مقایسه اثربخشی زوج درمانی خود تنظیم‌گری-دلبستگی و زوج درمانی سیستمی-رفتاری بر عملکرد جنسی زنان دارای رابطه فرازناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار گروه مشاوره خانواده

چکیده

مقدمه: رابطه جنسی، کارکرد طبیعی بین زوجین است که احساس رضایت از آن در حفظ نظام خانواده موثر است و عامل اصلی در پیشگیری از عدم تعهد و رابطه فرازناشویی می­باشد.  هدف: هدف پژوهش مقایسه اثربخشی زوج درمانی خود تنظیم­گری-دلبستگی و سیستمی-رفتاری بر عملکرد جنسی زنان دارای رابطه فرازناشویی بود. روش: روش پژوهش نیمه­آزمایشی، با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری 68 زن دارای رابطه فرازناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره ویژه زنان در شهرستان سنندج در سال 1398 بود. با نمونه­گیری در دسترس 45 نفر انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (15نفره) گمارده شدند. پرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن و هایمن (2004) استفاده شد. برای گروه اول برنامه زوج درمانی خود تنظیم­گری-دلبستگی 8 جلسه، و گروه دوم برنامه سیستمی-رفتاری 10 جلسه 90 دقیقه­ای اجرا شد. داده­ها با آزمون تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که هر دو مدل زوج درمانی خود تنظیم­گری-دلبستگی و سیستمی-رفتاری بر بهبود عملکرد جنسی زنان دارای رابطه فرازناشویی اثربخشی معناداری داشتند (001/0>P).  نتایج پیگیری نشان داد این نتایج بعد از سه ماه پایدار ماند. بین گروه­های زوج درمانی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه­گیری: می­توان از این دو رویکرد به عنوان مداخله­ای موثر در روابط زوجین استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Self Regulation-Attachment and Systemic-Behavioral Couple Therapies Effectiveness on Sexual Function in Women with Extra-Marital affairs

نویسنده [English]

 • fatemeh Shiri 1
1 Ph.D. student
چکیده [English]

Aim: The present research aimed to compare the effectiveness of Self Regulation-Attachment and Systemic-Behavioral Couple Therapies on the Sexual Function in Women with Extra-Marital affairs. Method: Research method was quasi-experimental using pretest, post-test and a three month follow-up with control group. The statistical population were  women with Extra-Marital affairs referred to a counseling center in the city of Sanandaj in 2019. Through available and voluntary sampling, 45 subjects were selected and randomly assigned into two intervention and one control groups (15 persons). The Female sex functionality inventory (Rosen & Heiman, 2000) was used. One The intervention group received Self Regulation-Attachment Sepahvand, Rasoolzade Tabatabaei, Besharat, Allahyari (2014) through 8  session., another group received ystemic-Behavioral Crowe & Ridley (1990)  Couple Therapy through 10 session, of 90 minutes duration each held once a week. Data was analyzed using mixed analysis of variance with repeated measures. Results: Results showed that both couple therapy programs significantly improved the Sexual Function (P< 0.001). Follow-up analyses showed that these results remained stable after three months. No significant difference was found between the two experimental groups.  Conclusion: These two approaches can be used as an effective intervention in couple relationships.                                                                                   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self Regulation-Attachment
 • Systemic-Behavioral
 • Sexual Fnctionu
 1. احمدیان، ف؛ و حقایق، س ع. (1399). مدل رابطه‌ای نارضایتی جنسی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به چاقی با توجه به نقش واسطه‌ای صمیمیت زناشویی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۲۸ (۱): 2314-2302.] پیوند[
 2. اسدپور، ا؛ شهرزاد، ش؛ و مهدی‌نژاد قوشچی، ر. (1392). بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی خودنظم بخشی و هیجان-محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج‌های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران. پژوهش‌های مشاوره (تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره)، 12(45)، 113-95.] پیوند [
 3. اعتمادی، ع؛ و آرین‌فر، ن. (1396). تاثیر زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر خود تنظیم‌گری- دلبستگی بر سازگاری زناشویی زوجین، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 2(68): 71-61.] پیوند[
 4. امینی‌نسب، ز؛ فرحبخش، ک. (1394). تأثیر زوج درمانی دلبستگی محور بر بهبود انطباق‌پذیری خانوادگی و کاهش تعارضات زناشویی. پژوهش‌های مشاوره، ۱۴(۵۴): ۴-۲۵. ]پیوند[
 5. خوشابی، ک؛ و ابوحمزه، ا. (1396). جان بالبی (نظریه دلبستگی). چاپ سوم. تهران: دانژه. ]پیوند[
 6. سادوک، ب‌ج؛ سادوک، و آ؛ و روئیز، پ. (1396). کاپلان و سادوک، خلاصه روانپزشکی. ترجمه فرزین رضایی، ویراست یازدهم، جلد دوم، تهران: ارجمند.] پیوند[
 7. ساسان‌پور، م؛ شاهوردیان، گ؛ احمدی، س‌ا. (1393). تأثیر بازسازی شناختی بر مشکلات جنسی و خرده‌مقیاس‌های آن در زوجین. فصلنامه خانواده پژوهی، 10(4): 475-491. ]پیوند[
 8. ساکی، ل؛ یونسی، س‌ج؛ بشارت، م‌ع؛ و جعفری، پ. (1395). اثربخشی زوج درمانی رفتاری- سیستمی بر افزایش مهارت‌های ارتباطی و سازگاری زناشویی. پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد. بهزیستی و توان بخشی. دانشگاه علوم.] پیوند[
 9. سپهوند، ت؛ رسول‌زاده طباطبایی، س‌ک؛ بشارت، م‌ ع؛ و الهیاری، ع. (1394). اثربخشی الگوی زوج درمانگری تلفیقی خود تنظیم‌گری- دلبستگی بر رضایت زناشویی و سلامت روانی زوجین. (1394). روانشناسی بالینی، سال هفتم، 1(25): 39-27. ]پیوند[
 10. سپهوند، ت؛ رسول‌زاده طباطبایی، س‌ک؛ بشارت، م ع؛ و الهیاری، ع. (1393). مقایسه مدل زوج درمانگری تلفیقی مبتنی بر خود تنظیم-گری-دلبستگی با مدل غنی سازی انریچ درافزایش رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی زوجین. (1393). روان شناسی معاصر، (1)9: 70-55.] پیوند[
 11. سواری، ک؛ و طلایی‌زاده، م. (1394). مقایسه خیانت زناشویی و هوش هیجانی مطلقین و افراد متاهل عادی شهر اهواز. مجله دستاوردهای روانشناسی بالینی، 2(16): 82-67. ]پیوند[
 12. غلام‌رضایی، س؛ حسینی، ح؛ و کریمی‌نژاد، ک. (۱۳۹۵). تأثیر برنامه آموزش شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی زنان دچار کم‌کاری میل جنسی. آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، ۲(۲) :30-15. ]پیوند[
 13. فخری، ا؛ محمدی زیدی، ع؛ پاکپور حاجی‌آقا، ا؛ مرشدی، ه؛ محمد‌جعفری، ر؛ و دزفولی، ف. (1390). ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی شاخص عملکرد جنسی زنان. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 10(4، پیاپی 73): 345-354. ]پیوند[
 14. کاوه، س. (1387). بررسی علل و عوامل موثر بر طلاق در استان کردستان ( نمونه زوجین متقاضی طلاق در سال‌های 90-89). طرح پژوهشی، سازمان بهزیستی استان کردستان، دفتر آسیب دیدگان اجتماعی.
 15. کرو، م؛ و ریدلی، ج. (1395). زوج درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی- رفتاری. ترجمه اشرف السادات موسوی، چاپ سوم، تهران: مهر کاویان.] پیوند[
 16. کریمیان، ن؛ زارعی، ا؛ محمدی، ک؛ کریستنسن، ا. (1395). درمان‌های، تلفیقی، جنسیت زوج درمانی: بررسی و هم سنجی اثربخشی زوج درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم گیری مجدد در بهبود تعهد زناشویی همسران متعارض. مجله مشاوره وروان درمانی خانواده، 6،2(پیاپی 22): 38-21. ]پیوند[
 17. کیوانلو، ص؛ و احمدی، م. (1398). مروری بر نظریات، عوامل و پیامدهای خیانت زناشویی، دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی، اردبیل. ]پیوند[
 18. گودرزی، م؛ و بوستانی‌پور، ع. (1392). بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی- رفتاری بر افزایش سازگاری زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 2(2): 296-281. ]پیوند[
 19. گودرزی، م؛ شیری، ف؛ محمودی، ب. (1397). اثربخشی آموزش مولفه‌های خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض والد-فرزندی و تعارض زناشویی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 12(4)، 531-551. ]پیوند[
 20. فرج‌نیا، س؛ حسینیان، س؛ شهیدی، ش؛ صادقی، م. (1392). نقش پیش‌بینی‌کنندگی عملکرد جنسی و کیفیت ارتباط بر تعهد زناشویی زوجها. فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره. ] پیوند[
 21. محمدی، خ؛ حیدری، م؛ و فقیه‌زاده، س. (1387). اعتبار نسخه فارسـی مقیـاس (FSFI) به عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان، مجله پایش، 7(3): 278-269.] پیوند[
 22. نظرپور، س؛ سیمبر، م؛ رمضانی تهرانی، ف؛ و علوی مجد، ح. (1394). اختلال عملکرد جنسی و مشکلات طبی زمینه‌ای در زنان یائسه. مجله دانشکده علوم پزشکی تهران، 73(11): 811- 798. ]پیوند[
 23. نظری، م ع. (1398). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. تهران: نشر علم.] پیوند[
 24. یوسف‌زاده، پ؛ فرزاد، و؛ نوابی‌نژاد، ش؛ نورانی‌پور، ر. (1396). اثربخشی آموزش زوج درمانی سیستمی-رفتاری بر بهزیستی روانی زوج‌های ناسازگار. مجله پژوهش‌های مشاوره، 16(63): 65-49. ]پیوند[
 25. یوسف‌زاده، پ؛ فرزاد، و؛ نوابی‌نژاد، ش؛ نورانی‌پور، ر. (1396). مقایسه اثربخش مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری- تلفیقی و زوج درمانی سیستمی- رفتاری بر افزایش بهزیستی روانی زوجین. فصلنامه ابن سینا، 19(1پیاپی58): 28-22. ]پیوند[
 26. Aminnasab, Z., Farahbakhsh,k. (2015). Effectiveness of Attachment-Based Couples Therapy on Improving Family Adaptability and Decreasing Marital Conflicts. Journal of counseling research, 14 (54), 4-25.[link] (Persion)
 27. Asadpour, I., Shaghaghi, S., Mahdinezhad Ghushchi, R. (2014). Camparing The Effectiveness of Self-Regulation Couple Therapy & Emotionally Focused Couple Therapy on IncreasingMarital Intimacy of Couples, Counseling Research & Developments, 12(45), 95-132. [link] (Persion)
 28. Cobb, A. R., Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G., & Cann, A. (2006). Correlates of posttraumatic growth in survivors of intimate partner violence. Journal of Traumatic Stress: Official Publication of the International Society for Traumatic Stress Studies, 19(6), 895-903. [link]
 29. Crowe, M., Ridley J. (1990). Therapy with couples: a behavioural systems approach to marital and sexual problems. Oxford: Blackwell. [link]
 30. Crowe, M., & Ridley, J. (2016). Applied Couple Therapy with a Behavioral Systematic Approach. Translated by Ashraf Sadat Mousavi. Third Edition, Tehran: Mehr Kavian. [link]
 31. Etemadi, O., arianfar, N. (2017). The effect of integrated couple therapy based on self-regulation attachment on marital adjustment. Knowledge & Research in Applied Psychology, 18(2), 61-71. [link] (Persion)
 32. Fakhri, A. Mohammadi Zeidi, I. Pakpour Haji Agha, A. Morshedi, H. Mohammadjafari, R. Ghalambor Dezzfuli, F. (2011). Psychometric Properties of Iranian Version of Female Sexual Function Index, Jundishapur Scientific Medical, 10(4), 345-354. [link] (Persion)
 33. Farajnia, S., Hoseinian, S., Shihidi, SH., Sadeghi, M. (2013). Predicting the marital commitment in couples: The role of sexual function and quality of relationship. JCR. 2013; 12 (48) :122-142. [link] (Persion)
 34. Fife, S.T., Weeks, G.R., & Stellberg-Filbert, J. (2013). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model, Journal of Family Therapy, 35(4), 343-367. [link]
 35. Ghasemi B, sharifi Y, sharifi K. (2017). The role of sexual function and experience emotional breakdown in tendency toward relationships Extra-marital. Frooyesh, 6(1), 45-68. [link] (Persion)
 36. Gholam Razaei S, Hosseini H, Karimi nejad K. The Impact of cognitive-behavioral training program on Marital Satisfaction of Women with Hypoactive Sexual Desire. Pathology, counseling and family enrichment. 2017; 2 (2) :15-30. [link] (Persion)
 37. Goudarzi, M., Boostanipoor, A. (2013). Effectiveness of Systemic-Behavioral Couple Therapy on Marital Adjustment. Family Counseling and Psychotherapy, 3(2), 281-297. [link] (Persion)
 38. Guitar, A. E., Geher, G., Kruger, D. J., Garcia, J. R., Fisher, M. L., & Fitzgerald, C. J. (2017). Defining and distinguishing sexual and emotional infidelity. Current Psychology, 36(3), 434-446. [link]
 39. Harris, C. (2018). Characteristics of Emotional and Physical Marital Infidelity That Predict Divorce, Doctoral dissertation, Alliant International University. USA. [link]
 40. Ignat, R. (2018). 704 Infidelity, impulsivity, attachment and distorted cognitions. The Journal of Sexual Medicine, 15(7), S401. [link]
 41. Johnson, S., & Brubacher, L. (2016). Deepening attachment emotion in emotionally focused couple therapy (EFT). Techniques for the couple therapist: Essential interventions from the experts, 155-160. [link]
 42. Karimian, N., Zarei, E., Mohammadi, K., & Christensen, A. (2017). IIntegrative treatments, Sex and ouple Therapy: study and comparison of the effectiveness of integrative behavioral couple therapy (IBCT) and redecision therapy in improvement of marital commitment of competing couples. Family Counseling and Psychotherapy, 6(2), 21-38. [link] (Persion)
 43. Karris, M., & Arger, K . (2019) "Religious Couples Re-Storying After Infidelity: Using Narrative Therapy Interventions with a Focus on Attachment," Counseling and Family Therapy Scholarship Review, 2, 1- 5. [link]
 44. Kaveh, S. (2008). Investigating the causes and factors affecting divorce in Kurdistan province (sample
 45. of couples seeking divorce in 2010-2011). Research project, Kurdistan Province Welfare Organization, Office of Social Victims. (Persion)
 46. Khoshabi, Katayoun; And Abu Hamza, inspiration. (2017). John Ballby (Attachment Theory). Third edition. Tehran: Danjeh. [link] (Persion)
 47. Kiwanlu, Safura; And Ahmadi, Masoumeh. (1398). A Review of Theories, Factors and Consequences of Marital Infidelity, 2nd National Conference on Social Injuries, Ardabil. [link] (Persion)
 48. Mace, C. (Ed.). (1995). The art and science of assessment in psychotherapy. New York: Psychology Press. [link]
 49. Maphosa, S., Mutandwa, P., & Nyamayaro, A. T. (2017). Infidelity appetite: psychological factors influencing married women to engage in extra-marital affairs. Int J Innov Res Dev, 6(1), 46-52. [link]
 50. Mark, K. P., Janssen, E., & Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in heterosexual couples: Demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. Archives of sexual behavior, 40(5), 971-982. [link]
 51. Mohammadi kh., Heydari M., Faghihzadeh S. (2008). The Female Sexual Function Index (FSFI): validation of the Iranian version. Payesh, 7(3). [link] (Persion)
 52. Moller, N.P., Vossler, A. (2014). Defining Infidelity in Research and Couple Counseling: A Qualitative Study. Journal of Sex & Marital Therapy, 4(5), 487-97. [link]
 53. Nazari, AM (2019). Basics of couple therapy and family therapy. Tehran: Nashr Elm. [link] (Persion)
 54. Nazarpour S, Simbar M, Ramezani Tehrani F, Alavi Majd H. (2016). Relationship between Sexual Function and Quality of Life in Post-menopausal Women. J Mazandaran Univ Med Sci, 26(143), 90-98. [link] (Persion)
 55. Olson, David., H. Olson- Seig, Amy., & Larsen, Peter. J. (1396). Review spouse relationships. Translated by Mehrnoush Darini and the glory of Nawazinejad. Tehran: Danjeh. [link]
 56. Rosen RC, Bachmann GA. (2008). Sexual well-being, happiness, and satisfaction, in women: the case for a new conceptual paradigm. J Sex Marital Ther, 34(4), 291-7. [link]
 57. Rosen R., Brown C, Heiman J. (2000). The Female Sexual Function Index (FSFI): multidimensional self report instrument for the assessment of female sexual function. Journal of Sex and Marital Therapy, 26, 191-208. [link]
 58. Sadok, BJ., Sadok, VA., & Ruiz, P. (2017). Kaplan and Sadok, Summary of Psychiatry. Translated by Farzin Rezaei, 11th edition, second volume, Tehran: Arjmand. [link]
 59. Saki, L. (2016). The Effectiveness of Systemic Behavioral Couple Therapy on Increased Communication Skills and Marital Adjustment. The thesis for a master's degree. Welfare and rehabilitation. University of sience. [link] (Persion)
 60. Sasanpour, M. Shahrodyan, G.. Ahmadi, S. A. (2015). The Effectiveness of Sexual Cognitive Reconstruction Program for Couples on Reduction of Sexual Problems. Journal of Family Research, 10(4), 475-491. [link] (Persion)
 61. Scheeren, P., de Apellaniz, M., de Alda, I., & Wagner, A. (2018). Infidelidade conjugal: a experiência de homens e mulheres. Temas em psicologia. São Paulo, 13(4), 355-369. [link]
 62. Sepahvand, T., Rasoolzade-Tabatabaei, S., Besharat, M., Alahyari, A. (2015). The Efficacy of Integrated Model of Self Regulation-Attachment Couple Therapy on Marital Satisfaction and Psychological Well-Being of Couples. Journal of Clinical Psychology, 7(1), 27-39. [link] (Persion)
 63. Sepahvand, T., Rasoolzade-Tabatabaei, S., Besharat, M., Alahyari, A. (2014).Comparison of integrated model of self regulation-attachment couple therapy and marital enrichment program in marital satisfaction and psychological wellbeing of couples. Journal of the Iranian Psychological Association, 9(1), 55-70. [link] (Persion)
 64. Sevari, K., Talaeezadeh, M. (2015). A Comparative Study of Marital Infidelity and Emotional Intelligence (EQ), in Divorced and Normal Married Couples of Ahwaz. Achievements of Clinical Psychology, 1(2), 67-82. [link] (Persion)
 65. Snyder, D. K, & Balderrama-durbin, C. (2012). Integrative approaches to couple therapy: Implications for clinical practice and research. Behavior Therapy, 43, 13-24. [link]
 66. Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Whitton, S. W. (2010). Commitment: Functions, formation, and the securing of romantic attachment. Journal of Family Theory & Review, 2(4), 243–257. [link]
 67. Tavakolizadeh J, HajiVosogh N S. The effect of Cognitive behavioral Teaching on marital satisfaction of women having hypoactive of sexual disorder . sjimu. 2013; 21 (5) :44-50. [link] (Persion)
 68. Tavares, L., Aassve, A. (2013). Psychological distress of marital and cohabitation breakups. Social Science Research, 42(6), 1599-1611. [link]
 69. Yousefzadeh P, Farzad V, Navabinejad S, Noranipoor R. (2017). Effectiveness of behavioral-systems couple therapy on psychological wellbeing of maladaptive couples in the city of Tehran. journal of counseling research, 16(63), 50-66. [link] (Persion)
 70. Yousefzadeh, P., Farzad, V., Navabinejad S., Noranipoor, R. (2017). Comparison of effectiveness of integrative behavioral couple therapy and behavioral systems couple therapy in increasing mental health of couples. EBNESINA, 19(1), 22-28. [link] (Persion)
 71. Yuan, S., & Weiser, D. A. (2019). Relationship dissolution following marital infidelity: comparing European Americans and Asian Americans. Marriage & Family Review, 55(7), 631-650. [link]