بررسی رابطه‌ بین شیوه های مقابله‌ ‌همسران با استرس، رضایتمندی زناشویی و فرسودگی شغلی در زوجین شاغل آموزش و پرورش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بین کار و ابعاد خانواده اثرپذیری دوجانبه‌ای وجود دارد. مطالعه حاضر، درصدد است تا از طریق مقایسه و رابطه‌ راهبرد‌های‌ مقابله‌ ‌همسران‌ با -استرس، رضایتمندی زناشویی و فرسودگی شغلی، بینش وسیع‌تر و روشن‌تری نسبت به این موضوع برای زوجین شاغل و درمان‌گران در حیطه مشاوره شغلی و مشاوره خانواده فراهم نماید.در فعالیت‌های مشاوره‌ای به این موضوع توجه بیشتری شده و با به‌کارگیری برنامه‌های پیشگیرانه، از میزان تعارضات زناشویی و فرسودگی شغلی کاسته شود. انتخاب نمونه‌ها به-صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای و حجم نمونه، 406 معلم از بین 38 مدرسه بوده‌ است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های راهبردهای مقابله‌ همسران‌ با استرس (DCI)، مقیاس ‌فرسودگی شغلی(MBI) و مقیاس ‌رضایتمندی ‌زناشویی (M.A.T) استفاده شده‌ است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده ‌است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان دادند که بین خرده‌مقیاس‌های راهبرد مقابله‌ همسران و خرده‌مقیاس‌های فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد، هم‌چنین بین خرده‌مقیاس‌های راهبرد مقابله‌ای همسران و رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل رابطه وجود دارد. نتایج مطالعه حاضر در راستای تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه برای مقابله بهتر در رویارویی با استرس زوجین فرهنگی قابل بحث است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Dyadic Coping Strategies With Stress, Marital Satisfaction And Burnout In The Teachers

نویسندگان [English]

 • Ruholah Mohammadi
 • Abolghasem Khosh konesh
 • Ali Zadeh Mohammadi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

There is a mutual relationship between work and family dimensions. Present study compares the relationship between dyadic coping strategies with stress, marital satisfaction and burnout. Findings can have practical implications for couples and therapists in the field of preventive training programs. Statistical population was all teachers (N=9151) in three educational levels in the 2011-2012 school-year who lived in Zanjan. Sampling was through multi-stage cluster sampling. Sample size consists 406 teachers from 38 schools. Different questionnaires were used in present study including dyadic coping inventory (DCI), scale burnout (MBI) and the scale of marital satisfaction (MAT). Findings demonstrated the relationship between coping strategy and burnout subscales for spouses. There is also a relationship between dyadic coping strategy and marital satisfaction. Results can have practical implications in order to formulate and implement educational and preventive training programs to deal with stressful professional conditions of one earner couples in the field of teaching. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress- Dyadic Coping- Burnout- Marital Satisfaction
 1. برشتاین، اچ.اف.، برشتاین، ت. (1377). شناخت و درمان اختلاف‌های زناشویی. ترجمه: م، سهرابی، تهران: نشر رسا.
 2. ثنایی، ب. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.
 3. حسامی، ن. (1389). بررسی رابطه بین فرسودگی ‌شغلی با رضایتمندی زناشویی دبیران متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر کرمانشاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 4. حسینی، س.م.، فتحی‌آشتیانی، ع. (1389). بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و مدت‌زمان ازدواج در میان دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). فصلنامه روان‌شناسی و دین، سال سوم، شماره چهارم، صص 145 ـ 127.
 5. عابدی، م.ر. (1381). بررسی و مقایسه اثربخشی روش‌های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی ـ رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان. رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 6. عزیزی، ل.، فیض‌آبادی، ز.، صالحی، م. (1387). تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی پرسش‌نامه فرسودگی شغلی مسلش در کارکنان دانشگاه تهران. فصلنامه مطالعات روانشناختی،4، صص: 93 ـ 73.
 7. Allen, j, Mellor. D. (2002). work context,personal control,and burnout amongst nurses, western. Journal of nursing research, 24, 905 ـ 917.
 8. Anshel. M. H., Sutarso. T. & Jubenville. C. (2009). Racial and Gender Differences on Sources of Acute Stress and Coping Style Among Competitive Athletes. The Journal of Social Psychology. 149(2), 159–177.
 9. Betoret. F. D. & Artiga. A. G. (2010). Barriers Perceived by Teachers at Work, Coping Strategies, Self ـ efficacy and Burnout. The Spanish Journal of Psychology.Vol. 13 No. 2, 637 ـ 654.
 10. Billing A, Moos R. (1984). The role of coping responses and social resources in attenuating the impact of streesful life events. Journal of Social Psychology. 4; 139 ـ 57.
 11. Bodenmann, G. (2000). Stress und coping bei Paaren. [Stress and coping in couples]. Göttingen,Germany: Hogrefe.
 12. Bodenmann, G., Perrez, M., Charvoz, L., Cina, A., & Widmer, K. (2002). The effectiveness of coping ـ focused prevention approach: A two ـ year longitudinal study. Swiss Journal of Psychology, 61, 195 ـ 202.
 13. Bodenmann, G., Pihet, S., & Kayser, K. (2006). The relationship between dyadic coping and marital quality: A 2 ـ year longitudinal Study. Journal of Family Psychology, 20, 485 ـ 493.
 14. Bodenmann, G. (2005). Dyadic coping and its significance for marital functioning. In T. Revenson, K. Kayser, & G. Bodenmann (Eds.), Emerging perspectives on couples coping with stress. Washington, DC: American Psychological Association.
 15. Bodenmann, G. (2008). Dyadisches Coping Inventar (DCI). [Dyadic Coping Inventory]. Test manual. Bern, Göttingen: Huber & Hogrefe Testverlag.
 16. Bodenmann, G. Chavoz, L., Cina, A., &. Widmer, K. (2010). Prevention of Marital Distress by Enhancing The Coping Skills Of Couples: 1 ـ year follow ـ up study .Swiss Journal of Psychology, 60, 3 ـ 10.
 17. Boles, J, S, Dean, D. H, Ricks, J. M, (2000). The Deimensionality of The Maslach Burnout inventory Across Small Business Owners And Educators. Jounal Of Vocation Behavior, 56, 12 ـ 34.
 18. Cote, S, & Golden, B. R, (2006). Emotional intelligence and burnout among leader. In G. A. van Kleef, A. C, Homan, & N. M., Ashkanasy (chairs), Exploring the role of emotion in leadership, symposium conducted at the meeting the Academy of Management, Atlanta, GA.
 19. Doyle. C. E. (2003). work and organizational psychology an introduction attitude. By psychology press.
 20. Garret, E. D. ‌(2004). Ethnic differences in burnout, Coping and intervention acceptability among childcare professional. Child and vouth care forum, Vol. 33, P 349.
 21. Gupta. S. (2010). Burnout and Coping Strategies Utilized by Occupational Therapists in Ontario. Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy. Queens University Kingston, Ontario, Canada. ISBN: 978 ـ 0 ـ 494 ـ 70262 ـ 8.
 22. Hasida, B. Z. (2005). The relationship between employment ,aggressive behaviours of custome coping burnout .Europen Journal of Work & Organizational Psychology: Vol.14.p.81.
 23. Jonathan, A. & Dohee Kim, A. (2008).Family system at work: the relationship between family coping and employee burnout, The Family journal,16,213 ـ 239.
 24. Karney, B. R., Sullivan, K. T., & Bradbury, T. N. (2005). Problem ـ solving skills and affective expressions as predictors of change in marital satisfaction. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 15–27.
 25. Lauren, M. P. & Nicole, L. W. (2010). Romantic Partners' Individual Coping Strategies and Dyadic Coping: Implications for Relationship Functioning. Journal of Family psychology, 65, 361 ـ 378.
 26. Mcdonald, B, E,. (2011). Changes in Dyadic Coping and Distress Among Couples Facing Unemployment. Washington University in partial satisfaction of the require-ments for the degree of Doctor of Philosophy, Proquest LLC, 156pp.
 27. Morfesis, F. (2009). Dyadic Coping Among Adults with Attention ـ Deficit /Hyperactivity Disorder. The University of North Carolina at Greensboro. the Degree Master of Arts, Proquest LLC, 65 pp.
 28. Parrouty. j. (2009). Burnout Among French Immersion Teachers in British Columbia, Canada. Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University. UMI Number: 3368758.
 29. Pines, A. M. & Nunes, R. (2003). The relationship between career & couple burnout: implications for career & couple counseling. journal of Employment counseling, 740(2), 50 ـ 64.
 30. Wunderer, E., & Schneewind, K. (2008). The relationship between marital standards, Psychology, dyadic coping and marital satisfaction. European Journal of Social, 38, 462 ـ 476.