ارزش های پست مدرن خانوادگی در شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

برخی تحقیقات داخلی نشان از ظهور ارزش‌های پست‌‌مدرن خانوادگی در جامعه در حال تحول ما، پیش از ملحق شدن به جوامع فراصنعتی و حتی صنعتی دارد. بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی ارزش‌های پست‌‌مدرن خانوادگی و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران، انجام شد. جامعه آماری پژوهش افراد 18 سال و بالاتر شهر تهران بوده و به شیوه نمونه‌گیری1PPS ، 600 نمونه از این جامعه آماری انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد: در شهر تهران عناصری از ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی به چشم می‌خورد که از نسل اول به سوم سیر صعودی داشته و متأثر از مصرف رسانه، احساس ناامنی اقتصادی، تجرد، نسل و درآمد است. رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد متغیرهای مذکور 24 درصد از ارزش‌های پست‌‌مدرن خانوادگی را تبیین می‌کنند. توجه به عوامل اثرگذار نشان می‌دهد که با به کارگیری سیاست‌های اقتصادی ‌و‌‌ فرهنگی مناسب، می‌توان راه را بر گسترش ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی بست. یافته‌های پژوهش تأییدکننده تئوری اینگلهارت در تغییر ارزش‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postmodern Family Values in Tehran

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Modiri 1
 • Mohammad Sadegh Mahdavi 2
1 National Population Studies and Comprehensive Management Institute
2 Science and Research Branch of Islamic Azad University
چکیده [English]

Some internal investigations shows emergence of postmodern family values in our evolving society, before joining postindustrial and even industrial societies. Accordingly, this study examined the postmodern family values and factors affecting it in Tehran. Statistical population was 18 years and above in Tehran and 600 people were selected by PPS and their data was analyzed. The results showed that there are elements of postmodern family values in Tehran that increased from first to third generation and influenced by media, feeling of economic insecurity, celibacy, generation and income. Multiple regression analysis showed 24% of the postmodern family value is explained by these variables. Based on appropriate economic and cultural policies postmodern family values can be prevented. The findings confirm Inglehart theory of value changes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Postmodern Family Values- Economic Security- Existential Security- Media Consumption- Generation
 1. آزادارمکی، ت. (1386). جامعه شناسی خانواده ایرانی، تهران: سمت.
 2. آزادارمکی، ت.؛ مدیری، ف. و وکیلی، ع. (1389). خانواده ایرانی: فروپاشی یا تغییرات بنیادی با بررسی نقش آموزش عمومی‌ همگانی در بهبود وضع موجود، خانواده و پژوهش، شماره 1، 84 ـ 63.
 3. آزادارمکی، ت. و شریفی‌ساعی، م. (1390). تبیین جامعه‌شناختی روابط جنسی آنومیک در ایران، فصلنامه خانواده‌پژوهی، شماره 28، 462ـ 435.
 4. اینگلهارت، ر. (1373). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، (مریم وتر)، تهران: کویر.
 5. اینگلهارت، ر.؛ نوریس، پ. (1387). مقدس و عرفی: دین و سیاست در جهان، (مریم وتر)، تهران: کویر.
 6. اینگلهارت، ر.؛ ولزل، ک. (1389). نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، (یعقوب احمدی)، تهران: کویر.
 7. دلخموش، م. (1388). سلسله مراتب ارزش‌های ازدواج در جوانان ایرانی، فصلنامه خانواده‌پژوهی، شماره 18، 230ـ 207.
 8. سرایی، ح. (1384). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در پژوهش، تهران: سمت.
 9. فاضلی، م. و کلانتری، م. (1391). ارزش‌های دموکراتیک نسل‌ها: مطالعه موردی در شهر ساری، جامعه‌شناسی ایران، شماره 1 و 2، 108ـ 84.
 10. گودرزی، س. (1388). تغییر ارزش‌های جوانان و عوامل مرتبط با آن، رفاه اجتماعی، شماره 39، 444 ـ 421.
 11. مشیدی، ش. (1390). تحول معیارهای همسرگزینی جوانان نسبت به والدین‌شان به تفکیک خاستگاه طبقاتی، پایان‌نامه دکتری، جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.
 12. ملکی، ا. (1384) بررسی نظام ارزشی جامعه ایران؛ با تکیه بر نظریه نوسازی و تغییرات فرهنگی رونالد اینگلهارت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
 13. میرفردی، ا.، احمدی، س. و رفیعی بلداچی، ز. (1390). بررسی اولویت‌های ارزشی معلمان و ارتباط آن با برخی عوامل اقتصادی‌ ـ اجتماعی ، مطالعات اجتماعی ایران، شماره 3، 168ـ 147.
 14. وثوقی، م. و اکبری، ح. (1389). روندها و عوامل مؤثر بر تغییر ارزش‌ها یک مطالعه تطبیقی، تحلیل اجتماعی؛ نظم و نابرابری اجتماعی، شماره 4/59، 128ـ 93.
 15. یوسفی، ن. (1383). شکاف بین نسل‌ها، تهران: جهاد دانشگاهی.
 16. Amato, P. R., Boot, A. (1995).Changes in gender role attitudes and perceive marital quality. American Sociological Review, 60 (1), 58-66.
 17. Cherlin, A. J. (2004). The deinstitutionalization of American marriage. Marriage and Family, 66(4), 848-861.
 18. De Lange, M., Wolbers, M., Gesthuizen, M., Ultee, W. (2014). Demographic Consequences of Macro-Economic and Employment Insecurity in the Early Career: Family Formation in the Netherlands. European Journal of Population, 30, 161-185.