نویسنده = فرشته موتابی
نقد بخشودگی خیانت زناشویی از منظر فلسفه "هم سخنی" مارتین بوبر

دوره 15، شماره 3، تیر 1398، صفحه 375-391

محمود خزائی؛ شهریار شهیدی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ رائد فریدزاده


مقیاس سیستمی-مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانواده های اصلی آنها

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 343-360

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره السادات صادقی؛ خدیجه سلمانی