رابطه صفات سایکوپاتی و نگرش به روابط فرازناشویی: نقش واسطه‌ای هیجان جویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون ، کازرون، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای هیجان‌جویی در رابطه بین صفات سایکوپاتی و نگرش به روابط فرازناشویی انجام شد. از روش تحلیل مسیر برای بررسی مدل مذکور استفاده گردید. جامعه آماری افراد متأهل20 تا 50 سال شهر اصفهان در سال 1400 بود؛ نمونه آماری 554 فرد متأهل (288 زن و 266 مرد) است که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نگرش به روابط فرازناشویی واتلی (2008)، مقیاس صفات سایکوپاتی لوینسون (1995) و فرم کوتاه هیجان‌جویی هایل (2002) بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در زنان، فقط بازداری‌زدایی در رابطه میان صفات سایکوپاتی اولیه و نگرش به روابط فرازناشویی (05/0p<، 08/0=β) نقش میانجی دارد، همچنین بازداری‌زدایی در رابطه میان صفات سایکوپاتی ثانویه و نگرش به روابط فرازناشویی زنان (05/0p<، 08/0-=β) نقش میانجی کامل را ایفا می‌کند. هیجان‌جویی در مردان نقش میانجی ندارد و فقط صفات سایکوپاتی ثانویه بر نگرش به روابط فرازناشویی (05/0p<، 13/0- =β) اثر مستقیم دارد. به طور کلی صفات سایکوپاتی در زنان به واسطه هیجان‌جویی 19 درصد و در مردان 3/20 درصد واریانس نگرش به روابط فرازناشویی را پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychopathy Traits and Attitudes toward Infidelity: The Mediating Role of Sensation Seeking

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Heidari 1
  • Leila Shameli 2
  • Habib Hadian fard 3
1 Departtment of Psychology, Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun, Iran.
2 Department of Psychology, Ardakan University. Ardakan, Iran.
3 Departtment of Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

This study aims to investigate the mediating role of sensation seeking in relation to psychopathy traits and attitudes toward infidelity in married people. path analysis was used to examine the model. The statistical population of married people was 20 to 50 years old in Isfahan in 2021; the statistical sample was 554 married people (288 females and 266 males) who were selected through available sampling. The research instruments include Whately’s Attitudes toward Infidelity Scale (2008), Levenson Self Report Psychopathy Scale (1995), and Hoyle’s brief Sensation-Seeking Scale (2002). Data were analyzed using descriptive statistics and path analysis. The results showed that disinhibition as one of the dimensions of sensation seeking in the relationship between primary psychopathy traits with attitudes toward infidelity relationships (β= 0.08, p<0.05) plays mediating role, also in the relationship between secondary psychopathic traits and attitudes toward infidelity relationships (β= -0.08, p<0.05) plays a complete mediating role in women. In men, the sensation-seeking variable does not play a mediating role, and only its secondary psychopathy traits directly affect attitudes toward infidelity relationships (β= -0.13, p<0.05). In general, psychopathy traits due to sensation seeking predict 19% in women and 20.3% in men with attitudes toward Infidelity variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitudes toward infidelity
  • psychopathy traits
  • sensation seeking