بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل ( تحکیم ازدواج پیش از شروع) symbis بر انتظارات از ازدواج و باورهای مربوط به انتخاب همسر دختران مجرد شهرکرد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه اصفهان

چکیده

برنامه های آموزشی قبل از ازدواج در جهت کسب باورها و انتظارات واقعی درمورد ازدواج و انتخاب همسر بسیار مفید است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل symbis بر باورهای مربوط به انتخاب همسر و انتظارات از ازدواج دختران  صورت گرفته است. نمونه شامل 30 نفر دختر مجرد ایرانی داوطلب شرکت در مطالعه بودند که به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل جای گرفتند. هر دو گروه به پرسشنامه محقق ساخته باورهای مربوط به انتخاب همسر( BMSS) و انتظارات از ازدواج(MES) به عنوان پیش آزمون و پس آزمون و آزمون پیگیری پاسخ دادند و نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تأثیر مدل symbis بر کاهش باورها و انتظارات غیرمنطقی در مقایسه با گروه کنترل بود. هم چنین نتایج نشان دهنده پایدار بودن اثر آموزش بعد از گذشت 3 ماه بود. بنابراین  نتیجه گیری می شود که از مدل symbis  می توان در آموزش و مشاوره قبل از ازدواج استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of the SYMBIS-Based Training Model on Girls’ Marriage Expectations and Beliefs about mate selection

نویسنده [English]

 • leila mirahmadi
phd student
چکیده [English]

Premarital education programs for achieving real beliefs and expectations about marriage and mate selection are very suitable. The present study aims to investigate the effectiveness of the SYMBIS-based training model on girls’ beliefs about mate selection and marriage expectations. The sample size consisted of 30 Iranian single girls volunteered to participate in the study. They were divided into two experimental and control groups (each with 15 participants). The two groups answered the researcher-made Beliefs about Mate Selection Scale (BMSS) and Marriage Expectation Scale (MES) in pretest, posttest, and follow-up stages. The results obtained from those questionnaires were analyzed via the repeated measures ANOVA. The results showed the more effectiveness of the SYMBIS-based training model on reducing irrational beliefs and expectations about marriage in the experimental group than the control group. Also indicated was the sustainability of the training model after 3 month. As a conclusion, the SYMBIS model can be used in premarital training and counseling models and programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SYMBIS Model
 • Beliefs about to mate selection
 • marriage expectation
 1. پسندیده، عباس .(1391). رضایت زناشویی. قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
 2. جعفرزاده، زهرا(1394). بررسی تأثیر مدل SYMBIS بر کاهش تعارضات زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.
 3. فاتحی زاده، مریم .، امیدوار، بنفشه.، احمدی، احمد(1390). بررسی تأثیر آموزش پیش از ازدواج بر نگرش های زناشویی دانشجویان در آستانه ازدواج. پژوهش های مشاوره، 10(38). 81-101
 4. رجبی، غلامرضا.، پیردایه، معصومه.، و خجسته مهر، رضا (1391). اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی به شیوه الیس بر کاهش باورهای محدود کننده انتخاب همسر در دانشجویان دختر. دو فصلنامه مشاوره کاربردی. 2(2). 14-1.
 5. سپهری، صفورا.، حسن زاده توکلی، محمد رضا.(1390). بررسی اعتبار و روایی مقیاس نگرش های مربوط به انتخاب همسر. خانواده پژوهی، 7(28)، 401-419.
 6. نیلفروشان، پریسا.، عابدی، محمدرضا.، احمدی، احمد و نویدیان، علی.(1390). بررسی ساختار عاملی ، اعتبار و روایی مقیاس انتظار از ازدواج. مجله علوم رفتاری، 5(1).11-19
 7. Berger, R., & Hannah, M. T. (1999). Preventive approach in couple therapy.Lillington, NC:Edward Brother.
 8. Bradshaw, S. T.(2015). Emerging adults’ marriage expectations: the influence of a relationship’s type of love or an individual’s gender role. A Thesis Submitted in PartialFulfillment of the Requirements for the Degree ofmaster OF sciencedepartment of Family and Consumer Sciences Illinois state university.
 9. Crawford, S. C. (2009). Efficacy of the Parrott's couples mentoring program in a
 10. community setting (Doctoral dissertation, Regent University). Retrieved from
 11. http://search.proquest.com/docview/305135939
 12. Delevi, R., Bugay, A.(2010). Understanding Change in Romantic Relationship
 13. Expectations of International Female Students from Turkey. Contemporary Family Therapy .32:257–272
 14. Holman TB.(2001). Premarital prediction of marital quality or breakup: Research, theory, and prectic, New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
 15. Jones GD, Nelson ES.(1996). Expectations for marriage among college students from intact and non-intact homes. J Divorce Remarriage. 26(1):171-89
 16. Larson, J. H. (2000). Should We Stay Together? A scientifically proven method for evaluating your relationship and improving its chances for long-term Success. San Francisco: Jossey-Bass
 17. Marks , J. P (2007). Christian premarital training in the local church setting: A Study of the EFFECTIVENESS effectiveness of the symbis model in reducing divorce and producing stable and satisfying marital relationships. A Thesis Project Submitted toliberty Theological Seminary in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of ministry . Lynchburg, Virginia.
 18. Parrott, L., Ill, & Parrott, L. (2006). The complete guide to marriage mentoring. Grand
 19. Rapids, MI: Zondervan
 20. Parrott, L., Parrott, L. (1995). Saving Your Marriage Before it Starts. Grand
 21. Rapids, Michigan: Zondervan Publishing.
 22. Park, S. S., & Rosen, L. A. (2013). The marital scales: Measurement of intent, attitudes,
 23. and aspects regarding marital relationships. Journal of Divorce & Remarriage,
 24. (4), 295-312.
 25. Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. New York: The Guilford Press
 26. Yilmaz, T., & Kalkan, M. (2010). The effects of a premarital relationship enrichment program on relationship satisfaction. Educational Sciences: Theory and Practice,10(3), 1911-1920.