پیش‌بینی کمال‌گرایی بیمارگون (بیشینه‌خواهی) بر اساس بخشش، قدردانی و وابستگی در متأهلین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین بیشینه‌خواهی بر اساس متغیرهای بخشش، قدردانی و وابستگی در متأهلین بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی، از انواع روش‌های پیش‌بینی بوده است. جامعۀ آماری پژوهش دربرگیرندۀ متأهلین ساکن شهر تهران بوده است. برای این منظور، 220 نفر به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس و داوطلبانه انتخـاب شـدند و بـه پرسش‌نامۀ بیشینه‌خواهی شوارتز و همکاران، (M S، ۲۰۰۲)، پرسش‌نامۀ بخشش احتشام‌زاده و همکاران (IFI-25، 1389)، پرسش‌نامۀ قدردانی مک‌کالوف و همکاران (GQ -6، 2002) و پرسش‌نامۀ وابستگی بین فردی هیرشفلید و همکاران (BDI، 1997) پاسخ دادند. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که مؤلفه‌های بخشش، قدردانی، و وابستگی، در مجموع 55/31 درصد بیشینه‌خواهی را در سطح معناداری 001/0>p پیش‌بینی می‌کنند. مؤلفه‌های بخشش با ضریب بتای برابر با 189/0، در سطح ۰۱/۰ معنادار است. با این حال، ضریب بتای قدردانی برابر با 044/0- محاسبه شده که معنادار نیست و ضریب بتای وابستگی نیز برابر با 435/0 است که در سطح ۰۱/۰ معنادار است. نتایج نشان می‌دهد متغیرهای بخشش، قدردانی و وابستگی بیشینه‌خواهی را پیش‌بینی می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of Morbid Perfectionism (Maximization) Based on Forgiveness, Appreciation and Dependency in Married People

نویسندگان [English]

  • Hooman Namvar
  • Negin Jafari Sandiani
Assistant Professor, Department of Psychology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh
چکیده [English]

The purpose of this research is to measure morbid perfectionism (maximization) based on research on forgiveness, gratitude and dependency in married people. The method was a description of the correlation type among the types of prediction methods. The statistical population of the research includes the married people of Tehran, in 2022. For this purpose, 220 people were selected by non-random sampling method, available and voluntarily, and they answered to the Maximization Questionnaire of Schwartz et al., 2002 (MS), Forgiveness Questionnaire of Ehtshamzadeh et al. 2009 (IFI-25), Gratitude Questionnaire of McCullough et al. 2002 (GQ-6) and Interpersonal Dependence Questionnaire of Hirschfield et al. 1997 (BDI). The results obtained from the multiple regression analysis showed that the components of forgiveness, gratitude, and dependence predict a total of 31.55% of maximization at a significance level of p<0.001. Forgiveness components with a beta coefficient equal to 0.189 are significant at the 0.01 level. However, the beta coefficient of appreciation is equal to -0.044, which is not significant, and the beta coefficient of dependence is equal to 0.435, which is significant at the level of 0.01. The results show that the variables of forgiveness, appreciation and dependency predict maximization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : maximization
  • forgiveness
  • appreciation
  • dependency
آذرگون، ح.، کجباف، م.، و قمرانی، ا. ( 1397 ). بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی قدردانی ایمونز بر شادی و امید به زندگی
.23-37 ،(1) زوجین، فصلنامه خانوادهپژوهی، 14
بشارت، م.، امامی، س.، و خواصی، ر. ( 1400 ). نقش واسطه ای سلامت معنوی و استحکام من در رابطۀ بین کمال گرایی
.138-165 ،(1) معنوی/مذهبی و سلامت روانی، روانشناسی فرهنگی، 5
زارعی، س.، غرایاقزندی، ح.، بشارت، م.، حومینیان شریف آبادی، د.، و باقرزاده، ف. ( 1399 ). مدل یابی کیفیت رابطۀ مربی
، ورزشکار بر اساس کمال گرایی مربیان: نقش واسطه ای بخشش و رفتار کنترلی، مطالعات روان شناسی ورزشی، 34
.305-330
صادقی، م.، خلیلی گشنیگانی، ز.، و عالی پور، ک. ( 1401 ). تأثیر آموزش مبتنی بر قدردانی بر احساس مثبت نسبت به همسر و
.255- 280 ، دلزدگی در زنان دارای ناسازگاری زناشویی، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 15
عاشقی، ن.، و حاجی شیخی، م. ( 1397 ). پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تمایل به بخشش و احساس قدردانی در
زوجین، چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روان شناسی و علوم اجتماعی، تهران.
عطاری، ب.، ضرغام حاجبی، م.، و منیرپور، ن. ( 1397 ). رابطۀ شادکامی با پذیرش خود، قدردانی و بخشش در سالمندان:
.197-211 ، نقش میانجی توانمندی خود، روانشناسی پیری، 14
کاشانکی، ح.، بشارت، م.، و رجبیان تابش، ف. ( 1397 ). نقش واسطۀ بخشش در رابطۀ بین ابعاد کمال گرایی و مشکلات بین
.17- 32 ، شخصی: مقایسه برحسب جنس، روان شناسیتحولی: روانشناسی ایرانی، ش
نامور، ه.، و نیک زاد، م. ( 1399 ). پیش بینی کمال گرایی بیمارگون بر اساس بخشش زناشویی و صداقت با توجه به نقش میانجی
.146- 159 ، حمایت اجتماعی، فصلنامۀ روان شناسی و علوم رفتاری ایران، 23
نامور، ه.، و رضوانی زاده، ا. ( 1395 ). رابطۀ بخشش و قدردانی با توجه به نقش میانجیگری عوامل بین فردی در عملکرد خانوادة
.51- 68 ، همسران دیابتی، پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 5
یازرلو، م.، هاشمی، ن.، باشقره، ر.، و ممشلو، ز. ( 1398 ). نقش قدردانی و بخشش در پیش بینی سلامت روان شناختی کارکنان
.15- 26 ،(39) یک واحد انتظامی، فصلنامۀ روان شناسی نظامی، 10