کلیدواژه‌ها = پیوند والدینی
نقش میانجی طرحواره‌های هیجانی در رابطه بین پیوند والدینی و صمیمیت زناشویی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 209-241

10.52547/jfr.17.2.209

مریم امیری نژاد؛ منصوره السادات صادقی؛ لیلی پناغی


عوامل مؤثر در خوداثرمندی والدینی مادران کودکان 6-2 ساله

دوره 6، شماره 4، اردیبهشت 1389

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری؛ محبوبه فتح‌آبادی