نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگری خود مهارگری بازداری (بازداری و کنترل هیجانی) در رابطه بین تعامل والد-کودک با مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری در بین کودکان پیش دبستانی انجام شد. تعداد 260 کودک با روش نمونه گیری در دسترس از بین کودکان پیش دبستانی شهرستان کاشمر در سال 97-96 انتخاب شدند و مادرانشان به مقیاس رابطه والد و کودک (PCRS)، مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی گرشام و الیوت- فرم والدین ویژه کودکان پیش دبستانی(SSRS)  و پرسشنامه درجه بندی رفتار کنشوری اجرایی پیش دبستان- فرم والدین (BRIEF-P) پاسخ دادند. طرح پژوهــش در ایــن مطالعــه از نــوع طــرح همبســتگی، از طریــق الگــویابــی معــادلات ســاختاری است و  ارزیابــی الگــوی پیشــنهادی بــا اســتفاده از روش تحلیــل مســیر انجــام شــد. نتایــج از برازندگــی الگــو بــا داده هــا حمایــت کردنــد. یافته هــا نشــان داد کــه خودمهارگری بازداری، رابطــه تعامل والد-کودک با مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری را میانجی گــری می کند و تعامل والد با کودک هم به واسطه خود مهارگری بازداری و هم به طور مستقیم با مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Child-Parent Interaction with Social Skills and Behavioral Problems Mediated by Inhibitory Self-Contorl (ISCI) in Preschool Childeren

نویسندگان [English]

 • mozhgan meamarbashi aval
 • zahra tabibi
 • roghayeh nourani jorjadeh

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Present study, aimed to assess the mediating role of inhibitory self-contorl (ISCI) in the relationship between child-parent interaction with social skills and behavioral problems in preschool childeren. A total of 260 children were selected among Kashmar City preschool children in year 1396-1397. Their mothers completed the Parent-Child Relationship Scale (PCRS), Gresham & Elliott Social Skills Rating Scale (SSRS) and Preschool Behavior Rating Inventory of Executive Function- parent form (BRIEF-P). The research design of this study was correlation, through structural equation modeling. The assessment of the proposed pattern was conducted through path analysis. The results supported the suitability of the relationship between the patterns and the collected data. The results revealed that inhibitory self-control mediated the effect of child-parent interaction in social skills and behavioral problems in preschool childeren. In fact, child-parent interaction related to social skills and behavioral problems directly and through inhibitory self-control.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child-Parent Interaction
 • Inhibitory Self-Contorl
 • social skills
 • behavioral problems
 1. Abareshi, Z. (2009). The impact of psychosocial Child Development training program, done through improvement of mother-child interaction, on parental self-efficacy and relationship between mother and child under three. Master Thesis in Family Therapy, Shahid Beheshti university of Tehran [in Persian].
 2. Blandon, AY., Calkins, SD., & Keane, SP. (2010). Predicting Emotional and Social Competence during Early Childhood from Toddler Risk and Maternal Behavior. Dev Psychopathol, 22(1) 119–132.
 3. Chang, L., Schwartz, D., Dodge, K.A., & Chang, C.M. (2003). Harsh Parenting in Relation to Child Emotion Regulation and Aggression. Journal of family Psychology, 17(4) 598-606.
 4. Dereli, E. (2016). Prediction of Emotional Understanding and Emotion Regulation Skills of 4-5 Age Group Children with Parent-Child Relations. Journal of Education and Practice, 7(21) 44-54.
 5. Engels, R., Finkenauer, C., Meeuse, W., & Dekovic, M. (2001). Parental Attachment and Adolescents' Emotional Adjustment: The Associations with Social Skills and Relational Competence. Journal of Counseling Psychology, 48 (4) 428- 439.
 6. Charlop, MH., Dennis, B., Carpenter, MH., & Greenberg. AL. (2010) Teaching socially expressive behaviors to children with autism through video modeling. Education and Treatment of Children, 33(3) 371–393.
 7. Gilliom, M., & Shaw, D. (2004). Codevelopment of externalizing and internalizing problems in early childhood. Development and Psychopathology, 16(2) 313–333.
 8. Graziano, PA., Keane, SP., & Calkins, SD. (2010). Maternal Behavior and Children's Early Emotion Regulation Skills Differentially Predict Development of Children's Reactive Control and Later Effortful Control. Infant Child Dev, 19(4) 333–353.
 9. Green, S., & Baker, B. (2011). Parents’ emotion expression as a predictor of child’s social competence:children with or without intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 55(3) 324–338.
 10. Guralnick, MJ. (1999). Family and child influences on the peer-related social competence of young children with developmental delays. Mental Retardation and Developmental Disabilities, 5(1) 21–29.
 11. Haven, EL., Christen, NM., Sparrow, JK., & Wilson, BJ. (2014). The relation of parent–child interaction qualities to social skills in children with and without autism spectrum disorders. Autism, 18(3) 292–300.
 12. kiafar, MS. (2013). The effectiveness and comparison between interventions of Floortime and theory of mind training on the quality of mother-child interaction and theory of mind preschool children’s and aggression. Master Thesis in educational psychology, Ferdowsi university of Mashhad [in Persian].
 13. ‏Landry, S., Miller-Loncar, C., Smith, K., & Swank, P. (2002). The role of early parenting in children's development of executive processes. Developmental Neuropsychology, 21(1) 15–41.
 14. MacCallum, R.C., Brown, M.W., & Sugawara, H.M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological Methods, 1(2) 130-149.
 15. Mashhadi, A., Hassani, J., & Teymouri, S. (2017). [Psychometric Properties of Preschool Behavior Rating Inventory of Executive Function: Parent Form]. Journal of Clinical Psychology, 9(1) 75-83 [in Persian].
 16. Pourmohammadreza Tajrishi, S., Ashouri, M., Afrouz, G.A., Arjmand Nia, A.A., & Ghobari Bonab, B. (2015). he Effectiveness of Positive Parenting Program (Triple-P) training on Interaction of Mother-child with Intellectual Disability. Archives of Rehabilitation, 2(6) 129-131 [in Persian].
 17. Robinson, L.R. (2006). Relations between Parenting, Family Context, and Emotion Regulation in the Development of Psychopathology in Young Maltreated Children.Thesis for Ms Degree in Psychology. University of New Orleans.
 18. Samani, F., & Hossein Chari, M. (2013). [Moderating Role of Cognitive Emotion Regulation between Parenting and Academic Adjustment]. Psychological Models and Methods, 3(11) 83-98 [in Persian].
 19. Samani, S., Sohrabi Shegefti, N., & Mansori, S.S. (2010). [Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation for Parenting Style and Emotional Disturbances]. Psychological Models and Methods, 1(3) 119-133 [in Persian].
 20. Shahim, S. (2001). [Reliability of the Social Skills Rating System for Preschool Childeren]. Journal of Psychiatry & Clinical Psycology, 11 (2) 176-186 [in Persian].