تأثیر بازسازی شناختی بر مشکلات جنسی و خرده‌مقیاس‌های آن در زوجین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایروان ارمنستان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

زوج‌هایی که فعالیت جنسی رضایت‌بخش ندارند با انواع مشکلات زناشویی روبه‌رو می‌شوند. از طرفی اطلاعات ناکافی یا غلط، افکار و اعتقادات ناسازگارانه در خصوص مسائل جنسی از علل شایع مشکلات جنسی است. حل این مشکلات می‌تواند زوجین را به رابطه زناشویی مطلوب برساند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بازسازی شناختی جنسی بر مشکلات جنسی و خرده‌مقیاس‌های آن بر زوج‌های شهر اصفهان بود. در این پژوهش از روش  آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد.نمونه پژوهش 120 زوج بودند که به صورت تصادفی ساده از بین جامعه پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.ابزار سنجش پرسش‌نامه مشکلات جنسی آنی هوپر و برنامه آموزشی بازسازی شناختی جنسی (10 جلسه دوساعته برای گروه آزمایش) بود. سپس با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یافته‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش نشان داد که آموزش بازسازی شناختی جنسی بر کاهش نمره کل مشکلات جنسی زوجین و تمام ابعاد آن، (05/0P<) مؤثر بوده است. در واقع آموزش بازسازی شناختی توانسته در کاهش مشکلات جنسی زوجین مؤثر باشد و اجرای این آموزش‌ها به بالا رفتن رضایت جنسی و زناشویی گروه آزمایش کمک زیادی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Sexual Cognitive Reconstruction Program for Couples on Reduction of Sexual Problems

نویسندگان [English]

 • Mahshid Sasanpour 1
 • Gayaneh Shahrodyan 1
 • Seyed Ahmad Ahmadi 2
1 Yerevan University
2 Isfahan University
چکیده [English]

Sexual activity is an important part of a marital life that helps couples to feel psychological satisfaction. In times of stress and tension, sexual activity helps men and women to appropriately deal with the pressures or reduce its harmful effects. Couples, who are not satisfied with sexual activity, will face sexual problems, such as sexual dissatisfaction and marital dissatis faction, dys functional family reactions, signs of infertility disorders and psychiatric conditions. Inadequate or incorrect information, disharmony in thoughts and ideas about sexual matters are common reasons of sexual problems. solving these problems and proper education can help couple to reach a more desirable marital relationship. the purpose of this study was to study the effectiveness of sexual cognitive restructuring education on sexual problems of couples in Isfahan. the research method was experimental with pretest-posttest and control group. A sample of 120 couples was selected and they were placed in control and experimental groups randomly. the research instruments were Hooper sexual Problems questionnaires and sexual cognitive restructuring education (Ten two-hour sessions to educate sexual cognitive restructuring were held for experimental group). Research results by covarian cetest showed thateducating sexual cognitive reconstruction seems to be effective on sexual problems (P<.05). In fact educating cognitive restructuring could be effective in reducing couples' sexual problems. By reducing sexual problems, marital and sexual satis faction will be increased andit will have a positive effect on couples’ sexual and marital satisfaction. This study showed that with proper training and cognitive change sinin dividuals the family foundation can be reinforced and strengthen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive Restructuring- Sexual Problems- Aspects of Hooper Sexual Problems questioner- Couples
 1. الیس، آ.؛ سیجل، جی، ال.؛ پیجر، ر، جی.؛ دای‏باتیا، وی، جی. و گیزپ، آر، دای. (1375). زوج‌درمانی. ترجمه ج، صالحی‏فدردی و س، ا.، امین یزدی. تهران: میثاق.
 2. بخشایش، ع.؛ مرتضوی، م. (1388). رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین. فصلنامه روان-شناسی کاربردی، سال سوم، زمستان 1388، شماره 4 (پیاپی 12)، 85-73.
 3. بک، آ. (1384). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه مهدی قراچه‌داغی. تهران: نشر آسیم.
 4. اسپنس، اچ. س. (1389). درمان اختلالات جنسی (دیدگاه شناختی ـ رفتاری). ترجمه توزنده جانی، ح.؛ محمدی، م.؛ توکلی‏زاده، ج. و دهگان‏پور، م. تهران: پیک فرهنگ.
 5. پاک‌گوهر، م. و همکاران. (1387). تعیین تأثیر مشاوره بر رضایت جنسی زنان نابارور مراجعه‌کننده به مرکز بهداشت باروری ولیعصر شهر تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، حیات، دوره 14، شماره 1، 30-21.
 6. پاک‌گوهر، م.؛ محمودی، م.؛ غباری بناب، ب. و گلیان تهرانی، ش. (1386). بررسی تأثیر مشاوره بر تقویت رابطه زناشویی. مجله دانشور دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال15، شماره 73. 6-1.
 7. حیدری‌نسب، ل. و خلیلی، س. (1386). رابطه بین خودپنداره جنسی و رضایتمندی زناشویی. سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی. دانشگاه شاهد.
 8. جابری، پ.؛ مهرابی، ف. و مهریار، ا. (1378). شیوه‌های شناختی ـ رفتاری در درمان زنان مبتلا به فوبیای جنسی. فصلنامه اندیشه و رفتار. سال5. شماره 1و2 . 91-79.
 9. جهانفر، ش. و مولایی‌نژاد، م. (1380). درسنامه اختلالات جنسی. چاپ اول. تهران: بیژه: نشر سالمی.
 10. دلیر، م. (1386). تأثیر آموزش سلامت‌یابی جنسی در بهبود اختلال اضطرابی وسواس ـ اجبار. سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی. دانشگاه شاهد.
 11. رحیمی، ا. و همکاران (1388). آموزش‌های شناختی ـ رفتاری بر دانش نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز. مجله ارمغان دانش. دوره 14. شماره 3. پاییز 1388.
 12. رحیمی، م. و شمس، ا. (1386). بررسی اهمیت فاکتورهای مهم در بهبود روابط جنسی. سومین کنگره خانواده و سلامت جنسی. تهران. دانشگاه شاهد.
 13. روشن، ر.؛ عطری‌فرد، م. و اقتدارنژاد، س. (1386). رابطه بین عملکرد جنسی و نوع رابطه. سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی. دانشگاه شاهد.
 14. ساسان‌پور، م. (1388). بررسی رابطه الگوهای ارتباط زناشویی با مشکلات جنسی دانشجویان. همایش حرفه‌ای مشاوره خانواده و بهداشت جنسی.
 15. شاه‌سیا، م. (1386). تعیین اثربخشی و آموزش جنسی بر بهبود کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
 16. شمس مفرحه، ز. (1380). بررسی تأثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی.
 17. صالح‌زاده و همکاران (1387). اثربخشی درمان‌شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان. مجله مطالعات روان‌شناختی. دوره 7، شماره 1. بهار 90.
 18. عباسی، م.؛ دهقانی، م.؛ مظاهری، م ع.؛ انصاری‌نژاد، ف.؛ فدائی، ز.؛ نیک‌پرور، ف.؛ یزدخواستی، ح.؛ منصوری، ن.؛ ابارشی، ز. (1389). بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در طول چرخه زندگی خانواده: تحلیل روند. فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره 21، بهار 89، 22-5.
 19. عشقی، ر. (1386). اثربخشی مشاوره رفتاری ـ شناختی جنسی زوجین بر بهبود سردمزاجی زنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه اصفهان.
 20. کاظمی، پ. (1388). بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 21. منصوریان، ع. (1385). بررسی اپیدمولوژی اختلالات جنسی در مردان و زنان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره سایا از سال 83 تا 84 در شهر دامغان. سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی. دانشگاه شاهد.
 22. نظری، ع. و بیرامی، م. (1387). بررسی تأثیر مشاوره راه‌حل‌محور بر رضایت زناشویی در ابعاد پرخاشگری، زمان با هم بودن، توافق درباره مسائل مالی و رضایت جنسی در زوج‌های هر دو شاغل. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره 9، بهار 1387، 120-97.
 23. هنرپروران، ن.؛ شفیع‌آبادی، ع.؛ نوابی‌نژاد، ش. و تبریزی، م. (1389). اثربخشی آموزش رویکرد هیجان‌مدار بر رضایت جنسی زوجین. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال چهارم، شماره 15، بهار 1389، 70-59.
 24. Bancroft, J. (1989). Human sexuality and its problems ( ed) , Edinburgh: Churchill Livingstone.
 25. Baron, RA, Byrne D, Branscombe NR. )2004). Social psychology. Boston, MA: Pearson/Allyn & Bacon; 2004; 546-56.
 26. Beck. A.T. (1991).Cognitive therapy and emotional disorders.(pp.170-189) New York : pergamon press.
 27. Bishay, N. R. (1988) cognitive therapy for sexual dysfunction. A preliminary report. Journal of sexual Marital Therapy. 3: 83-90.
 28. Burleson, B. R. (1997) , The relationship between communication skills and marital satisfaction. Journal of Marriage and the family , 59(4), 884-919.
 29. Christopher, F. S., & Sprecher, S. (2000). Sexuality in marriage, dating , and other relationships. Journal of Marriage and Family, 62, 999-1017.
 30. Gellman, C. (1983). Behavioral approach to sexual dysfunctions. Encephala. 49B-55B.
 31. Eidelson, R. J. & Epstein. N. (1982). Cognition and relation and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of counseling and clinical Psychiligy.50،715-720.
 32. Hartmann U, Philippsohn S, Heiser K, Ruffer-Hesse C. (2004). Low sexual desire in midlife and older women: personality factors, psychosocial development, present sexuality. Menopause. 2004; 11(6 Pt 2):726- 40.
 33. Henderson-King DH, Veroff J. (1994). Sexual Satisfaction and Marital Well-Being in the First Years of Marriage. J Soc Press Relat. 1994; 11(4): 509-34.
 34. Hooper, A. (1992). The ultimate sex book. New York: Dorling Kindersley, Inc.
 35. Hulbert, D. F, Apt. C. (1994). Female sexual desire, resir, response and behavior. Behavior Modification Journal. 18(4): 488-504.
 36. Hulbert, D. F. Apt. C, Rabehi, S. M. (1993). Key variables to understanding female sexual Satisfaction: an examination of Women in non-distressed marriage. Journal of sex and marital therapy. 19(2); 156-65.
 37. Jacobson, N. S. & Margolin, g. (1979). Marital therapy: Strategies based on Social learning and behavior -Exchange principles. New York: Brunner/ Mazel
 38. Lotfi Kashani, Farah, Vaziri, Shahram. (2011). The effect of sexual skills training on marital satisfaction. Procardia - Social and Behavioral Sciences 30(2011) 2581-2585.
 39. Masters, W. H., & Johnson, V. E. (1970). Human sexual inadequacy. Boston: Little, Brown.
 40. Maccarthey, B. (1999). Marital style and its effects on sexual desire and functioning. Journal of Family Psychotherapy. 10, 1-12.
 41. McMullen. S. & Rosen, R. C. (1979). Self- administrating masturbation treating in the treatment of primary orgasmic dysfunction. Journal of consulting and clinical psychology. 47, 912-918.
 42. Meston, C. M, Hull, E, Levin. R. J, Sipski, M. (2004). Disorders of orgasm in women. The Journal of sexual Medicine. 1(1): 66-8.
 43. Pinkerton, S. D., and Abramson, P. R. Is risky sex rational? Journal of sex Research. 1992; 29: 561-568.
 44. Ritzer, G. (2000). Sociological theory. Singapore. Macro hill.
 45. Sasanpour. M, Shahverdyan. G. (2012). The Effect of Cognitive Reconstruction Train-ing on Sexual Problems of couples. Journal of American Science 2012; 8(2): 399-403].
 46. Santrock JW. Life-span development. 6th ed. Boston, MA: McGraw Hill; 1997: 61-536.
 47. Spence, S. H. (1991). Psychosexual therapy: A cognitive behavioral approach. London: Chapman & Hall.