متناسب‌سازی و اعتباریابی برنامه شکوفایی پِرما به منظور بهبود بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان کم‌شنوا و والدین آنها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه روان‌شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه آسیب‌شناسی زبان گفتار، دانشگاه متخصصان بهداشت راکی مونتین، ایالات متحده

چکیده

هدف این پژوهش متناسب‌سازی و اعتباریابی برنامه شکوفایی پرما به منظور بهبود بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان کم‌شنوا و والدین آنها بود. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع بنیادی و از نظر ماهیت و جمع‌آوری داده‌ها از نوع کیفی است. جامعه آماری آن از متخصصان روان‌شناسی و آموزش افراد استثنایی، معلمان و والدین نوجوانان کم‌شنوای شهر کاشان تشکیل می‌شد. نمونه پژوهش شامل چهار متخصص روان‌شناسی و آموزش افراد استثنایی، چهار معلم و چهار نفر از والدین نوجوانان  کم‌شنوا می‌شد که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. متناسب‌سازی و اعتباریابی برنامه در پنج مرحله بررسی پیشینه‌های نظری، بررسی برنامه‌های موجود، متناسب‌سازی برنامه، اعتباریابی برنامه و تبیین اعتباریابی آن انجام شد. از رویکرد دلفی برای متناسب‌سازی محتوا، از مثلث‌سازی بررسی‌کننده به منظور اعتباریابی، از روش درصد توافق متخصصان برای تعیین پایایی و از روش لاشه به منظور محاسبه شاخص روایی محتوایی استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که پایایی برنامه با روش درصد توافق برابر با 93 درصد و شاخص روایی محتوایی آن برابر با 97/0 است. بنابراین، برنامه شکوفایی پرما به منظور بهبود بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان کم‌شنوا و والدین آنها از روایی و اعتبار بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptation and Validation of PERMA Flourishing Program to Improve the Psychological Well-Being of Adolescents Suffering from Hearing Loss and Their Mothers

نویسندگان [English]

  • Sayed Hossein Siadatian Arani 1
  • Mohammad Ashori 2
  • Salar Faramarzi 1
  • Norouzi Ghasem 1
  • Linda J Spencer 3
1 Ph.D. student of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of MS Speech Language Pathology, Rocky Mountain University of Health Professions, Provo, UT, United States
چکیده [English]

The purpose of this research is the adoption and validation of PERMA flourishing program to improve the psychological well-being of adolescents suffering from hearing loss and their mothers. This research is basic and qualitative. The study population included professionals in the fields of psychology and education of people with exceptional needs, teachers and parents of adolescents with hearing loss in Kashan City. 4 professionals in the fields of psychology of people with exceptional needs, 4 teachers and 4 parents of adolescents with hearing loss participated in this research. They were selected by purposive sampling method. Adoption and validation programs were done in five stages: literature review, investigation of current programs, implementing the program, validation of program and explaining its validation. Delfy approach for implementing the content, triangulation of investigator for validation, percentage of expert agreement method for determining reliability and Lawshe method for determining of content validation index were used. Findings indicated that the reliability of the program using the agreement percentage was 93% and the content validity index was 0.97. Therefore, PERMA has high validity and reliability for improving psychological well-being of adolescents with hearing loss and their parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptation
  • Flourishing
  • Psychological well-being
  • Adolescents with hearing loss