مدل‌سازی معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس متغیرهای سیستمی(مثلث‌سازی، رابطه با همسر) و متغیرهای روان‌شناختی (توافق‌پذیری و شیوه‌های کنترل) و متغیر اجتماعی (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده روان‌‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامیواحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

چکیدههدف از پژوهش حاضر مدل‌سازی معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس متغیرهای سیستمی(مثلث‌سازی، رابطه با همسر) و متغیرهای روان‌شناختی (توافق‌پذیری و شیوه‌های کنترل) و متغیر اجتماعی (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان بود که در سال 95-94 بررسی شد. نمونه آماری شامل 320 نفر از مادران دانش‌آموز شهر اصفهان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. جهت اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه میل به طلاق روزلت جانسون و مورو (1986)، مثلث‌سازی یوسفی و بهرامی (1394)، رابطه با همسر اولسون (2004)، مرزبندی یوسفی و بهرامی (1394)، شخصیت پنج عاملی NEO-PI-R، صبح ‌ترجیحی- عصر ترجیحی یوسفی (1394)، شیوه‌های کنترل یوسفی و بهرامی(1394) و نحوه گذران اوقات فراغت یوسفی و باقری (1394) استفاده شد. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که رابطه با همسر، مثلث‌سازی، شیوه‌ کنترل هیجان‌مدار، توافق‌پذیری و اوقات فراغت از نوع سرگرمی قدرت پیش‌بینی متغیر میل به طلاق را دارد، متغیرهای مذکور پس از تحلیل عامل تأییدی وارد مدل‌سازی معادلات ساختاری شدند و سایر متغیرها از مدل حذف شدند. نتایج نشان داد مدل معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس مثلث‌سازی، رابطه با همسر، توافق‌پذیری، شیوه کنترل هیجان‌مدار، و اوقات فراغت از نوع سرگرمی از شاخص‌های برازش قابل‌قبول برخوردار است. با توجه به این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت بین مثلث‌سازی، رابطه با همسر، توافق‌پذیری، شیوه‌های کنترل و اوقات فراغت از نوع سرگرمی با میل به طلاق رابطه علیوجود دارد.

عنوان مقاله [English]

The Structural Equation Modeling of Desire to Divorce based on System, Psychological and Social Variables among High School Students' Mothers in Isfahan

نویسندگان [English]

 • zahra dehghani shesshdeh 1
 • zahra yousefi 2
1 ma in clinical psychology islamicazad university isfahan branch
2 assistant professor in educational sciences and psychology department Islamic azad university isfahan branch
چکیده [English]

Abstract
The aim of the present study was to examine the structural equation modeling of desire to divorce based on system variables (triangulation, relationship with spouse) and psychological variables (agreeableness and manipulation tactics) and social variable (leisure time). The statistical population was all mothers in Isfahan. The sample consisted of 320 mothers of students that they were randomly selected by cluster sampling. Measurements were included desire to divorce scale (Johnson and Morrow,1986), triangulation scale (Yousefi&Bahrami 2015), relationships with spouse scale (Olson, 2004),subscale ofagreeableness from five-factor personality scale(NEO-PI-R, 2000), manipulation tactics scale (Yousefi&Bahrami,2015), leisure times scale (Yousefi&Bagheri,2015), was used. Gathered data was analyzed by Pearson correlation, stepwise regression, confirmatory factor analysis and structural equation modeling. The results showed that the relationship with spouse, triangulation, emotional manipulation, agreeableness and entertainment had power of predicting the desire to divorce. The variables were entered into structural equation modeling. The results showed structural equation model of desire to divorce based on triangulation, relationship with spouse, agreeableness, emotional manipulation, and entertainment had acceptable goodness of parameters. According to results, triangulation, relationship with spouse, agreeableness, emotional manipulation and entertainment have causal relation with desire to divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Desire to Divorce- System Variables- Psychological Variables- Social Variable
 1. فهرست منابع
 2. اکبرزاده، د.،اکبرزاده، ح.،قنبری، ص ومحمدزاده، ع. (1393). مقایسهنوعباورهایغیرمنطقی،تعارضاتزناشوییوسبک‌هایمقابله‌ایدرزوجینمتقاضی. ماهنامهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاه، 9، 524-516.
 3. بارانی، م. (1394). بررسی وضعیت رضایت‌مندی زناشویی و طلاق با توجه به ساختار قدرت در بین زنان شهر بندرعباس. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 4. حسینی، س. م. (1392). مشاوره و روان‌درمانی خانواده. تهران: انتشارات آوای نور.
 5. حسینی، ف.، رضاپور، م و ساعتلو، م. ع. (1394). بررسی عوامل مؤثر برافزایش میزان طلاق. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 4(2): 41-33.
 6. حسینی، ک. (1390). نظریه‌ها و فنون خانواده‌درمانی. تهران: رشد، 340 صفحه.
 7. زارعی محمودآبادی، ح.، بهرامی، ف.، احمدی، ا.، اعتمادی، ع و فاتحی‌زاده، م. (1391). پیشگیری از طلاق و جدایی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی). یزد: انتشارات دانشگاه یزد، چاپ اول. 217 صفحه.
 8. شاهمرادی، س.، فاتحی‌زاده، م و احمدی، ا. (1390). بررسی پیش‌بینی تعارض زناشویی از طریق ویژگی‌های شخصیت، روانی و جمعیت‌شناختی، زوج‌های طلاق توافقی و غیرتوافقی. نشر دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 12 (1): 58-41.
 9. شهابی، ب. (1393). رابطه‌یطرح‌واره‌هایناسازگار اولیهوسبک‌هایدلبستگی بامیلبهطلاقدر افراد متأهل شهر اصفهان. پایان‌نامه چاپ نشده. دانشگاه آزاد خوراسگان. بازیابی از
 10. http://www.khuisf.ac.ir/prof/thesis/?ThesisID=5105&ThesisType=MSc&p=165/2017
 11. قادری‌نیا، ک. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق و علل آن در شهر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 12. قاسمی، و. (1389). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد AMOS. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان، 221 صفحه.
 13. کاشانی، م. (1393). مقایسه ویژگی شخصیتی بهزیستی، روان‌شناختی و نگرش مذهبی در میان زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیرتوافقی. پایان‌نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه خوراسگان.
 14. کثیری‌نسب، ز. (1390). مقایسه ویژگی شخصیتی در زنان طلاق و غیرطلاق و بررسی عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با پدیده طلاق. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.
 15. گال، م.، بورگ، و و گال، ج. (1383). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی.
 16. گلادینک، س. (1386). خانواده‌درمانی: نظریه، تاریخچه و کاربرد ترجمه بهاری، ف. تهران: نشر تزکیه.
 17. ملک‌محمدی، ا. (1381). پس از طلاق. اصفهان: نشر شهید فهمیده، 156 صفحه، چاپ اول.
 18. نادریان جهرمی، م. (1384). مبانی جامعه‌شناسی در ورزش. اصفهان: انتشارات هنرهای زیبا، 11-9، چاپ اول.
 19. نعیمی، م. (1390). تأثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز پدیده‌ی طلاق (مطالعه‌ی موردی شهرستان گرگان). جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، 211-191.
 20. نکویی شهرکی، ز. (1392). بررسی آسیب‌های اجتماعی اینترنت و تأثیرات روانی آن بر دانشجویان دانشگاه اسلامی واحد خوراسگان اصفهان در سال تحصیلی 91-90. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 21. نیازی، م و ارفعی، ف. (1390). جامعه‌شناسی طلاق. تهران: نشر رشد‌آوران، 184 صفحه، چاپ اول.
 22. یوسفی، ز و باقری، ا. (1394). بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس اوقات فراغت. پایان‌نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد اصفهان.
 23. یوسفی، ز و بهرامی، ا .(1394). بررسیویژگی‌های روانسنجی مقیاس‌های سیستمی خانواده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد اصفهان.
 24. یوسفی، ن و کیانی، م. ع. (1391). تأثیر گشتالت‌درمانگریومعنادرمانگریبر کاهشمیلبهطلاقمردانمتقاضیمشاوره. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1، 158-151.
 25. Abedinia, N., Bolhari, J., Ramezanzadeh, F., &Naghizadeh, M. M. (2012).Comparison of predicting and effective factors on divorce application between men and women.Journal of Family and Reproductive Health, 6 (2): 65- 72.
 26. Brown, S. L. (2014). Union transition among Cohabitors: The significance of relationship, assessment and Expectations. Journal of Marriage and the Family, 62 (3), 833-846.
 27. Costa, P.T., McCrae, R.R., & Martin, T .A. (2005). The NEO-PI-3: A more readable revised neo Personality Inventory. Journal of Personality Assessment, 84(3), 261-270.
 28. Donnellan, B. M., Conger, D., & Bryant, C. (2004).The Big Five and enduring marriages.Journal of Research in Personality, 36, 481-504.
 29. Glasser, W. (2007).Eight Lessons for a Happier Marriage. New York: Harper Collins.
 30. Habibi, M., Hajiheydari, Z., &Darharaj, M. (2014). Causes of divorce in the marriage phase from viewpoint of couples referred to Iran's family courts. Journal of Divorce & Remarriage, 56, 43-56.
 31. Honarian, M., &Younesi, J. (2011). The study of divorce reasons in Tehran family courts. Quarterly Clinical Psychology Studies, 1 (3), 125-153.
 32. Larsen. J. L., & Buss, D.M. (2011).Personality psychology. New York: McGraw Hill.
 33. Minuchin, S. (1974).Families and Therapy. Cambridge, MA: Harvard University press.
 34. Shaw, S. M. (1997). Controversies and contradictions in family leisure: An analysis of conflicting paradigms. Journal of Leisure Research, 29 (1): 98-112.