی، م. و بخشایش، ع. (1391). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و خود متمایز سازی. مجله خانواده‌پژوهی، 32، 463-441.
 6. ثنایی، ب. (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: مؤسسه‌ انتشارات بعثت.
 7. حسینی، ن.؛ احقر، ق.؛ اکبری، ا.؛ شریفی، ن. و پـاشا شریفی، ح. (1387). پرسش‌نامه‌های پژوهشی در زمینه‌ روان‌شناسی، مشاوره، علوم تربیتی و جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات سخن.
 8. عارفی، م.؛ نوابی‌نژاد، ش. و ثنایی‌ذاکر، ب. (1385). بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی با کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 18، 31-9
 9. غفاری، ف.؛ رفیعی، ح. و ثنایی، ب. (1389). اثربخشی آموزش خانواده بر اساس تئوری سیستمی بوئن بر تمایز یافتگی و کارکرد خانواده‌های دارای فرزند معتاد. مجله خانواده‌پژوهی، 22، 239-227.
 10. مروتی، ذ. (1390). رابطه علی محیط یـادگیری سازنده‌گرای ادراک ‌شـده و عملکرد ریـاضی با میانجی‌گری جهت‌گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستانی شهر اهواز. پایان‌نامه‌ دکتری تخصصی روان‌شناسی تـربیتی، دانشکده‌ علوم-تـربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 11. موسوی، ز.؛ احقر، ق. و اسدزاده، ح. (1390). اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر روی‌آورد شناختی رفتاری در تغییر سبک‌های دلبستگی دانش‌آموزان. روان‌شناسی. روان‌شناسی تحولی، 29، 54 - 45.
 12. Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin,117 (3), 497-529.
 13. Berscheid, E., & Reis, H. T. (1998). Attraction and close relationships. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.) The handbook of social psychology (4th ed., pp. 193-281). New York: McGraw Hill
 14. Bowlby, J., & Parkes, C. M. (1970). Separation and loss within the family. In E. J. Anthony (Ed.), The child in his family. New York: Wiley.
 15. Cain, D. (1988). Divorce among elderly women: A growing social phenomenon. Social Casework, 69 (9), 563-568.
 16. Chung, M. C., Farmer, S., Grant, K., Newton, R., Payne, S., Perry, M., Saunders, J., Smith, C., & Stone, N. (2003). Coping with post-traumatic stress symptoms following relationship dissolution. Stress and Health, 19 (1), 27-36
 17. Collins, N. L. (1996). Working models of attachment: Implications for explanation, emotion, and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 71 (4), 810-832.
 18. Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58(4), 644-663.
 19. Creasey, G., & Hesson-McInnis, M. (2001). Affective responses, cognitive appraisals, and conflict tactics in late adolescent romantic relationships: Associations with attachment orientations. Journal of Counseling Psychology, 48(1), 85- 96
 20. Davis, D., Shaver, P. R., & Vernon, M. L. (2003). Physical, Emotional, and Behavioral Reactions to Breaking Up: The Roles of Gender, Age, Emotional Involvement, and Attachment Style. The Society for Personality and Social Psychology, 29(7), 871-884.
 21. Dutton-Greene, L. B. (2004). Testing a model of unwanted pursuit and stalking. Unpublished Ph.D.
 22. Field, T. (2011). Romantic Breakups, Heartbreak and Bereavement. Psychology, 2 (4), 382-387
 23. Field, T., Diego, M., Pelaez ,M., Deeds, O., & Delgado, J. (2009). Breakup distress in university students. Adolescence, 44 (176), 705-727.
 24. Frazier, P. A., & Cook, S. W. (1993). Correlates of distress following heterosexual relationship dissolution. Journal of Social and Personal Relationships, 10 (1), 55-67.
 25. Gilbert, S. P., & Sifers, S. K. (2011). Bouncing Back from a Breakup: Attachment, Time Perspective, Mental Health, and Romantic Loss. Journal of College Student Psychotherapy, 25 (4), 295–310.
 26. Hardison, H. G., Neimeyer, R. A., & Lichstein, K L. (2005). Insomnia and complicated grief symptoms in bereaved college students. Behavioral Sleep Medicine, 3 (2), 99-111.
 27. Hazen, C., & Shaver, P. H. (1987). Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process. Journal of Personality and Social Psychology, 52 (3), 511-524
 28. Hope, S., Rodgers, B., & Power, C. (1999). Marital status transitions and psychological distress: Longitudinal evidence from a national population sample. Psychological Medicine, 29 (2), 381-389.
 29. Horowitz, M. J., Siegel, B., Holen, A., Bonanno, G. A., Milbrath, C, & Stinson, C. H. (1997). Diagnostic criteria for complicated grief disorder. American Journal of Psychiatry, 154 (7), 904-910.
 30. Jerga, A. M., Shaver, P. R., & Wilkinson, R. B. (2011). Attachment insecurities and identification of at-risk individuals following the death of a loved one. Journal of Social and Personal Relationships, 4 (1), 1- 24
 31. Moller, N. P., Fouladi, R. T., McCarthy, C. J., & Hatch, K. D. (2003). Relationship of attachment and social support to college students’ adjustment following a relationship breakup. Journal of Counseling & Development, 81 (3), 354-369.
 32. Murdock, N. L., & Gore, Jr, P. A. (2004). Stress, Coping, and Differentiation of Self: A Test of Bowen Theory. Contemporary Family Therapy, 26 (3), 319-335.
 33. Najib, A., Lorberbaum, J. P., Kose, S., Bohning, D. E., & George, M. S. (2004). Regional brain activity in women grieving a romantic relationship breakup. American Journal of Psychiatry, 161 (12), 2245-2256.
 34. Park, L. E., Sanchez, D. T., & Brynildsen, K. (2011). Maladaptive Responses to Relationship Dissolution: The Role of Relationship Contingent Self-Worth. Journal of Applied Social Psychology, 41 (7), 1749–1773
 35. Pistole, M. C. (1995). College students’ ended love relationships: Attachment style and emotion. Journal of College Student Development, 36 (1), 53-60.
 36. Primeau, J. E. (2013). Romantic Breakup and College Student Adjustment: Attachment Dimensions, Patterns of Grief, and Sex. Unpublished Ph.D.
 37. Sbarra, D. A., & Emery, R. E. (2005). The emotional sequelae of nonmarital relationship dissolution: analysis of change and intraindividual variability over time. Personal Relationships, 12 (2), 213–232.
 38. Sbarra, D. A., & Emery, R. E. (2005). The emotional sequelae of nonmarital relationship dissolution: analysis of change and intraindividual variability over time. Personal Relationships, 12 (2), 213-232.
 39. Simpson J. A. (1987). The dissolution of romantic relationships: Factors involved in relationship stability and emotional distress. Journal of Personality and Social Psychology, 53 (4), 683-692.
 40. Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. (1998). The differentiation of self inventory: development and initial validation. Journal of Counseling Psychology, 45 (3), 235-246.
 41. Skowron, E. A., Stanley, K. L., & Shapiro, M. D. (2009). A longitudinal perspective on differentiation of self, interpersonal and psychological well-being in young adulthood. Contemporary Family Therapy, 31 (1), 3-18.
 42. Taylor, F., & Bryant, R. A. (2007). The tendency to suppress inhibiting thoughts, and dream rebound. Behavior Research and Therapy, 45 (1), 163-168.
 43. Waller, K. L. (2007). Trait Self-Esteem Moderates the Effect of Initiator Status on Emotional and Cognitive Responses to Romantic Relationship Dissolution. Unpublished Ph.D.
 44. Weiss, R. S. (1976). The emotional impact of marital separation. Journal of Social Issues, 32 (1), 135-145.
 45. Wisternoff, M. (2008). Unwanted pursuit and stalking following intimate relationship dissolution. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Psychology in the University of Canterbury.