پدیدارشناسی تجارب مادران در زندگی با کودکانADHD

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه کردستان

چکیده

زندگی با کودکان ADHD در خانواده، مسائل و مشکلات خاصی را برای مادران ایجاد می‌کند. هدف این پزوهش دستیابی به تجربه مادران کودکان ADHD در زندگی با آن‌ها بود. این مطالعه به شیوه کیفی، به روش پدیدارشناسانه، با نمونه‌گیری هدفمند و به وسیله مصاحبه ژرف‌نگر با 10 مادر که دارای کودک ADHD بودند، در مرکز مشاوره شمس تبریز، انجام شد.مصاحبه‌ها ثبت شده، سپس به صورت کتبی پیاده شدند و به روش هفت مرحله‌ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از تجربیات مادران در زندگی با کودکان ADHDدر 4 مضمون اصلی «نابسامانی خانوادگی»، «نگرانی‌های اجتماعی»، «نگرانی‌های تحصیلی»، «احساسات منفی تجربه شده توسط مادر» و چندین مضمون فرعی خلاصه گردید. این یافته‌ها می‌تواند اطلاعات لازم را در خصوص منابع حمایتی و اتخاذ راهبردهای حمایتی و درمانی برای مادران کودکان ADHDجهت تأمین سلامت روان آن‌ها فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها