نقش میانجی ابعاد مراقبت‌گری در رابطه بین ابعاد دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ابعاد مراقبت‌گری در رابطه بین ابعاد دلبستگی و رضایت جنسی زوجین، به شیوه همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش شامل زوج‌های ایرانی ساکن تهران بود؛ که دست کم یکی از آنها تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. از جامعه مذکور، 508 نفر (254 زوج) به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻻرﺳـﻮن (1998)، پرسشنامه مراقبت‌گری کانس و شاور (1994) و پرسشنامه مقیاس‌های رابطه گریفین و بارثولومیو (1994) جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش از ارتباط مورد انتظار میان رضایت جنسی، ابعاد دلبستگی و مراقبت‌گری حمایت کرد. به طور کلی یافته‌ها نشان داد ناایمنی‌های دلبستگی بر ابعاد حساسیت و مجاورت مراقبت‌گری اثر منفی و بر ابعاد کنترل و وسواس مراقبت‌گری اثر مثبت دارد. از سوی دیگر، حساسیت و مجاورت پیش‌بین‌های مثبت و کنترل و وسواس پیش‌بین‌های منفی رضایت جنسی یافت شدند بر اساس یافته‌ها، به خانواده درمان‌گران و درمان‌گران حوزه سلامت جنسی پیشنهاد می‌شود برای کمک به ارتقای رضایتمندی جنسی زوجین، احساس دلبستگی ایمن و نیز مراقبت‌گری مبتنی بر حساسیت و مجاورت را میان زوجین تقویت نموده، و وسواس و کنترل مراقبتی را در زوجین کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش میانجی ابعاد مراقبت‌گری در رابطه بین ابعاد دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین

نویسندگان [English]

 • Hajar Falahzade 1
 • ریحانه رضاپور فریدیان 2
 • پریسا سادات سیدموسوی 1
 • لیلی پناغی 1
1 Proffesor
2 دانشجو
چکیده [English]

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ابعاد مراقبت‌گری در رابطه بین ابعاد دلبستگی و رضایت جنسی زوجین، به شیوه همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش شامل زوج‌های ایرانی ساکن تهران بود؛ که دست کم یکی از آنها تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. از جامعه مذکور، 508 نفر (254 زوج) به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻻرﺳـﻮن (1998)، پرسشنامه مراقبت‌گری کانس و شاور (1994) و پرسشنامه مقیاس‌های رابطه گریفین و بارثولومیو (1994) جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش از ارتباط مورد انتظار میان رضایت جنسی، ابعاد دلبستگی و مراقبت‌گری حمایت کرد. به طور کلی یافته‌ها نشان داد ناایمنی‌های دلبستگی بر ابعاد حساسیت و مجاورت مراقبت‌گری اثر منفی و بر ابعاد کنترل و وسواس مراقبت‌گری اثر مثبت دارد. از سوی دیگر، حساسیت و مجاورت پیش‌بین‌های مثبت و کنترل و وسواس پیش‌بین‌های منفی رضایت جنسی یافت شدند بر اساس یافته‌ها، به خانواده درمان‌گران و درمان‌گران حوزه سلامت جنسی پیشنهاد می‌شود برای کمک به ارتقای رضایتمندی جنسی زوجین، احساس دلبستگی ایمن و نیز مراقبت‌گری مبتنی بر حساسیت و مجاورت را میان زوجین تقویت نموده، و وسواس و کنترل مراقبتی را در زوجین کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها [English]

 • دلبستگی
 • مراقبت‌گری
 • رضایتمندی جنسی
 1. اصغری، ا. (1392). رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و صمیمیت با رضایت جنسی زوجین شهر بابلسر. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 2. بهرامی، ن؛ سلیمانی، م؛ شریف نیا، ح؛ مسعودی، ر؛ شایگان، ح؛ محمد رضایی، ژ، (1391). رضایت جنسی زنان در روش های مختلف پیشگیری از بارداری. پرستاری ایران 76. 55-63.
 3. بهرامی، ن؛ یعقوب زاده، الف؛ شریف نیا، ح؛ سلیمانی، م؛ حق دوست، ع، (1395). بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت جنسی لارسون در زوجین. دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 344.
 4. رحمانی، الف؛ صادقی، ن؛ الله قلی، ل؛ السادات مرقاتی خویی، ع، (1389). ارتباط رضایت جنسی با عوامل فردی در زوجین. پرستاری ایران 66. 14-22.
 5. ستارزاده، ن؛ بهرامی، ن؛ رنجبرکوچکسرایی، ف؛ قوجازاده، م، (1386). مقایسه میزان رضایت جنسی و افسردگی بین زوجین بارور و نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی، درمانی الزهرا (س) تبریز. یافته، 9، (2)، 17-24.
 6. شمس مفرحه، ز؛ شاه سیاه، م؛ محبی، س؛ تبرایی، ی، (1389). بررسی تاثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین شهر شیراز. تحقیقات نظام سلامت 3. 417.
 7. صلواتی، س؛ موتایی، ف؛ صادقی، م. ا. (1396). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مقیاسه ای رابطه در فرهنگ ایرانی. اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت.
 8. ملک آسا، م؛ سید موسوی، پ؛ صادقی،م و فلاحت پیشه، م. (1396). نقش الگوهای تعاملی و رفتار‌های مراقبتی در پیش‌بینی تعهد زناشویی. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی, 11(44), 27-36.‎
 9. نیکولز، م؛ شوارتز، ر. (1393). خانواده درمانی "مفاهیم و روش‌ها". ترجمه دهقانی، م؛ گنجوی، آ؛ نجاریان، ف؛ رسولی، س؛ زاده‌محمدی، ع؛ طهماسیان، ک. تهران نشر دانژه.
 10. هنرپرورران، ن؛ تبریزی، م؛ نوابی نژاد، ش؛ شفیع آبادی، ع (1389). اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر رضایت جنسی زوجین. اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی): بهار, دوره 4, شماره 15; از صفحه 59 تا صفحه 70.
 11. Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. Journal of Social and Personal relationships, 7(2), 147-178.
 12. Bartholomew, K., & Horowitz, L. M (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244.
 13. Birnbaum, G. E. (2015). Attachment and sexual mating: The joint operation of separate motivational systems. Handbook of attachment, 3rd ed.: Theory, research, and clinical applications.
 14. Blackmore, D. E., Hart, S. L., Albiani, J. J., & Mohr, D. C. (2011). Improvements in partner support predict sexual satisfaction among individuals with multiple sclerosis. Rehabilitation psychology, 56(2), 117.
 15. Brassard, A., Peloquin, K., Dupuy, E., Wright, J., & Shaver, P. R. (2012). Romantic attachment insecurity predicts sexual dissatisfaction in couples seeking marital therapy. Journal of sex & marital therapy, 38(3), 245-262.
 16. Brassard, A., Dupuy, E., Bergeron, S., & Shaver, P. R. (2015). Attachment insecurities and women's sexual function and satisfaction: The mediating roles of sexual self-esteem, sexual anxiety, and sexual assertiveness. The Journal of Sex Research, 52(1), 110-119.
 17. Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult romantic attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46–76). New York, NY: Guilford.
 18. Bowlby, J. (1980). Attachment and loss Vol. 3. Sadness and depression. New York Basic Books.
 19. Bowlby, J. (1988). A secure base. New York Basic Books.
 20. Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books.
 21. Butzer, B., & Campbell, L. (2008). Adult attachment, sexual satisfaction, and relationship satisfaction: A study of married couples. Personal relationships, 15(1), 141-154.
 22. Byers, E. S., Demmons, S., & Lawrance, K. A. (1998). Sexual satisfaction within dating relationships: A test of the interpersonal exchange model of sexual satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships, 15(2), 257-267.
 23. Cassidy, J. (1994). Emotion regulation: influences of attachment relationships. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59 (2-3), 228–249.
 24. Charania, M. R., & Ickes, W. (2007). Predicting marital satisfaction: Social absorption and individuation versus attachment anxiety and avoidance. Personal Relationships, 14(2), 187-208.
 25. Christopher, F. S., & Sprecher, S. (2000). Sexuality in marriage, dating, and other relationships A decade review. Journal of Marriage and Family, 62(4), 999-1017.
 26. Carnelley, K. B., Pietromonaco, P. R., & Jaffe, K. (1996). Attachment, caregiving, and relationship functioning in couples: Effects of self and partner. Personal Relationships, 3(3), 257-278.
 27. Collins, N. L., & Feeney, B. C. (2000). A safe haven: an attachment theory perspective on support seeking and caregiving in intimate relationships. Journal of personality and social psychology, 78(6), 1053.
 28. Davis, D., Shaver, P. R., & Vernon, M. L. (2004). Attachment style and subjective motivations for sex. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(8), 1076-1090.
 29. Del Mar Sanchez-Fuentes, M., Santos-Iglesias, P., & Sierra, J. C. (2014). A systematic review of sexual satisfaction. International Journal of Clinical and Health Psychology, 14(1), 67.
 30. Dewitte, M. (2012). Different perspectives on the sex-attachment link: Towards an emotion-motivational account. Journal of Sex Research, 49(2-3), 105-124.
 31. Dundon, C. M., & Rellini, A. H. (2010). More than sexual function: Predictors of sexual satisfaction in a sample of women age 40–70. The journal of sexual medicine, 7(2pt2), 896-904.
 32. Feeney, B. C., & Collins, N. L. (2001). Predictors of caregiving in adult intimate relationships: an attachment theoretical perspective. Journal of personality and social psychology, 80(6), 972.
 33. Feeney, B. C., & Collins, N. L. (2003). Motivations for caregiving in adult intimate relationships: Influences on caregiving behaviour and relationship functioning. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 950–968.
 34. Fisher, T. D., & McNulty, J. K. (2008). Neuroticism and marital satisfaction: The mediating role played by the sexual relationship. Journal of family psychology, 22(1), 112.
 35. Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (1997). Adult attachment and the suppression of unwanted thoughts. Journal of personality and social psychology, 73(5), 1080.
 36. Gadassi, R., Bar-Nahum, L. E., Newhouse, S., Anderson, R., Heiman, J. R., Rafaeli, E., & Janssen, E. (2016). Perceived partner responsiveness mediates the association between sexual and marital satisfaction: A daily diary study in newlywed couples. Archives of sexual behavior, 45(1), 109-120.
 37. Goldsmith, K. M., Dunkley, C. R., Dang, S. S., & Gorzalka, B. B. (2016). Sexuality and romantic relationships: investigating the relation between attachment style and sexual satisfaction. Sexual and Relationship Therapy, 31(2), 190-206.
 38. Griffin, D., & Bartholomew, K. (1994). Metaphysics of measurement: The case of adult attachment. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships, Vol. 5: Attachment processes in adulthood (pp.17-52). London: Jessica Kingsley.
 39. Hanley, J. W. (1997). TIGER SOUP REVISITED: THE INVOLVEMENT OF ATTACHMENT, CAREGTVING, AND SEXUAL BEHAVIOR SYSTEMS IN EARLY ADULT ROMANTIC RELATI~ NSHIPS (Doctoral dissertation, Simon Fraser University).
 40. Hirschberger, G., Srivastava, S., Marsh, P., Cowan, C. P., & Cowan, P. A. (2009). Attachment, marital satisfaction, and divorce during the first fifteen years of parenthood. Personal Relationships, 16(3), 401-420.
 41. Hooghe, M. (2012). Is sexual well-being part of subjective well-being? An empirical analysis of Belgian (Flemish) survey data using an extended well-being scale. Journal of sex research, 49(2-3), 264-273.
 42. Kachadourian, L. K., Fincham, F., & Davila, J. (2004). The tendency to forgive in dating and married couples: The role of attachment and relationship satisfaction. Personal Relationships, 11(3), 373-393.
 43. Kane, H. S., Jaremka, L. M., Guichard, A. C., Ford, M. B., Collins, N. L., & Feeney, B. C. (2008). Feeling supported and feeling satisfied: How one partner's attachment style predicts the other partner's relationship experiences. Journal of Social and Personal Relationships, 24(4), 535-555.
 44. Kunce, L. J., & Shaver, P. R. (1994). An attachment-theoretical approach to caregiving in romantic relationships. In Sections of this chapter were presented at the 6th International Conference on Personal Relationships, Orono, ME, Jul, 1992.. Jessica Kingsley Publishers.
 45. Larson JH, Anderson SM, Holman TB, Niemann BK. (1998). A longitudinal study of the effects of premarital communication, relationship stability, and self-esteem on sexual satisfaction in the first year of marriage. J Sex Marital Ther 1998; 24(3):193-206.
 46. Julal, F. S., & Carnelley, K. B. (2012). Attachment, perceptions of care and caregiving to romantic partners and friends. European Journal of Social Psychology, 42(7), 832-843.
 47. Lankveld, W. V., Ruiterkamp, G., Näring, G., & Rooij, D. D. (2004). Marital and sexual satisfaction in patients with RA and their spouses. Scandinavian journal of rheumatology, 33(6), 405-408.
 48. Lawrance, K. A., & Byers, E. S. (1992). Development of the interpersonal exchange model of sexual satisfaction in long term relationships. Canadian Journal of Human Sexuality, 1(3), 123-128.
 49. LAWRANCE, K. A., & Byers, E. S. (1995). Sexual satisfaction in long‐term heterosexual relationships: The interpersonal exchange model of sexual satisfaction. Personal Relationships, 2(4), 267-285.
 50. Little, K. C., McNulty, J. K., & Russel, M. V. (2010). Sex buffers intimates against the negative implications of attachment insecurity. Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 484–498.
 51. Lucas, R. E., & Dyrenforth, P. S. (2005). The myth of marital bliss?. Psychological Inquiry, 16(2/3), 111-115.
 52. Me´nard, A. D., & Offman, A. (2009). The interrelations between sexual self-esteem, sexual assertiveness, and sexual satisfaction. Canadian Journal of Human Sexuality, 18, 35–45.
 53. Mikulincer, M. (2006). Attachment, caregiving, and sex within romantic relationships. Dynamics of romantic love: Attachment, caregiving, and sex, 23-42.
 54. Mikulincer, M., & Florian, V. (2001). Attachment style and affect regulation: Implications for coping with stress and mental health. In G. J. O. Fletcher &M. S. Clark (Eds.), The Blackwell handbook of social psychology: Interpersonal processes (pp. 537–557). Oxford, England: Blackwell Publishers.
 55. Mikulincer, M., Florian, V., Cowan, P. A., & Cowan, C. P. (2002). Attachment security in couple relationships: A systemic model and its implications for family dynamics. Family process, 41(3), 405-434.
 56. Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2003). The attachment behavioral system in adulthood: Activation, psychodynamics, and interpersonal processes. Advances in experimental social psychology, 35, 53-152.
 57. Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. Guilford Press.
 58. Millings, A., & Walsh, J. (2009). A dyadic exploration of attachment and caregiving in long‐term couples. Personal Relationships, 16(3), 437-453.
 59. Peloquin, K., Lafontaine, M.-F., & Brassard, A. (2011). A dyadic approach to the study of romantic attachment, dyadic empathy, and psychological aggression. Journal of Social and Personal Relationships, 28, 915–942.
 60. Peloquin, K., Brassard, A., Delisle, G., & Bedard, M. M. (2013). Integrating the attachment, caregiving, and sexual systems into the understanding of sexual satisfaction. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 45(3), 185.
 61. Peloquin, K., Brassard, A., Lafontaine, M. F., & Shaver, P. R. (2014). Sexuality examined through the lens of attachment theory: Attachment, caregiving, and sexual satisfaction. The Journal of Sex Research, 51(5), 561-576.
 62. Pfeifer, L., Miller, R. B., Li, T. S., & Hsiao, Y. L. (2013). Perceived marital problems in Taiwan. Contemporary Family Therapy, 35(1), 91-104.
 63. Purdon, C., & Holdaway, L. (2006). Non-erotic thoughts: Content and relation to sexual functioning and sexual satisfaction. Journal of Sex Research, 43, 154–162.
 64. Stefanou, C., & McCabe, M. P. (2012). Adult attachment and sexual functioning: A review of past research. The journal of sexual medicine, 9(10), 2499-2507.
 65. Tracy, J. L., Shaver, P. R., Albino, A. W., & Cooper, M. L. (2003). Attachment styles and adolescent sexuality. Adolescent romance and sexual behavior: Theory, research, and practical implications, 137-159.
 66. van Anders, S. M., Edelstein, R. S., Wade, R. M., & Samples-Steele, C. R. (2013). Descriptive experiences and sexual vs. nurturant aspects of cuddling between adult romantic partners. Archives of sexual behavior, 42(4), 553-560.
 67. Yeh, H. C., Lorenz, F. O., Wickrama, K. A. S., Conger, R. D., & Elder Jr, G. H. (2006). Relationships among sexual satisfaction, marital quality, and marital instability at midlife. Journal of family psychology, 20(2), 339.