نویسنده = فاطمه باقریان
جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 179-196

لیلی پناغی؛ علی زاده محمدی؛ فاطمه باقریان؛ شهلا پاکدامن؛ زهره احمد آبادی؛ سمیه محمدی


عوامل حفاظت کننده ازدواج در افراد متأهل دارای عوامل خطر

دوره 10، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 31-45

شیدا خالدی؛ فرشته موتابی؛ تقی پورابراهیم؛ فاطمه باقریان