بررسی اختلالات شخصیت در مردان همسرآزار شهر تبریز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اختلالات شخصیت در مردان همسرآزار شهر تبریز می‌باشد. پژوهش، توصیفی و از نوع پس رویدادی است. 100 مرد (50 مرد همسرآزار و 50 مرد غیرهمسرآزار) از طریق نمونه‌گیری در دسترس در این پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون (MCMI-III) را تکمیل نمودند. به منظور مقایسه میانگین نمرات مردان همسرآزار و غیرهمسرآزار در مقیاس‌های MCMI-III از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین میانگین نمرات دو گروه مردان همسرآزار‌/‌غیرهمسرآزار در خرده‌مقیاس‌های شخـصیـت دوری‌گزین، افـسرده و وابـستـه از خرده‌مقیاس الگوهای بالینی شخصیت؛ بین میانگین دو گـروه مـردان همسـرآزار/-غیرهمسرآزار در خرده‌مقیـاس‌های شخصـیت اسکیزوتایپـال و پارانوئیـد از مقیـاس الگوهای بالینی شدید شخصیت؛ بین میــانگین نمرات دو گروه مردانهمسرآزار/ غیرهمسرآزار در خرده‌مقیاس‌های اختلال افسرده‌خویی و وابستگی به مواد و اختلال استرس پس از ضربه از مقیاس نشانگان بالینی؛ بین میانگین نمرات دو گروه مـردان (همسرآزار‌/-غیرهمسرآزار) در هـر سـه خرده‌مقیاس اختلال تفکر، اختلال افسردگی اساسی و اختلال هذیانی از مقیاس نشانگان بالینی شدید، تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به بالاتر بودن میانگین نمرات مردان همسرآزار در بیشتر خرده‌مقیاس‌ها نتایج و پیامدهای پژوهش در مقاله تشریح و تبیین می-شوند.

کلیدواژه‌ها