تعارضات همسرگزینی دختران با والدین: یک مطالعۀ پدیدارشناختی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

چکیده

مطالعۀ کیفی حاضر با هدف آشکارسازی تعارضات همسرگزینی دختران با والدین، در زمینۀ انتخاب همسر به‌شیوۀ پدیدارشناختی بود. جامعۀ آماری کلیۀ دختران متعارض با والدین در زمینۀ انتخاب همسر شهر اصفهان بود که با نمونه‌گیری هدفمند، 15 دختر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته بود. داده‌ها با روش تحلیل کلایزی تحلیل شد. مضمون‌های پژوهش عبارت بود از: مضمون اول، پویایی‌های قدرت با زیرمضمونِ جنگ قدرت دختر با والدین برای بهبود شرایط قبل از ازدواج، ساده‌گرایی دختر در برابر ایدئال‌گرایی والدین در ازدواج، ساده‌گرایی والدین در برابر ایدئال‌گرایی دختر در ازدواج، مضمون دوم تعارضات مالی با زیرمضمونِ تعارض دختر با والدین بر سر استقلال‌طلبی مالی قبل از ازدواج، مادی‌گرایی والدین در برابر همه‌جانبه‌نگری ملاک‌های دختر، مضمون سوم تعارضات ارتباطی با زیرمضمونِ شکاف نسلی، تعارض دختر و همشیره‌ها در حوزۀ ازدواج، تعارضات عمومی والدین ـ دختر در حوزه‌های مختلف، باورهای متعارض والدین ـ دختر در حوزۀ ازدواج و مضمون چهارم تعارضات نگرشی ـ اعتقادی با زیرمضمونِ درگیری بر سر نگرش‌های اعتقادی بین والدین و دختر، تفاوت ملاک‌های والدین و دختر در ازدواج.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spouse selection Conflict between Girls with their parents: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • zahra shafiee
  • maryam fafehizade
  • Faramarz Asanjarani
Department of Counseling, Faculty of Education & Psychology, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present qualitative study aims to reveal the conflicts between young women and their parents in choosing a spouse in a phenomenological framework. The stati-stical population was all the young women who were in conflict with their parents when it came to choosing a spouse in Isfahan city and 15 young women were selected by purposeful sampling. The research tool was semi-structured intervi-ew. The data were analyzed by Colaizz analysis. The first theme is power dynam-ics with sub-themes: the young women power struggle with her parents to improve the conditions before marriage, the young women Inclination against the parents' idealism in marriage, the parents' Inclin-ation against the daughter's idealism in marriage, the second theme is the financial conflicts of the actor. The young women conflict with her parents over seeking financial independence before marriage, parents' materialism against the compreh-ensiveness of the young women criteria. The third theme of communication confl-icts with the sub-theme: generational gap, conflict between daughters and sisters in the field of marriage, general parent-daughter conflicts in different fields, con-flicting beliefs of parents-daughter in the field of marriage and the fourth theme of attitudinal-belief conflicts of Bazir theme: conflict over religious attitudes Between parents and daughters, the criteria of par-ents and daughters were different in marriage.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spouse selection
  • parent-daughter conflicts
  • phenomenological studies
احمدی، ا. (1390). روان‌شناسی نوجوانان و جوانان، تهران: نشر نخستین.
اختیاری امیری، ر.، فرح‌بخش، ک.، کلانتر هرمزی، آو سلیمی بجستانی، ح. (1397). تدوین و ارائۀ الگوی مطلوب مشاورۀ پیش از ازدواج مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی. نشریۀ پایش. 17(4)، 442-431.
آزاد ارمکی، تقی. (1389). جامعه‌شناسی ایران: جامعه‌شناسی مناسبات بین نسلی در ایران، تهران: نشر علم.
بیرامی، م و محبی، م. (1395). رابطۀ دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین با اختلال اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر: نقش میانجی‌گری راهبرد مقابله‌ای هیجان‌مدار، روان‌شناسی بالینی، 8، 1(29)، 83-71.
پاپی، ا. (1399). ازدواج‌های اجباری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن. فصلنامۀ مطالعات فقه اقتصادی، 2(1)، 29-16.
تاج‌بخش، غ و محمدی، ح. (1399). واکاوی دلایل گرایش جوانان به زندگی مجردی و رویگردانی از ازدواج. فصلنامۀ جمعیت، 27(111-112)، 133-113.
چابکی، ا. (1396). روایت دختران 45 سال به بالای شهر تهران از علل تجرد قطعی. مطالعات اجتماعی ایران. 10(2-3)، 123-102.
چراغی، م و ابراهیمی، م. (1399). فرض‌ها و معیارهای ایرانیان دربارۀ ازدواج و روابط زناشویی: تحلیل کیفی ضرب‌المثل‌های ایرانی. فصلنامۀ خانواده‌پژوهی.18(3)، 314-294.
حقیقی‌زاده، م. ح.، کرمی، خ و سلطانی، ت. (1389). معیارهای گزینش همسر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی علوم بهداشتی، 2(2)، 54-44.
خجسته‌مهر، ر.، دانیالی، ز و شیرالی‌نیا، خ. (1394). تجارب دانشجویان متأهل از آمادگی ازدواج: یک پژوهش کیفی. روان‌شناسی خانواده، 2(۲)، 50-39.
زارع، ب و اصل‌روستا، ا. (1389). بررسی ارزش‌های اجتماعی دو نسل والدین و فرزندان دربارۀ معیارهای انتخاب همسر در شهر هشتگرد. مساائل اجتماعی ایران، 1(1)، 101-67.
شاه‌مرادی، س.، آقابابایی، ر و حبیبی، ز. (1400). رابطۀ الگوهای ارتباطی و جو عاطفی خانوادۀ مبدأ با نگرش به ازدواج: نقش واسطه‌ای تمایزیافتگی. پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 12(3)، 305-289.
شهرابی فراهانی، ل.، فاتحی‌زاده، م و اعتمادی، ع. (1397). کشف نگرش‌های انتخاب همسر در دختران در آستانۀ ازدواج: تحقیق کیفی. پژوهش‌های مشاوره، 18(69)، 162-133.
عابدی، ب.، موتابی، ف.، خوش‌کنش، ا و باقریان، ف. (1394). خانوادۀ ایرانی ـ اسلامی و معیارهای بومی آمادگی برای ازدواج. اولین کنگرۀ ملی خانوادۀ سالم، 495-490.
عاشوری، م. (1401). تجربۀ زیستۀ نوجوانان شنوای دارای والدین با آسیب شنوایی شدید و عمیق: پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی. توان‌بخشی، 23(1)، 49-39.
عزیزی، آ. (1397). کشف آسیب‌های عملکرد زیرمنظومه‌های زوجی، والدینی و همشیره‌ها در خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی و تدوین مدل مشاورۀ مبتنی بر این آسیب‌ها و مقایسۀ تأثیر آن با درمان رابطۀ والد ـ فرزند بر آسیب‌های کشف‌شده، مشکلات رفتاری کودکان، توانمندی خانواده و استرس‌های والدگری. پایان‌نامۀ دکتری. اصفهان: دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه مشاوره.
عسکری ندوشن، ع.، عباسی شوازی، م. ج و صادقی، ر. (1388). مادران، دختران و ازدواج (تفاوت‌های نسلی در ایده‌ها و نگرش‌های ازدواج در شهر یزد). فصلنامۀ شورای فرهنگی اجتماعی زنان. 11(44)، 36-7.
قادرزاده، ا.، غلامی، ف و غلامی، ا. (1396). بازسازی معنایی تجربۀ زیستۀ دختران در تجرد. زن در توسعه و سیاست، 15(3)، 426-403.
قاضی، ب. ع.، عباسی، ق. ا و حسن‌زاده، ر. (1398). اثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر کاهش پشیمانی از انتخاب همسر دانش‌آموزان متأهل. فصلنامه خانواده‌پژوهی. 15(4)، 518-505.
قانع عزآبادی، ف.، قاسمی، و و کیان‌پور، م. (1394). نگرش اجتماعی نسبت به تجرد دختران 30 سال و بالاتر (مورد مطالعه: شهر یزد). پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر. 4(7)، 127-99.
محمدی سیف، م و عارف، م. (1395). آسیب‌شناسی تأخیر در سن ازدواج جوانان ایرانی (شناسایی و بررسی مهم‌ترین عوامل فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی). مهندسی فرهنگی، 10(86)، 89-74.
مختاری، س.، یوسفی، ز و منشئی، غ. (1400). تأثیر آموزش پیش از ازدواج طرحواره‌محور بر ارزش‌های ازدواج و تصویر ایدئال از همسر در دختران مجرد. فصلنامۀ زن و مطالعات خانواده. 14(54)، 72-51.
مرادی، گ و صفاریان، م. (1391). عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن جوانان (مطالعۀ موردی شهر کرمانشاه. فصلنامۀ مطالعات جامعه‌شناختی جوانان. 3(7)، 108-81.
منتظری، ر.، چراغی، م.، فلاح‌زاده، ه. (1401). استانداردهای والدین ایرانی دربارۀ عروس و داماد مطلوب، فصلنامه خانواده‌پژوهی. 18(69)، 38-23.
میراحمدی، ل.، فاتحی‌زاده، م.، جزایری، ر.، اعتمادی، ع و پسندیده، ع. (1398). بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل (تحکیم ازدواج پیش از شروع) symbis بر انتظارات از ازدواج و باورهای مربوط به انتخاب همسر دختران مجرد شهرکرد. فصلنامه خانواده‌پژوهی. 15(1)، 24-7.