بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک‌های حل تعارض

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی پایایی و روایی مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک‌های حل تعارض می‌باشد. نمونه پژوهش شامل 395 نفر (206 زن و 189 مرد) بوده که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از مناطق مختلف تهران انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده مقیاس تجدیدنظر یافته‌ تاکتیک‌های حل تعارض (CTS2) بود. روایی واگرا و همگرای این مقیاس با استفاده از خرده‌مقیاس‌های پرسشنامه تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در نمونه‌ ایرانی پژوهش حاضر تحلیل سه عاملی با استفاده از سه خرده‌مقیاس حمله، خشونت روانی و مذاکره نسبت به سایر تحلیل‌ها مناسب‌تر است. همین‌طور این مقیاس و خرده‌مقیاس‌های آن از همسانی درونی مناسبی برخوردار هستند (آالفای کرونباخ بین 66/0 تا 86/0).
به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک‌های حل تعارض از روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است. می‌توان گفت این مقیاس یک ابزار خودگزارش‌دهی مفید و کارآمد برای اهداف پژوهشی و هم‌چنین مشاوره زوجین است.

کلیدواژه‌ها