حقوق خانواده در برابر پخش برنامه های ماهواره ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

نهاد خانواده به‌عنوان مهم‌ترین واحد اجتماعی همیشه مورد توجه و حمایت علم حقوق بوده است، با صنعتی شدن جوامع و تغییرات درونی و بیرونی در نهاد خانواده توسط عوامل متعدد از جمله ماهواره‌ها نیاز به راهکارهای جدید حمایتی در این موضوع به چشم می‌خورد.از طرفی ماهواره‌ها با تأثیر بر سبک زندگی و الگوی بومی خانواده‌ها سبب سوء معاشرت، خشونت، سستی مبانی خانواده، سخت شدن تربیت فرزندان و انحرافات در اخلاق و فرهنگ جنسی نهاد خانواده شده‌اند. حال می‌دانیم که طبق قوانین اساسی و مدنی، تحکیم خانواده، تشیید مبانی خانواده، معاضدت در تربیت فرزندان، هرچند به عنوان تکالیف والدین ذکر شده است.اما از حقوق اصلی این نهاد به حساب می‌آیند. هرجا که تکلیف وجود دارد صاحب حق نیز موجود است. نهاد خانواده به عنوان یک پدیده اجتماعی از همه این حقوق برخوردار است.به نظر می‌رسد که بررسی حقوق نهاد خانواده در برابر برنامه‌های ماهواره‌ای در قوانین فعلی و ارائه راهکار برای حمایت از خانواده یکی از خلأهای موجود در فضای حقوقی و ارتباطاتی را پوشش می‌دهد که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family Rights and Satellite Broad Casted Programs

نویسندگان [English]

 • Mohammad Roshan 1
 • Seyed Mohammad Mehdi Khalilzadeh 2
1 Shahid Beheshti University
2 Imam Sadegh Yniversity
چکیده [English]

Family has been always regarded as the most important social unit in protection and attention of law. Due to industrialization of societies and the internal and external changes of family and other influencing factors such as broadcasting satellite channels, it seems that new approaches are required to support the unit of family. On the other hand, broadcasting of satellite channels would affect the lifestyle and local pattern of families which may involve families in problems with socialization, abusive behavior, violence, weakness of family foundations, difficulties in educating children, and development of sexual deviations of families based on their culture and values. Although in constitutional and civil law, strengthening families, building strong foundations in the family and parental childrearing practices are mentioned as the rights and tasks of families, are not sufficient in terms of recent changes. Everywhere that there is a duty, there is a titular. The family as a social phenomenon has all these rights. It seems that investigation of the family's rights against satellite programs in current law, and providing a mechanism to support the family could cover the gaps which exist in the legal and communicational space which will be discussed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family- Satellite Programs- Educating- Sexual Ethics- Globalization
 1. ارنسون، ا. (۱۳۶۹)، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، تهران، انتشارات رشد.
 2. اسماعیلی، م. (1389)، حقوق کودک در برابر رسانه‌ها، فصلنامه خانواده‌پژوهی، شماره21.
 3. اعزازی، ش. (1377)، جامعه‌شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، چاپ اول، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
 4. امامی، ح. (1370)، حقوق مدنی، جلد 4 و 5، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 5. جعفری‌لنگرودی، م. (1355)، حقوق خانواده، چاپ اول، تهران، چاپخانه حیدری.
 6. حدادعادل، غ. (1380)، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران، انتشارات سروش.
 7. داور، ز. (1380)، حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی و جامعه، چاپ اول، انتشارات سفیر صبح.
 8. دستورنیکو، ف. (1381)، فرایند جهانی شدن فرهنگ از طریق ماهواره، مجموعه مقالات: پخش مستقیم ماهواره‌ای در قرن بیست و یکم؛ چالش های حقوقی و فرهنگی، تهران، انتشارات سروش.
 9. رفعت‌جاه، م. (۱۳۸۲)، زنان و بازتعریف هویت اجتماعی، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره ۲.
 10. روشن، م. (1389)، مباحثی از حقوق خانواده، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
 11. رئوف، ع. (۱۳۷۷)، مشارکت سیاسی زن، ترجمه محسن آرمین، نشر قطره.
 12. سلیمی، ع. و داوری، م. (۱۳۸۵)، جامعه‌شناسی کجروی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 13. صفایی، ح. و امامی، الف. ( 1369)، مختصر حقوق خانواده، چاپ دوم تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 14. طبرسی، الف. (1360)، مجمع ‌البیان فی‌ تفصیر القرآن، ج 1، 2، 4، چاپ اول، تهران، انتشارات فراهانی.
 15. کارلسون و دیگران (۱۳۷۸)، خانواده‌درمانی، ترجمه عفت نوابی‌نژاد، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
 16. کازنو، ژ. (۱۳۸۴)، جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ هشتم، انتشارات اطلاعات.
 17. کاتوزیان، ن. (1380)، حقوق مدنی خانواده، ج 1، چاپ دوم، تهران، سهامی انتشار.
 18. محسنی، م. (1386)، بررسی در جامعه‌شناسی فرهنگی ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر، ‌ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 19. Bandora. A. (1973). Agression:A social learning analysis. Englewood Glifs. N. J. prentice Hall.
 20. Clein. J. (2004). Screening women and elderly adults for family and intermate partner violence. Journal of clinical guide lines. 140(5).
 21. Dobash. R. E. (1979). Violence against wives. New York, the free press.
 22. Siegel. L. J. (2003). Criminology. Belmont. C. A. wadsworth.
 23. Synnott, Anthony (1993). the body social: syrnbolism, self and society, Londn: Routledge.
 24. Weinberg, martins, (1957). sexual modesty, social meanings, and the nadist camp, Inlefton, mark, skippey, tamesk and research findihgs, New york: Appleion- century- Crofts. pp. 119, 128.
 25. Zoonen, Liesbetvan (1994). Feminist media studies, London: Sage.