نویسنده = مریم عباسی
مقایسه اثربخشی دو مدل درمانی کمردرد: درمان مبتنی بر مشارکت همسر بیمار در مقایسه با درمان بیمار به تنهایی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391

مریم عباسی؛ محسن دهقانی؛ حسن جعفری؛ حمید بهتاش؛ جمال شمس؛ لیلی پناغی


تقسیم کار خانگی میان زوجین، عدالت ادراک شده از آن و رضایت زناشویی

دوره 7، شماره 2، مهر 1390

کاوه قبادی؛ محسن دهقانی؛ لادن منصور؛ مریم عباسی


بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک‌های حل تعارض

دوره 7، شماره 1، تیر 1390

لیلی پناغی؛ محسن دهقانی؛ مریم عباسی؛ سمیه محمدی؛ قیصر ملکی