پیش بینی عدالت زناشویی ادراک شده بر اساس احساس انسجام روانی و همدلی زناشویی با میانجی گری معنویت زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران)

2 دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

4 کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی عدالت زناشویی ادراک‌شده براساس احساس انسجام روانی و همدلی زناشویی با میانجی‌گری معنویت زناشویی انجام گرفت. روش این پژوهش غیرآزمایشی و از نوع همبستگی بود. تمامی زنان و مردان متأهل شهر تهران در سال 1398، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه مورد نظر شامل 380 زن و مرد متأهل بود که به صورت پیمایش اینترنتی و روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار‌های گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های عدالت زناشویی ادراک‌شده پری (2004)، همدلی زناشویی جولیف و فارینگتون (2006)، انسجام درونی کیمیایی (1392) و معنویت زناشویی پرز (2012) بودند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش معادلات ساختاری، ضریب همبستگی، تحلیل‌واریانس در نرم افزار PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد احساس انسجام بر عدالت‌زناشویی و معنویت‌زناشویی اثر مستقیم و معناداری دارد. همچنین معنویت زناشویی بر عدالت زناشویی و احساس انسجام نقش میانجی‌گری دارد ولی همدلی زناشویی بر عدالت زناشویی اثر معنادار ندارد. لذا براساس نتایج این پژوهش عدالت‌زناشویی ادراک شده را براساس احساس انسجام روانی و با نقش میانجی معنویت زناشویی می‌توان پیش‌بینی کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Perceived Marital Justice Based on Sense of Psychological Integrity and Marital Empathy with Mediating of Marital Spirituality

نویسندگان [English]

  • zahra jahanbakhshi 1
  • Hossein Keshavarz Afshar 2
  • fahimeh bahonar 3
  • zahra jaybash 4
1 Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences,University of Tehran.
3 PhD Student in Counseling, Department of Counseling, faculty of Psychology and Education, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 (M.Sc. Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Islamic Azad University, Research Sciences, Tehran, Iran)
چکیده [English]

The aim of this study was to predict perceived marital justice based on the sense of psychological cohesion and marital empathy mediated by marital spirituality. The research method was non-experimental and correlational. All married men and women in Tehran in 2018, formed the statistical population of the present study. The sample consisted of 380 married men and women who were selected by internet survey and available sampling method. Data collection tools were Perry (2004) Perceived Marital Justice Questionnaire, Julif and Farrington (2006) Marital Empathy Questionnaire, Kimiaee Internal Cohesion (2013) and Perez (2012) Marital Spirituality Questionnaire. The collected data were analyzed using structural equation, correlation coefficient and analysis of variance in PLS software. The results showed that the sense of cohesion has a direct and significant effect on marital justice and spirituality. Also, marital spirituality has a mediating role on marital justice and sense of cohesion, but marital empathy has no significant effect on marital justice. Therefore, based on the results of this study, perceived marital justice can be predicted based on the feeling of psychological cohesion and the mediating role of marital spirituality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived marital justice
  • sense of psychological integrity
  • marital empathy
  • marital spirituality