مقایسه استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی با و بدون ناتوانی هوشی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی با و بدون ناتوانی هوشی صورت گرفت. این پژوهش از نوع علّی ـ مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه مادران کودکان پیش‌دبستانی با و بدون ناتوانی هوشی شهر شیراز بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 116 نفر (58 نفر از آن‌ها مادران کودکان پیش‌دبستانی با ناتوانی هوشی و 58 نفر از آن‌ها مادران کودکان پیش‌دبستانی بدون ناتوانی هوشی) انتخاب شدند.از پرسش‏نامه رویدادها و تغییرات زندگی (مک‌کابین و همکاران،1996) برای سنجش استرس استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد که‌ استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی با ناتوانی هوشی به طور معنی‌داری بیشتر از استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی بدون ناتوانی هوشی است.هم‌چنین نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی با ناتوانی هوشی در خرده‌مقیاس‌‌های استرس‏های درون‏خانوادگی، استرس‏های زناشویی، استرس‏های مالی و تجاری، بیماری و استرس پرستاری، از دست دادن اعضای خانواده و مشکلات قضایی خانواده  نسبت به مادران کودکان پیش‌دبستانی بدون ناتوانی هوشی به طور معنا‌داری بالاتر است. شایان ذکر است که بین  استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی با و بدون ناتوانی هوشی در خرده‌مقیاس‌‌های استرس‏های ناشی از بارداری و فرزندان، استرس‏های کاری و تغییر شغلی و کم و زیاد شدن اعضای خانواده تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. با توجه به یافته‌‌های این پژوهش پیشنهاد می‌شود که مسئولین آموزش کودکان با ناتوانی هوشی، برنامه‌های آموزش خانواده بهنگام با تأکید بر برنامه‌های مدیریت استرس برای والدین کودکان پیش‌دبستانی با ناتوانی هوشی فراهم نمایند تا بر پیشرفت همه جانبه این کودکان تأثیر بگذارند و از پیامدهای زیان‌آوری که این کودکان را در سنین مدرسه تهدید می‌کند، پیشگیری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Stress of Mothers of Pre-school Children with and without Intellectual Disabilities

نویسندگان [English]

 • Ghorban Hemati Alamdarloo 1
 • Setareh Shojaee 1
 • Gholam Reza Dehshiri 2
 • Mohammad Mehdi Teymoori Asfichi 1
 • Mohammad Sadegh Arjmandi 1
1 Shiraz University
2 Shiraz University
چکیده [English]

The aim of this study was to compare stress of mothers of pre-school child-ren with and without intellectual disa-bilities. This is a causal-comparative research. A sample of 116 mothers (58 Mothers of Pre-school children with intellectual disabilities and 58 mothers of Pre-school children without intelle-ctual disabilities) were selected.Family inventory of life events was used for measuring stress level.Analysis of data using two-way ana-lysis of variance test showed that the stress level of mothers of pre-school children with intellectual disabilities significantly are higher than the stress level of mothers of pre-school children without intellectual disabilities. Moreover, multiple analysis of varia-nce revealed that in five subscales (intrafamily strains, marital strains, finance and business strains, illness and family care strains, losses, family legal violations) stress level of moth-ers of pre-school children with intelle-ctual disabilities significantly are more than the stress level of mothers of pre-school children without intellectual disabilities and in the three subscales (work-family transitions and strains, transition in and out, pregnancy and childbearing strains) there was no sig-nificant differences between mothers of pre-school children with  and wit-hout intellectual disabilities.According to the finding of this rese-arch, it is recommended that educators of children with intellectual disability provide family education program especially in stress management area for parents of pre-school children with intellectual disability in order to help multidimensional development of the-se children and prevent detrimental consequences that threaten these chil-dren in school age and adulthood.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress- Mothers- Preschool Children- Intellectual Disabilities
 1. افروز، غ. ع. (1393). روان‌شناسی و توانبخشی کودکان آهسته‌گام (عقب‌مانده‌ذهنی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 2. آقایوسفی، ع. ر. (1385). مقایسه فشار روانی و پیامدهای آن در خانواده‌های شاهد و ایثارگر استان قم. قم: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم.
 3. آقایوسفی، ع. ر. و زارع، ح. (1388). تأثیر مقابله درمانگری بر کاهش تنیدگی زنان مبتلا به اختلال عروق کرونر. مجله علوم رفتاری، 3(3)، 193-187.
 4. پرند، ا. و مولّلی، گ. (1390). تأثیر آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان مادران کودکان با آسیب شنوایی، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 7، 25، 34-23.
 5. خرم‌آبادی، ر.؛ پوراعتماد، ح. ر.؛ طهماسیان، ک. و چیمه، ن. (1388). مقایسه استرس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با مادران کودکان بهنجار. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 5، 19، 399-388.
 6. ﺳﺮاﺑﯽ ﺟﻤﺎب، م.؛ ﺣﺴﻦ‌آﺑﺎدی، ح.؛ ﻣﺸﻬﺪی، ع. و اﺻﻐﺮی ﻧﮑﺎح، م. (1391). تأثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت‌ها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 8، 31، 272-261.
 7. Al-Kuwari, M. G. (2007). Psychological health of mothers caring for mentally disabled children in Qatar. Neurosciences, 12(4), 312-317.
 8. Baker, B. L., & Heller, T. L. (1996). Preschool children with externalizing behaviours: experience of fathers and mothers. Journal of Abnormal Child Psychology, 24, 513-32.
 9. Baker, B. L., & Blacher, J. (2002).For better or worse?Impact of residential placement on families. Mental Retardation, 44, 1-13.
 10. Baker, B. L., Blacher, J., Kopp, C. B., & Kraemer, B. (1997). Parenting children with mental retardation. International Review of Research in Mental Retardation, 20, 1-45.
 11. Baker, B. L, McIntyre, L. L., Blacher, J., Crnic, K., Edelbrock, C., & Low, C. (2003). Pre-school children with and without developmental delay: behaviour problems and parenting stress over time. Journal of Intellectual Disability Research, 47(5), 217-230.
 12. Bashir, A., Bashir,U., Lone, A., & Ahmad, Z. (2014). Challenges Faced by families of Autistic Children. International Journal of Interdisciplinary Research and Innova-tions, 2(1), 64-68.
 13. Bor, W., Sanders, M. R. & Markie-Dadds, C. (2002) The effects of Triple P-Positive Parenting Program on preschool children with co-occurring disruptive behaviour and attentional/hyperactive difficulties. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 571-87.
 14. Browne, G., & Bramston, P. (1998).Stress and the quality of life in the parents of young people with intellectual disabilities. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 5, 415-421.
 15. Burack, J. A., Hodapp, R. M., & Zigler, E. (Eds.),. (1998). Handbook of mental retardation and development. New York, NY: Cambridge University Press.
 16. Chronis, A. M., Lahey, B. B., Pelham, W. E., Kipp, H., Baumann, B., & Lee, S. (2003). Psychopathology and substance abuse in parents of young children with ADHD. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42 (12), 1424-1432.
 17. Cuskelly, M., & Gunn, P. (2003). Sibling relationships of children with Down syndrome: perspectives of mothers, fathers, and siblings. American Association on Mental Retardation, 108(4), 234-244
 18. Eisenhower, A. S., Baker, B. L. & Blacher, J. (2005). Preschool Children with Intellectual Disability: Syndrome Specificity, Behaviour Problems, and Maternal Well-Being. Journal of Intellectual Disability Research, 49(9), 657–671.
 19. Emerson, E. (2003). Prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents with and without intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 47, 51-58.
 20. Fidler, D. J, Hodapp, R. M., & Dykens, E. M. (2000). Stress in families of young children with Down Syndrome, Williams syndrome, and Smith-Magenis syndrome. Early Education and Development, 11, 395-406.
 21. Glidden, L. M, & Schoolcraft, S. A. (2003). Depression: its trajectory and correlates in mothers rearing children with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research: Special Issue on Family Research, 47, 250-63.
 22. Graungaard, A. H., & Skov, L. (2007). Why do we need a diagnosis? A qualitative study of parents' experiences, coping and needs, when the newborn child is severely disabled. Child: Care, Health and Development, 33(3), 296-307.
 23. Gupta, A., & Singhal, N. (2005). Psychological support for families with children with autism. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal, 16 (2), 62-83.
 24. Gupta, R. K., & Kaur, H. (2010). stress among parents of children with intellectual disability. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal, 21(2),118-126.
 25. Hastings, R. P., Daley, D., Burns, C., & Beck, A. (2006). Maternal distress and expressed emotion: cross-sectional and longitudinal relationships with behaviour problems of children with intellectual disabilities. American Journal on Mental Retardation, 111, 48-61.
 26. Hauser-Cram, P., Warfield, M. E., Shonkoff, J. P, & Krauss, M. W. (2001). Children with disabilities: a longitudinal study of child development and parent well-being. Monographs of the Society for Research in Child Development, 66, 1-131.
 27. Heiman, T. (2002). Parents of children with disabilities: resilience, coping and future expectations. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 14, 159–71.
 28. Hidangmayum, N. (2010). Parenting stress of normal and mentally challenged children. Master thesis, Harvard University.
 29. Jansen, P. W., Raat, H., Mackenbach, J. P., Hofman, A., Jaddoe, V. W. V., Bakermans-Kranenburg, M. J., et al. (2012). Early determinants of maternal and paternal harsh discipline: The generation R study. Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 61(2), 253-270.
 30. Johnstone, C., Hessl, D., Blasey, C., Eliezs. Erba, H. (2003). Factory associates with parenting stress in mothers of children with fragile X syndrome. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 24(4), 267-275.
 31. Jones, J., & Passey, J. (2005). Family Adaptation, Coping and Resources: Parents Of Children with Developmental Disabilities and Behaviour Problems. Journal on Developmental Disabilities, 11, 31-46.
 32. Kersh, J., Hedvat, T. T., Hauser-Cram, P., & Warfield, M. E. (2006).The contribution of marital quality to the well-being of parents of children with developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 50, 883-93.
 33. Kumari, V. (2009). Parental involvement and expectations in promoting social and personal skills of mentally challenged children. Master thesis, Uni.Agric. Sci. Dharwad (India).
 34. Macinnes, L. K. (2006). Parenting self-efficacy and stress in mothers and fathers of children with down syndrome. Master thesis, Simon fraser University.
 35. McConkey, R., Truesdale-Kennedy, M., Chang, M.Y., Jarrah, S. &Shukri, R. (2008). The impact on mothers of bringing up a child within tellectual disabilities: A cross-culteralstudy. International Journal of Nursing Studies, 45,65-74.
 36. McCubbin, M. A., & McCubbin, H. I. (2001). Resiliency in families: A conceptual model of family adjustment and adaptation in response to stress and crises. In H. I. McCubbin, A. I. Thompson, & M. A. McCubbin (Eds.), Family measures: Stress, coping, and resiliency. Inventories for research and practice (pp. 1-64). Honolulu, HI: Kamehameha Schools.
 37. McCubbin HI, Thompson AI, McCubbin MA.( 1996). FILE: Family Inventory of Life Events and Changes. In: Family assessment: resiliency, coping and adaptation Inventories for research and practice. Madison: University of Wisconsin Publishers.
 38. Meyer, D. J., & Vadasy, P. (2008). Sibshops: Workshops for sibling of children with special needs (Rev. ed.). Baltimore: London. Paul H. Brooks Publishing Co.
 39. Oelofsen, N., & Richardson, P. (2006). Sense of coherence and parenting stress in mothers and fathers of preschool children with developmental disability. Journal of Intellectual and developmental Disability, 31, 1-12.
 40. Plant, K. M., & Sanders, M. R. (2007). Predictors of care-giver stress in families of preschool-aged children with developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 51(2), 109-124.
 41. Seligman, M., & Darling, R. B. (2007). Ordinary families, special children.(3rd ed.). New York: The Guilford Press.
 42. Sharpe, D. L. and Baker, D. L. (2007). Financial Issues Associated with Having a Child with Autism. Journal of Family and Economic Issues, 28,247-264.
 43. Shin J, Nhan NV, Crittenden KS, Flory HTDM &Ladinsky J.( 2006). Parenting stress of mothers and fathers of young children with cognitive delays in Vietnam. Journal of Intellectual Disability Research, 50,748-60.
 44. Singer, G. H. &, Ethridge, B. L. & Aladna, S. A. (2007). Primary and Secondary Parenting and Stress Management Intervention for Parents of Children with Developmental Disabilities: A Metal Analysis. Mental Retardation and Developm-ental Disabilities Research Reviews, 13, 357-369.
 45. Smith, T. B., Oliver, M. N., & Innocenti, M. S. (2001). Parenting stress in families of children with disabilities. American Journal of Orthopsychiatry, 71, 257-261.
 46. Suarez, L. M. & Baker, B. L. (1997). Child externalizing behavior and parents’ stress: the role of social support. Family Relations, 47, 373-81.
 47. Taylor, C. A., Manganello, J. A., Lee, S. J., & Rice, J. C. (2010).Mothers' spanking of 3-year-old children and subsequent risk of children's aggressive behavior. Pediatrics, 125(5), e1057-1065.
 48. Upadhyay, S., & Singh, A. ( 2009). Psychosocial Problems and Needs of Parents in Caring Mentally Retarded Children: the Impact of the Level of Mental Retardation of Children. Indian Journal of Social Science Research, 6(1), 103-112.
 49. Woolfson, L., & Grant, E. (2006).Authoritative parenting and parental stress in parents of pre-school and older children with developmental disabilities. Child: Care, Health & Development, 32, 177-184.
 50. Yelsma, P. & Marrow, S. (2003). An Examination of couple difficulties with emotional expressiveness and their marital satisfaction. Journal of Family of Family communication, 3, 41-62.