مقایسه تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان هیجان مدار (EFT) بر تعارض زناشویی بیماران قلبی با سابقه بای‌پس عروق کرونری مراجعه کننده به مرکز بازتوانی قلب امام علی (ع) شهر کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه مشاوره. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده: این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان هیجان‌مدار (EFT) بر تعارض‌زناشویی بیماران قلبی با سابقه بای‌پس عروق کرونری مراجعه‌کننده به مرکز بازتوانی قلب امام علی(ع) شهر کرمانشاه در سال 1395-1396 انجام شد. این پژوهش به روش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با کنترل بود. شرکت‌کنندگان 45 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه تعارض زناشویی براتی و ثنایی تکمیل کردند و در نهایت 45 نفر که نمره بالایی در تعارض‌زناشویی کسب کرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه (گروه آزمایش اول، گروه آزمایش دوم و گروه کنترل، هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل‌کواریانس، تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد. نتایج نشان‌دهنده اثربخشی ACT بر مؤلفه‌های کاهش‌همکاری، کاهش جداکردن امور مالی از یکدیگر و تعارض‌زناشویی و همچنین اثربخشیEFT بر مؤلفه‌های افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه با خویشاوندان همسر و تعارض زناشویی تأثیر معناداری داشته است، که تأثیر مداخله‌ها در مرحله پیگیری ماندگار بود. هر دو روش درمانی مؤثر بودند، اما میزان اثرگذاری ACT نسبت به EFT بر کاهش تعارض زناشویی بیشتر بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and emotionally focused therapy (EFT) on Marital Cardiac patients with a history of coronary artery bypass Referring to Imam Ali Cardiac Rehabilitation Center in Kermanshah

نویسنده [English]

 • daruosh khanhee
PHD student
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and emotionally focused therapy (EFT) on marital conflicts of cardiac patients with a history of coronary artery bypass referring to Imam Ali Cardiac Rehabilitation Center in Kermanshah in 2016-2017. The method of this research was semi-experimental with pretest-posttest and follow-up with control group design. Participants were 45 people who were selected by available sampling method. Participants completed the Barati and Sanaie Marital Conflict Questionnaire. Finally, 45 people who had high grade in marital conflict were selected and randomly divided into three groups (the first experimental group, the second experimental group, and the control group, each group has 15 people). For analyzing the data, covariance analysis, repeated measures analysis of variance and Bonferrine's post hoc test were used. The findings showed there is a significant effect of effectiveness of ACT on components of marital conflict reducing collaboration, reducing the separation of finances from each other and marital conflict, also there is a significant effect of effectiveness of EFT on the components of marital conflict, increasing the individual's relationship with relatives, reducing the relationship with the spouse's relatives and marital conflict, Witch the effects of interventions in the follow-up phase (2 months) also remained. Both of treatments were effective, but the effect level of ACT compared to EFT was greater in reducing marital conflict.

 1. ایزدی، راضیه. (1391). بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی رفتاری (CBT) بر علایم باورهای وسواسی، کیفیت زندگی، انعطاف پذیری روان شناختی، افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان. رساله دکتری رشته روان شناسی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه اصفهان.
 2. ایمانی، مهدی؛ رجبی، غلام رضا؛ خجسته مهر، رضا؛ بیرامی، منصور و بشلیده، کیومرث. (1392). بررسی کارآیی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی، زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر برکاهش علائم نگرانی و ناسازگاری زناشویی، ز‌ن‌های دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر. دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. دوره 3، شماره 1. پیاپی 9، (1 و2). 56-89.
 3. جاویدی، نصیرالدین؛ سلیمانی، علی اکبر؛ احمدی، خدابخش و صمدزاده منا. (1392). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار (EFCT) بر بهبود عملکرد خانواده . مجله علوم رفتاری. دوره 7، شماره 2، (2). 181- 188.
 4. حسن آبادی، حسین؛ مجرد، سعید و سلطانی فر، عاطفه. (1390). بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار(EFT) بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوج های دارای روابط خارج از ازدواج. پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روان شناسی)، دوره1. شماره2. (2و3) 25- 38.
 5. حسینیان، سیمین؛ شفیعی نیا، اعظم. (1384). بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل تعارض بر کاهش تعارض های زناشویی زنان. فصل نامه اندیشه های نوین تربیتی. دوره1. شماره4. (4). 7- 22.
 6. خسروی، زهره؛ بلیاد، محمدرضا؛ ناهیدپور، فرزانه و آزادی، شهدخت. (1390). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، بخشش و تعارضات زناشویی در زوج‌های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج. فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، سال دوم، شماره سوم، (3). 61- 80.
 7. دلاور، علی. (1385). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات ویرایش.
 8. رضایی، مهدیه؛ یونسی، جلال؛ عسگری، علی و میرزایی، جعفر. (1389). تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود الگوهای ارتباطی جانبازان مبلاء به PTSD ناشی از جنگ و همسرانشان. فصلنامه خانواده پژوهی.6(1). 43-51.
 9. زنگنه مطلق، فیروزه؛ بنی جمالی، شکوه السادات؛ احدی، حسن و حاتمی، حمیدرضا. (1396). اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان محور بر بهبود سازگاری و تعهد زناشویی زوجین. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده. سال 11. شماره38. (1). 49- 70.
 10. ضیاء الحق، مریم السادات؛ حسین آبادی، حسین؛ قنبری هاشم‌آبادی، بهرامعلی و مدرس غروی، مرتضی. (1391). تأثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی. فصلنامه علمی پژوهشی خانواده پژوهی. سال 8. شماره29. (1). 49- 66.
 11. فلاحزاده، هاجر؛ ثنایی ذاکر، باقر و فرزاد، ولی اله. (1391). بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی سیستمی تلفیقی بر کاهش اضطراب صمیمیت زوج ها. فصلنامه خانواده پژوهی. سال هشتم. شماره32. (4). 465-486.
 12. کاوسیان، جواد؛ حریفی، حسنیه و کریمی، کامبیز. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر رضایت زناشویی زوجها. مجله سلامت و مراقبت سال هیجدهم، شماره چهارم. (4). 76- 86.
 13. مک‌کی، متیو؛ لیوف، آویگیل و اسکین، میشل. (2012). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشکلات بین فردی. ترجمه محمود روغنچی، رضوان‌السادات جزایری، عذرا اعتمادی، مریم فاتحی‌زاده، خدامراد مومنی و سید محسن حجت‌خواه. (1395). چاپ اول. کرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازی.
 14. نقدی، هادی. (1395). مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه هیجان مدار و زوج درمانی مسئله مدار مک مستر در کاهش تعارض، دلزدگی زناشویی و افزایش کیفیت زندگی زوجین. رساله دکتری تخصصی مشاوره، دانشکده علوم انسانی گروه مشاوره.واحد علوم و تحقیقیات تهران. دانشگاه آزاد اسلامی
 15. نقدی، هادی؛ حاتمی، محمد؛ کیامنش، علیرضا و نوابی نژاد، شکوه. (1396). هم سنجی تأثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان با درمانگری سیستمی مسئله مدار در تعارض زناشویی همسران مردان تحت درمان وابستگی به مواد. فصلنامه علمی- پژوهشی مشاوره و رواندرمانی خانواده. دوره1. شماره7. (پیاپی23). 23- 44.
 16. هاشمی نصرت آباد، تورج؛ ماشینچی، عباسی، نعیمه؛ عدل نسب، لادن و بهادری خسروشاهی، جعفر. (1391). مقایسه تیپ شخصیتی D و فرسودگی حیاتی در افراد با و بدون بیماران قلبی. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت. دوره1. شماره3. (3).1- 9.
 17. Barlow, D. H. & Hersen, M. (1994). Single- case experimental designs. New York: Pergamon.
 18. Baruch, D., Kanker, J. & Busch, A. (2012). Acceptance and commitment therapy: enhancing the relationships. Journal of Clinical Case Studies; 8 (3): 241-257.
 19. Branon, L. & Feist, J. (2000) .Health psychology .An Introduction to Behavior and Health .Brooks /Cole Company Carhson, N. R.
 20. Braunwald, E., Zipes, D. & Libby, P. (2001).Heart disease: a text book of cardiovascular medicine. Philadelphia: W. B .Saunders company.
 21. Chida, Y, & Steptoe, A. (2009). The association of anger and hostility with future coronary heart disease. Journal of the Americ Coll Cardio. (53): 936-946.
 22. Christensen, A., Atkins, D. C., Berns, S., Wheeler, J., Baucom, D. H. & Simpson, L. E. (2011). Traditional versus integrative behavioral couple therapy for significantly and chronically distressed married couples. Journal of Consult Clin Psychol; 72(2): 176-191.
 23. Cummings, E. M. Faircth, W. B., Mitchell, P., Cummings, J. S., & charmerhorn, A. C. (2008). Evaluating a brief prevention program for improving marital conflict in community family. Journal of Family Psychology. 22(2), 193 – 202.
 24. Delavar, A. (2001). [Educational and Psychological Research methods]. Tehran: Virayesh [in Persian].
 25. DiGiacomo, M., Davidson, P. M., Vanderpluym, A., Snell, R., Dip, G. & Worrall-Carter, L. (2007). Depression, anxiety and stress in women following acute coronary syndrome: Implications for secondary prevention, Austral Criti Care. (20): 69-76.
 26. Dunham, SH. (2008). Emotional skillfulness in African American marriage. Intimate safety as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Akron.
 27. Falahzadeh, H., Sanaii Zaker, B. & Farzad, V. (2012). Investigating the Effectiveness of Emotion-Couple Therapy and Compulsory System Couples Therapy on Reducing Couples Intimacy. Family Quarterly Journal; 32(4): 465-486. [in Persian].
 28. Fincham, F. D. (2003). Marital conflict: correlates, structur, and context. Current Direction in psychological sciences, 12, 23- 27.
 29. Goldman, R. & Greenberg, L. (2007). Integrating love and power in emotion-focused couple therapy. European Psychotherapy, 7 (1), 117-135.
 30. Halchuk, R. E., Makinen, J. A. & Johnson, M. S. (2010). Resolving Attachment Injuries in Couples Using Emotionally Focused Therapy: A Three-Year Follow-Up. Journal of Couple & Relationship Therapy, 9:31–47.
 31. Halford, W.K. (2001). Brief couple therapy for couples. New York: Guilford publications.
 32. Harris R. (2010). ACT with love: Stop struggling, reconcile differences, and strengthen your relationship with acceptance and commitment therapy. New York, NY: Read How You Want.
 33. HasanAbadi, H., Mojarad, S. & Soltanifar, A. (2011). The Effect of Emotion-Oriented Therapy (EFT) on Marital Adjustment and Positive Affections of Couples With Out-of-Marriage Relationships. Clinical Psychology and Consultation Research (Pedagogical and Psychological Studies); 2(2&3): 25-38. [in Persian].
 34. Hashemi Nosrat Abad, T., Mashynchy Abbasi, N., Bahadori Khosroshahi, J. (2012). Comparison of personality type D and vital burnout in patients with and without cardiac patients. Psychology of Health; 3(1): 1-9. [in Persian]
 35. Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A. & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. Behavior Research and Therapy, 44, 1–25.
 36. Holmes, S. D., Krantz, D. S. , Rogers, H. , Gottdiener, J. & Contrada, R. J. (2006). Mental Stress and Coronary Artery Disease: A Multidisciplinary Guide. Prog Cardiovas Dis. 49(2): 106-122.
 37. Hosseinian, S. & Shafieinia, A. (2005). The effect of conflict resolution skills training on reducing marital conflicts in women. Journal of Research in New Thoughts of Education; 4 (4): 7-22. [in Persian].
 38. Imani, M., Rajabi, G. H., KhojasteMehr, Gh. R., Beirami, M. & Bashlideh, K. (2013). Evaluation of efficacy of adolescent-based treatments and coupled adaptive commitment, unilateral behavioral therapy couple on reducing symptoms of marital anxiety and marital conflicts, marital distress and general anxiety disorder. Family counseling and psychotherapy; 9(1, 2): 56-89. [in Persian].
 39. Izadi, R. (2012). Evaluation and comparison of effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) and cognitive-behavioral therapy (CBT) on the symptoms of obsessive beliefs, quality of life, psychological flexibility, depression and anxiety in patients with obsessive-compulsive and refractory treatment. Doctoral Dissertation in Psychology. Faculty of Psychology and Educational Sciences. University of Esfahan.
 40. Javidi, N., Soleimani, A. A., Ahmadi, K. H., Samadzadeh, M. (2013). The Effect of Emotional Circuit Therapy (EFT) on improving coupled communication patterns. Medical Scince; 2(2): 181-188. [in Persian].
 41. Johnson, S. M. & Whiffen, V. E. (1999). Made to measure: Adapting emotionally focused therapy to partners’ attachment styles. Journal of Clinical Psychology: Science and Practice, 6, 366-381.
 42. Johnson, S. M. (2004). Emotionally focused couple therapy: creating connection. New York: Brunner-Rutledge.
 43. Johnson, S. M. (2004). The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connections, (2nd Ed.). New York: Brunner/Mazel.
 44. Johnson, S. M., Hunsley, J., Greenberg, L. S. & Schindler, D. (1999). Emotionally focused couples therapy: Status and challenges. Journal of Clinical Psychology: Science and Practice, 6, 67-79.
 45. Kavosyan, J., Harifi, H. & Karimi, K. (2016) Effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on marital satisfaction of couples. Quarterly Journal of Health and Care; 4(4): 76-86. [in Persian].
 46. Khosravi, Z., Blyad, M. R., Nahidpour, F. & Azadi, S. H. (2011). Investigating the relationship between attachment styles, forgiveness and marital conflicts in couples referring to counseling centers in Karaj. Women and Society (Women's Sociology); 3(3): 61-80. [in Persian].
 47. Koerner, K. & Jacobson, N. J. (1994). Emotion and behavior in couple therapy. In: Johnson, S. M. & Greenberg, L. S. The heart of the matter: perspectives on emotion in marital therapy. New York: Brunner/Mazel.
 48. Kuper, H., Adam, H. O., Theorell, T. & Weiderpass, E. (2006). Psychosocial Determinants of Coronary Heart Disease in Middle-Aged Women: A Prospective Study in Sweden. American Journal of Epidemiology; 164(4): 349-357.
 49. Longmore, R. J. & Worrell, M. (2007). Do we need to challenge thoughts in cognitive behavior therapy? Clinical Psychology Review, 27, 173–187.
 50. Mahoney, K. R. (2006). The relationship of partner support & coping strategies to marital adjustment among women with diabetes & their male partner. Unpublished Doctoral dissertation. New York University.
 51. Mckay, M., Lev, A. & Skeen, M. (2012). [ACT for interpersonal problems (using mindfulness, acceptance and schema awareness to change interpersonal behaviors)]. (M. Roghanchi, R. Jazayeri, O. Etemadi, M. Fatehizade, K. Momeni, M. Hojatkhah. Trans.); 2017. Kermanshah: Razi University Press.
 52. Mc-kinan, J. M. (2008). Revealing vulnerable emotion in couple therapy: Impact on session outcome. Dissertation Abstracts International [On-line]. Available: http://books. google.com/books/about/Revealing/Underlying/ Vulnerable/Emotion.
 53. Naghdi, H. & Hatami, M. (2017). The effect of congenital therapy-focused emotion on systemic problem-oriented problem-solving in the marital conflict of spouses of men treated with drug dependence. Family counseling and psychotherapy; 7(23): 23-44. [in Persian].
 54. Naghdi, H. (2017). Comparison of the Effectiveness of Integrated approach Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT) and problem Center Systemic Therapy of Family (PCSTF) to reduce conflict and marital burnout and increase the quality of life in couples. Doctoral Dissertation of Consulting, Faculty of Humanities, Consulting Group. Tehran University of Science and Research. Islamic Azad University.
 55. Peterson, B. D. & Eifert, G. H. (2011). Using acceptance and commitment therapy to treat infertility stress. Cogn Behav Pract; 18(4): 577–587.
 56. Peterson, B., Eifert, G., Feingold, T. & Davidson, S. (2009). Using acceptance and commitment therapy to treat distressed couples: a case study with two couples. Cognitive and Behavioral Practice; 16(4):430-42.
 57. Priest, J.B. (2013). Emotionally Focused Therapy as Treatment for Couples with Generalized Anxiety Disorder and Relationship Distress. Journal of Couple & Relationship Therapy: Innovations in Clinical and Educational Interventions, 12:22–37.
 58. Rees, J. (2002). Complex disease and the new clinical sciences. Science, 296, 698–701.
 59. Rezaii, M., Younesi, J., Asgari, A. & Mirzaii, J. (2010). The Effect of Emotionally-Couple Therapy on Improving Communication Patterns of War and Their Wives with PTSD Veterans. Family Quarterly Journal; 6(21): 43-51. [in Persian].
 60. Ridker P.M., Genest J. & Libby P. (2001). Risk factors atherescleotic diseas. In: Braunwald, E. Zipes, D.P., Libby, P, editors, Braunwald heart disease - A text book of cardiovascular medicin, the edition, Vol: 1, W.B. Saunders Co, Philadelphia: 1010-1039.
 61. Sadock, B. J. & Sadock, V. A. (2011). Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 62. Schroder, K. E. & Scharzer, R. (2005). Habitual self-control and the management of health behavior among heart patients. Social Science & Medicine, 60(4), 859-875.
 63. Sol, G. M., Vander-Graaf, Y., Goessens, M. B. & Visseren, L. J. (2008). Social support and change in vascular risk factors in patients with clinical manifestations of vascular diseases. European Journal of Cardiovascular Nursing, 8, 137–143.
 64. Steuber, K. R. (2005). Adult attachment, conflict style, and relationship satisfaction: A comprehensive model. Unpublished Doctoral dissertation. New York University.
 65. Taylor, S. E. (2009). Health Psychology (7th). Los Angeles. Mc Grow –Hill.
 66. ZanganehMotlag, F., Banijamali, Sh., Ahadi, H. & Hatami, H. R. (2017). The effectiveness of couple’s therapy based on acceptance and commitment and emotionally focused couples therapy on improvement of intimacy and reduction of Alexithymia among Couples. Quarterly Cultural-Educational Women and Family; 38(1): 49-70. [in Persian].
 67. Ziaolahac, M, HasanAbadi, H, GhanbariHashemAbadi, B. & ModaressGhoravi, M. (2012). The Effect of Emotion-Oriented Couple Therapy on Marital Adjustment. Journal of Family Research; 29(1): 49-66. [in Persian].