نویسنده = رؤیا رسولی
تجربه زیسته تک فرزندان از تعامل با والدین " مطالعه پدیدارشناسی"

دوره 15، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 251-266

مهناز مرتضوی؛ سیمین حسینیان؛ رویا رسولی؛ حسن زارعی محمود آبادی