پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس سبک‌های عشق‌ورزی (صمیمیت، میل، تعهد) و اضطراب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رضایتمندی در رابطه زناشویی، وجود عشق و برخورداری از سلامت روان می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین سهم اضطراب کل، اضطراب آشکار و پنهان و سبک‌های عشق‌ورزی (صمیمیت، میل/ شور و شوق و تعهد) در رضایت زناشویی بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده کلیه پرسنل متأهل شرکت خودروسازی سایپا در سال 1392 ـ 1391 بود.بدین منظور 200 نفر پرسنل زن ـ مرد متأهل، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.به منظور جمع‌آوری داده‌ها، آزمون‌های مقیاس عشق سه ‌وجهی استرنبرگ، مقیاس اضطراب (آشکار و پنهان) اشپیل برگر و فرم کوتاه رضایت زناشویی انریچ به کار گرفته شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که از میان عشق و سبک­های آن مولفه­های صمیمیت و تعهد بیشترین سهم را در رضایت زناشویی داشتند اما متغیر میل(شور و شوق) پیش بین معناداری برای رضایت زناشویی نبود. اضطراب کل و پنهان پیش­بینی کننده­های مناسبی برای رضایت زناشویی بودند. حال آن که، اضطراب آشکار پیش بین معناداری برای رضایت زناشویی نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Marital Satisfaction According to Love-Making Styles (Intimacy, Desire, Commitment) and Anxiety

نویسندگان [English]

 • Susan Hedayati Dana
 • Haydeh Saberi
Islamic Azad University, Roudehen Branch
چکیده [English]

One of the most important factor to determine satisfaction in a married life is to ave mental health. The main purpose of this study was to determine the anxiety ratio (trait ـ state) and the Styles of lovemaking) Intimacy, passion/enthusiasm and commitment) in marital satisfaction. This research is correlational. The statistical population included all married personnel of SAIPA automotive manufacturer company in the years 1391-1392. For this purpose, 200 married personnel were selected by the simple random sampling approach. In order to data gathering, Sternberg’s triangular love scale test, Spielberger anxiety scale (state/obvious & trait/invisible) and Enrich marital satisfaction short form were used. Obtained data were analyzed using multiple regression. Results of this study showed that among love and its pattern (Intimacy, passion and commitment), the intimacy and commitment factors are positively and significantly correlated with marital satisfaction, the passion factor is not a significant predictor for marital satisfaction. However, in the level of anxiety (generalـobviousـinvisible), between general anxiety and invisible anxiety with marital satisfaction, there is a negative and significant correlation, while obvious anxiety is not a significant predictor of marital satisfaction, In other words, the intimacy, commitment, general anxiety and invisible anxiety are proper predictors for marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Styles of Lovemaking- Anxiety- Marital Satisfaction
 1. استرنبرگ، ر. (1386). قصه عشق (نگرشی تازه به روابط زن و مرد)، (ترجمه بهرامی، ع. ا.)، تهران: نشر جوانه رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1997).
 2. بک،آرون. تی. (1379). عشق هرگز کافی نیست (ترجمه قراچه‌داغی، م.). تهران: انتشارات پیکان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی1994).
 3. تیرگری، ع.؛ اصغرنژاد، ف.؛ بیان‌زاده، ع. و عابدین، ع. ر. (1385). مقایسه سطوح هوش هیجانی و رضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آن‌ها در زوجین ناسازگار و سازگار شهرستان ساری در سال 1383. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 4. حاتمی، غ. (1389). بررسی رابطه مؤلفه‌های عشق با رضایتمندی زناشویی در معلمین متأهل شهر شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
 5. حسینی قدمگاهی، ج. (1376). کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله با آن در بیماران کرونری قلب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 6. حفاظی طرقبه، م.؛ فیروزآبادی، ع. و حق‌شناس، ح. (1385). بررسی ارتباط بین اجزای عشق و رضایتمندی زوجی، مجله دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران. دوره شانزدهم، شماره 54، ص 109-99.
 7. خدایاری فرد ،م. شهابی ،ر. اکبری زردخانه ،س(1386). رابطه نگرش مذهبی با رضایت مندی زناشویی در دانشجویان متاهل، فصلنامه خانواده پژوهی، دوره 3 ، شماره 10 ، ص 611 - 620 .
 8. دلاور،علی (1375). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات سخن.
 9. رحیمی، غ. و بنگانی، خ. (1387). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های عشق با رضایت زناشویی در کارکنان متأهل ادارات دولتی اهواز، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، جلد 7، شماره 25، ص25-7.
 10. سپاه‌منصور، م. و مظاهری، م. (1385). مقایسه مؤلفه‌های سبک‌های عشق بین افراد متأهل دارای رضایت و عدم رضایت زناشویی، چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده. درایران، ص 217.
 11. ستیر، و. (1383). آدم‌سازی در روان‌شناسی خانواده (ترجمه بیرشک، ب.)، تهران: انتشارات رشد.
 12. سلیمانیان، ع. ا. (1373). بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی با رضامندی زناشویی در دانشجویان متأهل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی.
 13. شریفی، پ. (1376). نظریه و کاربرد آزمون‌های هوش و شخصیت، تهران: انتشارات سخن.
 14. عباسی، م. دهقانی، م. یزد خواستی، ح. منصوری،ن(1388).کارکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی در مقایسه با خانواده های جمعیت عمومی ، فصلنامه خانواده‌پژوهی، دوره 5 , شماره 19، ص 361 - 370.
 15. عسکری، ه. (1380). نقش بهداشت روان در ازدواج و زندگی و طلاق. تهران: انتشارات گفتگو.
 16. فرقانی، ر. (1382). بررسی اثربخشی آموزش شناختی ـ رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
 17. فرح‌بخش، ک. و شفیع‌آبادی، ع. (1385). ابعاد عشق‌ورزی بر اساس نظریه سه‌بعدی عشق در چهار گروه زوج‌های در مرحله نامزدی، عقد، ازدواج و دارای فرزند، فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی، شماره 30، ص20-1.
 18. قمرانی، س. و طباطبایی، ج (1385). بررسی روابط عاشقانه زوجین ایرانی و رابطه آن با رضایت زناشویی و متغیرهای دموگرافیک، مجله تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، جلد 5، شماره 17، ص 109- 95.
 19. کامکار، م. و جباریان، ش. (1385). بررسی تأثیر صمیمیت در اختلافات زناشویی، چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران، ص311.
 20. کریمی‌نژاد، ک. (1389). رابطه اضطراب و افسردگی با رضایت زناشویی در زنان و مردان کارمند اداره‌های دولتی شهر خرم‌آباد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 21. کریمیان، ن. (1390). بررسی رابطه سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متأهل، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، سال اول، شماره 2، ص263-256.
 22. مشاک، ر. (1389). رابطه سبک‌های عشق (صمیمیت، لذت، تعهد) با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل، فصلنامه زن و فرهنگ، ص97-84.
 23. معتمدین، م. (1383). تأثیر آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیرمنطقی بر اساس رویکرد شناختی بر این باورها و رضایت زناشویی زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خانواده بهزیستی اهواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران.
 24. مهرام، ب. (1372). راهنمای آزمون اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر. مشهد: انتشارات دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی.
 25. میراحمدی‌زاده، ع.؛ نخعی، ن.؛ طباطبایی، ح. و شفیعیان، ر. (1382). رضایتمندی زناشویی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شیراز. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال هشتم، شماره 4، ص63-56.
 26. نصیری زارچ، ز. راجی، ح. احمدی، غ (1392). رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی زوجین مناطق سه گانه شهر اصفهان، فصلنامه خانواده‌پژوهی، دوره 9, شماره 35 ، ص 325 – 341.
 27. ولی‌بیگی، م. و پیوسته، م. (1387). بررسی میزان و نوع عشق با رضایت از زندگی و سلامت روان در دانشجویان زن متأهل دانشگاه الزهرا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی.
 28. هالفورد، ک. (1384). زوج‌درمانی کوتاه‌مدت. (ترجمه: تبریزی، م.؛ کاردانی، م. و جعفری، ف.). تهران: انتشارات فرا روان.
 29. Ahmetoglu, G, Swarni, V, & Chamorro-premuzic,. T. (2009). The Rilationship Between Dimensions of love, personality, and Rilationship Length. Archives of Sexual Behavior, Springer Journa. 39(5), 230-218.
 30. Cano, A, OLeary, K, & Heinz, W. (2004). Short- Term Consequences of Severe Marital Steressors. Journal of social and Personal Relationships, (21), 419-428.
 31. Chambless, D. L, fauerbach, J. A, Floyd, F. J, Wilson, K. A, Remen, A. L, & Renne-berg, B. (2002). Maital interaction of agoraphobia women. A Controlled, behavioral observation study. Journal of AbnormalPsychology, 111, 502-512.
 32. Crawford, D. W., Feng, D., Fischer, J. L., & Diana, L. K. (2003). The influence of love, equity, and alternative on commitment in romantic relationships. Family and consu-mer Research Journal, 31(3), 253-271.
 33. Esch, T., & Stefano, G. B. (2005). Love promotes health. Neuroendocrinology Letters, 26(3), 264-267.
 34. Harris,V. W. (2006). Context and intraction: A comparison of individuals actress various income levels. Science Context,17(4), 48-52.
 35. keily, K, keller, S. & El-sheikh, M. (2009). Effects of hysical and verbal aggression, depression and anxatety on drinking Alcohol of marital partner. Journal of Aggre-ssive Behavior,(35), 296-312.
 36. Komisaruk, B. R., & Wipple (1998). Love as sensory stimulation: physiological cones-quences of its deprivation and expression. Psychoneuroendocrinology, 23(8), 927-944.
 37. Montgomery, M & Sorell, G. (1997). differences in love attitudes across family life states. journal of family relationships,(46), 55–61.
 38. Najarpourian, S. (2012). Personality Types and Marital Satisfaction, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol 4, 372-378 (Persian).
 39. Patterson, J. M. (2002). Integrating family resilience and family stress theory. Journal of Marriage and the Family, 64, 349-360.
 40. Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G. and Tollerud, T. R. (2007). Intimacy, different-tiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15, 359-367.