نقش عوامل خانوادگی در شکل‏گیری کسب‏وکارهای خانوادگی (مطالعه موردی: صنایع نفت و نساجی شهر تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق که با هدف شناسایی عوامل خانوادگی مؤثر بر ایجاد کسب‏وکارهای خانوادگی، در میان 160 شرکت خانوادگی و غیرخانوادگی در دو صنعت نفت و نساجی، انجام شده است مشخص گردید که عوامل ارتباطات خانوادگی، اهداف خـانوادگـی، منـابع خـانوادگـی، و بینش مشتـرک خانوادگی بر ایجاد کسب‏وکارهای خانوادگی تأثیرگذار بوده، اما این عوامل به همراه عواملی چون اندازه خانواده و اختلافات خانوادگی بر ایجاد کسب ‏و کارهای غیرخانوادگی مؤثر نیستند.

کلیدواژه‌ها