داوران

برای دریافت مراحل داوری اینجا را کلیک کنید.

راهنمای عضویت و ثبت داوری در Publons

برای دریافت لیست اسامی داوران فصلنامه خانواد پژوهی سال (1400) را انتخاب کنید.

برای دریافت لیست اسامی داوران فصلنامه خانواده پژوهی سال(1401) را انتخاب کنید.