سلسله ‎مراتب ارزش‌های ازدواج در جوانان ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این پژوهش سلسله ‎مراتب ارزش‌های ازدواج در بین 2680 دانشجو و دانش‎آموز زن و مرد ایرانی با استفاده از مقیاس مؤلف ساخته ارزش‌های ازدواج (با ابعاد: محاط‌شدگی در برابر خودپیروی، و سلسله‎ مراتبی در برابر برابرنگری) ارزشیابی شدند. یافته‎های پژوهش نشان دادند که در مقیاس سلسله مراتب ارزش‌های ازدواج جوانان، ابعاد خودپیروی و برابر‎نگری در رتبه‎های بالاتر و ابعاد محاط‎شدگی و سلسله ‎مراتبی در جایگاه پایین‎تری قرار دارند. انتظار می‎رفت که تهرانی‎ها نسبت به جوانان سایر استان‎ها و دانشجویان در مقایسه با دانش‎آموزان، در ارزش‌های ازدواج خودپیروتر و برابرنگرتر باشند. هرچند تهرانی‎ها و دانشجویان خودپیروتر بودند اما، با تأکید بیشتر بر توزیع نابرابر قدرت و نقش‌ها در زندگی زناشویی، بعد سلسله مراتبی ارزش‌های ازدواج را با اهمیت‎تر می‌شمردند.

کلیدواژه‌ها