اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد علی مظاهری تهرانی

روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35337050100
m-mazaherisbu.ac.ir
0000-0001-8638-2641

h-index: 8  

سردبیر

محمد علی مظاهری تهرانی

روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35337050100
m-mazaherisbu.ac.ir
0000-0001-8638-2641

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جرد اندرسون

خانواده درمانی گروه علوم انسانی، دانشگاه ایلتی کانزاس آمریکا

www.hhs.k-state.edu/ahs/people/jra/index.html
jrak-state.edu

h-index: 17  

منیژه دانش پور

خانواده درمانی گروه خانواده و زوج درمانی، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه بین المللی الیانت. کالیفرنیا، آمریکا

www.alliant.edu/faculty/manijeh-daneshpour
mdaneshpouralliant.edu
0000-0003-4160-2350

h-index: 9  

دبیر تخصصی

لیلی پناغی

پزشکی اجتماعی بهداشت خانواده، پژوهشکده خانوده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35784902400
l_panaghisbu.ac.ir
0000-0002-2066-4686

h-index: 11  

محمود حیدری

روانشناسی به کاربسته روانشناسی بکاربسته، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004098148
m-heydarisbu.ac.ir
0000-0002-1310-658X

h-index: 6  

محمد روشن

حقوق خانواده حقوق خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m-roshansbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علیرضا مرادی

روانشناسی بالینی گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701734813
moradikhu.ac.ir
0000-0001-5351-6017

h-index: 24  

محسن دهقانی

روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55190810900
m.dehghamisbu.ac.ir
0000-0002-5260-352X

h-index: 15  

پرویز آزاد فلاح

روانشناسی بالینی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران] ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/azadfa_p
azadfa_pmodares.ac.ir
0000-0003-2810-762X

h-index: 14  

لیلی پناغی

پزشکی اجتماعی بهداشت خانواده، پژوهشکده خانوده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35784902400
l_panaghisbu.ac.ir
0000-0002-2066-4686

h-index: 11  

علی فتحی آشتیانی

روانشناسی گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

afa1337gmail.com
0000-0001-6439-0560

h-index: 11  

سیمین حسینیان

مشاوره گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/hoseinian/
hosseinianalzahra.ac.ir
0000-0003-1852-3953

h-index: 11  

تقی آزاد ارمکی

جامعه شناسی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~tazad
tazadut.ac.ir
0000-0001-9276-2149

h-index: 5  

محمود حیدری

روانشناسی بکاربسته روانشناسی بکاربسته، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004098148
m-heydarisbu.ac.ir
0000-0002-1310-658X

h-index: 6  

علی زاده محمدی

روانشناسی مطالعات بنیادین خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190001730
dr_zadehsbu.ac.ir
0000-00001-8482-3730

سیامک سامانی

روانشناسی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

iaushiraz.ac.ir/~samani
samaniiaushiraz.ac.ir
0000-0002-6945-6263

h-index: 4  

محمد روشن

حقوق خانواده حقوق خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m-roshansbu.ac.ir

مدیر داخلی

مریم زیاری

جامعه شناسی پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

jfrsbu.ac.ir
0000-0001-9518-492X

ویراستار

زهرا خیریه

زبان شناسی گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

z.kheyriehgmail.com

ویراستار انگلیسی

علی نظیف پور

ادبیات انگلیسی گروه ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

nazifpourgmail.comh
0000-0002-6810-2738