نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسش‌نامه مقیاس­های روابط در یک نمونه غیر بالینی از دانشجویان ایرانی بود. به ­منظور هنجاریابی این ابزار، از بین جامعه دانشجویان به روش نمونه­گیری در دسترس، 355 دانشجو به پرسش‌نامه­های مقیاس­های روابط (RSQ)، اضطراب بک (BAI)، افسردگی بک (BDI)، سبک­های دلبستگی هازن و شاور (ASQ) و مقیاس تجدید نظر شده پنج عاملی نئو (NEO-FFI) پاسخ دادند. داده­ها با روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار لیزرل (8/8) تحلیل شدند.  نتایج نشان داد که از میان 4 مدل نمره­گذاری، مدل دو عاملی (سیمپسون و همکاران، 1992) برازندگی قابل قبولی نسبت به دیگر مدل­ها دارد. محاسبه ضریب همسانی درونی نشان داد خرده‌مقیاس­های اضطراب و اجتناب این الگوی نمره‌گذاری  RSQاز پایایی مطلوبی برخوردار است. هم‌چنین، اعتبار همگرا و واگرا با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین نمره­‌های این دو خرده‌مقیاس با پرسش‌نامه­های اضطراب و افسردگی بک، هازن و شاور و فرم کوتاه پنج عاملی نئو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحلیل­ها از اعتبار همگرا و واگرای مقیاس مورد مطالعه حمایت کرد. طبق نتایج این پژوهش، مقیاس RSQ واجد ویژگی­های روانسنجی مورد نیاز برای کاربرد پژوهش­های روان‌شناختی و تشخیص­های بالینی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Reliability, Validity and Factor Structure of the Persian Version of the Relationship Scales Questionnaire

نویسندگان [English]

 • Maryam Amini Fasakhoudi
 • Abas Bakhshipour Roudsari

University of Tabriz

چکیده [English]

The aim of the current study was to investigate the factor structure, reliability, and validity of the persian version of the RSQ questionnaire in a non-clinical sample of Iranian students. From population of students 355 individuals sampled through convenience method and filled the relationships scales questionnaire (RSQ), beck anxiety inventory (BAI), and depression inventory (BDI), hazan and shaver attachment styles questionnaire (ASQ) and the 5 factor NEO revised scale (NEO-FFI). Data was analyzed through confirmatory factor analysis and the LISREL software (8/8). The results showed that among 4 scoring patterns, the 2- factor pattern suggested by Simpson and et.al has acceptable suitability over other patterns. Calculating the coefficient internal consistency indicated that the subscales of anxiety and avoidance of this scoring pattern (RSQ) has a desirable reliability. Also convergent and divergent validity was evaluated by calculating Pearson correlation coefficient between scores of these 2 subscales, Beck anxiety and depression inventories, Hazen and Shower and NEO-60. The results of these analyzes reveals acceptable convergent and divergent validity for the studied scale. According to the results of this study, RSQ has the psychometric properties to be utilized in psychological research and clinical diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reliability- Validity- Factor Structure- Relationship Scale Questionnaire
 1. بشـارت، م؛ فرهادی، م؛ میـرزا کمسفیدی، ر. (1384). پایایی و اعتبار پرسش‌نامه احساس غربت. مجله علم و فنـاوری، 4(3): 45-38.
 2. پاکدامن، ش. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه‌طلبی در نوجوانی. پایان‌نامه دکتری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 3. دابسون، ک؛ محمدخانی، پ. (1386). مختصات روان‌سنجی پرسش‌نامه افسردگی بک ـ 2 در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره بهبودی نسبی توانبخشی. فصلنامه علمی و پژوهشی توانبخشی، 29، 86-80.
 4. سید موسوی، پریسا؛ مظاهری، محمد‌علی؛ قنبری، سعید (1389). بررسی ادراک مادران ایرانی از ویژگی‌های خوشایند و ناخوشایند مربوط به دلبستگی ایمن و ناایمن در کودکان: یک مطالعه فـرهنگی دربـاره دلبستگی. فصلنـامه خانواده-پژوهی، 6(2): 160-137.
 5. عسگری، پ؛ نادری، ف؛ هیکل، ک. (1388). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی معلمان شهر اهواز. فصلنامه زن و فرهنگ، پاییز، 1 (1): 80-69.
 6. غرایی، ب. (1382). تعیین وضعیت‌های هویت و ارتباط آن با سبک‌های هویتی و افسردگی در نوجوانان. پایان‌ نامه دکتری روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انسیتو روانپزشکی تهران.
 7. کیامهر، ج. (1381). هنجاریابی فرم کوتاه پرسش‌نامه پنج عاملی نئو و بررسی ساختار عاملی آن در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه‌های تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
 8. گروسی فرشی، م. (1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). تبریز: نشر دانیال و جامعه‌پژوه.
 9. مغانلو، م؛ آگیلار وفایی، م. (1388). رابطه عوامل و وجوه الگوی پنج عاملی شخصیت با شادکامی و سلامت روانی و جسمانی. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، پاییز، 15، 299-290.
 10. نیلفروشان، پریسا؛ احمدی، سید احمد؛ فاتحی‌زاده، مریم؛ عابدی، محمدرضا؛ قاسمی، وحید (1389). رابطه ابعاد دلبستگی و عوامل پنج‌گانه شخصیت از منظر فردی و زوجی. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 6 (2): 272-257.
 11. هومن، ح. (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سمت.
 12. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M., Waters, E., Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 13. Baackstrom, M., Holmes, B. M. (2001). Measuring adult attachment: A construct validation of two self-report instruments. Scandinavian Journal of Psychology, 42(1) 79-86.
 14. Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: an attachment perspective. Journal of Social and Personal Relationship, 7, 147-178.
 15. Bartholomew, K., Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four- category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2) 226- 244.
 16. Bartholomew, K., Shaver, P. R. (1998). Methods of assessing adult attachment: Do they converge? In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 25-45). New York: Guilford Press.
 17. Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G. K., Steer, R. A. (1998). An inventory for measuring and clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50(6) 893-897.
 18. Beck, A. T., Steer, R. A., Brown, G. K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory-II. San Antonio, Tx: The Psychological Corporation.
 19. Bowlby, J. (1973). Separation: Anxiety and anger. Attachment and loss (vol. 2). New York: Basic Books.
 20. Bowlby, J. (1980). Loss: Sadness and depression. Attachment and loss (vol. 3). New York: Basic Books.
 21. Bowlby, J. (1982). Attachment. Attachment and loss (vol. 1). New York: Basic Books.
 22. Brennan, K. A., Shaver, P. R., Tobey, A. E. (1991). Attachment styles, gender, and parental problem drinking. Journal of Social and Personal Relationships, 8(4) 451-466.
 23. Collins, N. L. (1996). Working models of attachment: Implications for explanation, emotion, and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 71(4) 810–832.
 24. Collins, N. L., Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58(4) 644-663.
 25. Costa, P. T., McCrae, R. R. (1992). Rivised NEO personality inventory (NEO-PI-R) and NEO five-factor inventory (NEO-FFI): Professional manual, Odessa, F.L: Psycholo-gical assessment resources.
 26. Feeney, J. A. (1999). Adult attachment, emotional control, and marital satisfaction. Personal Relationships, 6(2) 169–185.
 27. Feeney, J. A., Hohaus, L. (2001). Attachment and spousal caregiving. Personal Relationships, 8, 21–39.
 28. Fraley, R. C., Spieker, S. J. (2003). Are infant attachment patterns continuously or categorically distributed? A taxometric analysis of strange situation behavior. Developmental Psychology, 39(3) 387–404.
 29. Fraley, R. C., Waller, N. G. (1998). Adult attachment patterns: A test of the typological model. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 77–114). New York: Guilford Press.
 30. Fraley, R. C., Phillips, R. L. (2009). Self-report measures of adult attachment in clinical practice. In J. H., Obegi, E., Berant (Eds), Attachment theory and Research in clinical work with adults. (pp. 153-180). New York: Guilford Press.
 31. Griffin, D. W., & Bartholomew, K. (1994). Models of the self and other: Fundamental dimensions underlying measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 67(3) 430–445.
 32. Hazan, C., Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3) 511-524.
 33. Jacobvitz, D., Curran, M., Moller, N. P. (2002). Measurement of adult attachment: The place of self-report and interview methodologies. Attachment & Human Development, 4(2) 207-215.
 34. Joreskog, K. G., Sorbom, D. (2005). LISREL 8.8 user’s guide. Chicago: Scientific Software International, Inc.
 35. Kurdek, L. A. (2002). On being insecure about the assessment of attachment styles. Journal of Social and Personal Relationships, 19(6), 811-834.
 36. Levy, M. B., Davis, K. E. (1988). Love styles and attachment styles compared: Their relations to each other and to various relationship characteristics. Journal of Social and Personal Relationships, 5(4) 439-471.
 37. MacBeth, A., Schwannauer, M., Gumley, A. (2008). The association between attachment style, social mentalities, and paranoid ideation: An analogue study. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 81(1) 79-93.
 38. Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood, and adulthood: A move to the level of representation. In I. Bretherton & E. Waters (Eds.), Monographs of the Society for Research in Child Development, 50(1–2, Serial No. 209, pp. 66–106).
 39. Main, M., Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/ disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti, & E. M. Cummings (Eds.), Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention (pp. 121–160). Chicago: University of Chicago Press.
 40. Mikulincer, M., Shaver, P. R. (2008). Adult attachment and emotion regulation. In J, Cassidy, P. R., Shaver (Eds), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (2nd ed., pp. 503-533). New York: Guilford Press.
 41. Ravitz, P., Maunder, R., Hunter, J., Sthankiya, B., Lancee, w. (2010). Adult attachment measures: A 25-year review. Journal of Psychosomatic Research, 69(4) 419-432.
 42. Roisman, G. I., Holland, A., Fortuna, K., Fraley, R. C., Clausell, E., & Clarke, A. (2007). The Adult Attachment Interview and self-reports of attachment style: An empirical rapprochement. Journal of Personality and Social Psychology, 92(4) 678–697.
 43. Siegert, R. J., Ward, T., Hudson, S. (1995). The structure of romance: A factor-analytic examination of the Relationship Scales Questionnaire. New Zealand Journal of Psychology, 24(1) 13-20.
 44. Simpson, J. A. (1990). Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 59(5) 971–980.
 45. Simpson, J. A., Rholes, W. S., Nelligan, J. S. (1992). Support seeking and support giving within couples in an anxiety-provoking situation: The role of attachment styles. Journal of Personality and Social Psychology, 62(3) 434-446.