تأثیر آموزش مدیریت استرس بر کاهش مشکلات روان‏شناختی خانواده‌های کودکان با آسیب‏های شنوایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

چکیده

تولد کودک با آسیب شنوایی، واقعه‏ای تنش‏زا و غیرمنتظره است و خانواده را با استرس و مشکلات روان‏شناختی مواجه می‏کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بهبود سلامت روانی مادران کودکان با آسیب شنوایی از طریق اجرای کارگاه مدیریت استرس صورت گرفته است. محتوای کارگاه در دو بخش دانش‏افزایی و مهارت‏آموزی تنظیم و در شش جلسه ارائه شد. روش پژوهش حاضر شبه تجربی و طرح آن پیش-آزمون ـ پس‌آزمون بدون گروه کنترل است. گروه نمونه پژوهش حاضر شامل 33 مادر دارای کودک با آسیب شنوایی در سنین پیش از دبستان بودند که به مرکز توانبخشی کودکان ناشنوای نیوشا مراجعه کرده و داوطلب شرکت در کارگاه آموزشی بودند. ابزارهای پژوهش فهرست نشانگان 90 (SCL-90) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بوده است. داده‏های حاصل از اجرای آزمون‏ها قبل و بعد از کارگاه با استفاده از آزمون t وابسته تجزیه و تحلیل شدند. یافته‏های پژوهش بیانگر کاهش مشکلات روان‏شناختی مادران شرکت‌کننده در کارگاه است. با توجه به نقش مادران در توانبخشی کودکان با آسیب شنوایی، آموزش مادران در برنامه‏های درمانی کودکان حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها