مواجهه با محتوای خارج عرف‌جنسی (پورنوگرافی) در اینترنت و فضای مجازی و تاثیرات رفتاری در نوجوانان در تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

چکیده

مقدمه : بعلت گستردگی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان، و مواجهه اجتناب ناپذیر با محتویات خارج عرف جنسی، نگرانی زیادی در بین گروه‌های مختلف جامعه و مسئولین ایجاد شده است که "این مواجهه چگونه بر رفتارهای نوجوانان شامل رفتارهای جنسی آنان تاثیرمی‌گذارد؟". این در حالی است که مطالعات تجربی و کیفی اندکی در این خصوص در ایران وجود دارد. هدف:  این تحقیق با هدف واکاوی دیدگاههای نوجوانان از تاثیرات مواجهه با محتویات جنسی در اینترنت و فضای مجازی (پورنوگرافی) بر رفتارهای بین فردی نوجوانان انجام شد. روش اجرا: مطالعه کیفی اکتشافی با رویکرد تفسیری بنیادی با استفاده از مصاحبه عمیق با 54  دانش‌آموز نوجوان سنین 18-15 ساله در شهر تهران (25 دختر ، 29 پسر) در خرداد 1395 انجام شد و داده‌های کیفی با رویکرد تحلیل محتوای موضوعی از نوع استقرایی با کدهای باز تحلیل شد. نتایج: مهمترین تاثیرات رفتاری عبارت بودند از : 1. تشویق روابط جنسی قبل از ازدواج  ،2. تضعیف روابط والد-فرزندی، 3. تسهیل گفتمان جنسی در بین نوجوانان، 4. کاهش میل به ازدواج و کیفیت ازدواج. بحث و نتیجه‌گیری:  تاثیرات فوق پیش‌بینی کننده افزایش روابط جنسی قبل ازدواج و کاهش سن اولین روابط جنسی و تاخیر در ازدواج در نسل‌های جدید است که لازم است در تحلیل‌های اجتماعی و جمعیتی در نظر گرفته شوند و مداخلات آموزشی برای ارتقای سواد رسانه‌ای جهت سلامت جنسی و توانمند سازی نوجوانان معرفی گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual Explicit Materials in Internet & Cyber Space and its Role in inter-personal relationship among Adolescents Aged 15-18 Years in Tehrans

نویسنده [English]

 • ّfarideh Khalajabadi farahani
National Institute of Population Research
چکیده [English]

. .There is a serious concern in Iran about adolescents’ exposure to sexual contents in Internet. This study aims to explore "what are the interpretations of adolescents on influences of exposure to sexually explicit materials in internet and cyberspace on inter-personal relationships. Data was collected through 54 in depth interviews (29 boys and 25 girls) with students of high schools aged 15-18 years in Tehran using purposive sampling in 2016 . Results showed a widespread exposure to such materials in internet primarily involuntarily. The exposure to sexual content in internet seems to play an important role in inter-personal relationships with surrounding people. The most important behavior influences comprise of : 1. Encouraging premarital sex, 2. Impaling parent-child relationships, 3. Promoting sexual communications among adolescents and 4. Negative influences on marriage. These influences predict changes in premarital sex and marriage among new generation which needs to be considered in social and demographic studies and educational interventions needed to empower adolescents in cyber age in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyber Space
 • Internet
 • Sexual Explicit materials
 • Sexual Behaviors
 • Marriage
 • Young people
 1. حسن‌زاده‌کریمی، ح. کریمی، ا. (1395, 4-5 آبان 1395). بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی (موبایلی) در بین جوانان: مطالعه موردی استان کردستان. همایش فرصتها و چالش‌های فضای مجازی تهران، دانشکده علوم توانبخشی.
 2. مرکز‌مطالعات‌و‌پژوهش‌های‌راهبردی‌وزارت‌ورزش‌و‌جوانان،. (1392). پیمایش ملی ارزشها ، نگرش ها و رفتارهای جوانان تهران
 3. Ahmadabadi Z., Panaghi, L., Madanipour, A., Sedaghat A., Tira, M., Kamrava, s., & Gh., M. (2015). Cultural Scripts, reasons for having sex and regret: A Study of male and female university students. Sexuality & Culture. doi:10.1007/s12119-015-9277-2
 4. Arnett, J. (1992). The soundtrack of recklessness:Music preferences and reckless behavior among adolescents. Journal of Adolescent Research, 7, 313-331.
 5. Asekin-Olarinmoye, O.S., Asekun-Olarinmoye, E.O., Adebimpi, W.O., & Omisore, A.G. (2014). Effect of mass media and internet on sexual behavior of undergraduates in Osogbo metropolis, Southwestern Nigeria. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics.
 6. Banaji, S. (2006) Loving with irony: young Bombay viewers discuss clothing, sex and their encounters with media. Sex Education, 6 (4). pp. 377-391. ISSN 1472-0825, 6, 377-391.
 7. Braithwaite, S.R., Coulson, G., Keddington, K., & Fincham, F.D.(2015). The influence of pornography on sexual scripts and hooking up among emerging adults in college. Archive Sexual Behavior, 44, 111-123.
 8. Brown J.D, Halpern C.T., & L'Engle K.L. (2005). Mass media as a sexual super peer for early maturing girls. Journal of Adolescent Health, 36(5); 420-427.
 9. Brown J.D., El-Toukhy Sh, & Ortiz R. (2014). Growing up sexually in a digital world; The risks and benefits of youth's sexual mdeia use Media and the Wellbeing of Children and Adolescents. New york: Oxford University Press.
 10. Carroll, J.S., Padilla-Walker, L.M., Nelson,L.J., Olsen,C.D., Barry, C.M. & Madsen,S.D. (2008) GenerationXXX: Pornography acceptance and use among emerging adults, Journal of Adolesecnt Research, 23, 6-30.
 11. Collins RL, Elliott MN, Berry SH, & al., e. (2004). Watching sex on television predicts adolescent initiation of sexual behavior. Pediatric, 114(3); 280-289.
 12. DeLamater, J.D., & Hyde, J.S. (1998). Essentialism vs. social constructionism in the study of human sexuality. Journal of Sex Research, 35, 10-18.
 13. Escobar-Chaves, S.L., Tortolero, S. R., Markham, C. M., Low, B. J., Eitel, P., & Thickstun, P. (2005). Impact of the Media on adolescent Sexual Attitudes and Behaviors,. Pediatrics 116, 303-326.
 14. Foucault, M. (1982). The subject and power. Critical Inquiry, 8, 777-795.
 15. Gagnon, J. H., & Simon, W. (2005). Sexual conduct, The social sources of human sexuality (2nd ed). Chicago: Aldine.
 16. Gagnon, J., & Simon, P. (1973). Sexual Conduct: the social sources of human sexuality London: Hutchinson.
 17. Gruber, E. (2000). Adolescent sexuality and the media a review of current knowledge and implication. Western Journal of Medicine, 210-214.
 18. Haggstrom-Nordin, E., Hanson, U., & Tyden,T.(2006)."It is every where!" Young Swedish people's thoughts and refelctions about pornography. Scandanavian Journal of Caring Science, 20, 3860393.
 19. Hedayati Moghaddam MR., Eftekharzadeh Mashhadi I., Fathimoghadam F., & Pourafzali SJ. (2015). Sexual and reproductive behaviors among undergraduate university students in Mashahd, a city in northeast of Iran. J Reprod Infertil, 16(1), 43-48.
 20. Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research.
 21. Joshi, S. P., Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2011). Scripts of sexual desire and danger in US and Dutch teen girl magazins: A cross-national content analysis. Sex Roles, 64, 463-474.
 22. Kaiser Family Foundation. Sex Smarts: Birth Control and Protection. Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation; 2004.
 23. Khalajabadi Farahani, F. (2008). Sexual Norms, Attitude and Conduct among female college students in Tehran. (PhD Thesis PhD Thesis), London School of Hygiene and Tropical Medicine Retrieved from http://researchonline.lshtm.ac.uk/682381/
 24. Khalajabadi Farahani, F., Akhondi, M., Shirzad, M., & Azin, A. (2017). HIV/STI risk-taking sexual behaviors and risk perception among male university students in Tehran: implications for HIV prevention among youth, Journal of Biosocial Science, PP 1-16. doi:10.1017/S0021932017000049
 25. Kraus, S.W. & Russell, B. (2008) Early sexual experiences: The role of Internet access and sexually explicit material. CyberPsychology & Behavior, 11, 162-168.
 26. Lofgren-Martensson, L., & Mansson S.A. (2010). Lust, love, and life: A qualitative study of sweden adolescents' perceptions and experiences with pornography.Journal of Sex Research, 47(6), 568-579.
 27. Manning, J.,C., (2006). The Impact of internet pornography on marriage and the family: A review of the research. Sexual Addiction & Compulsivity, 13(2-3.
 28. Mattebo, M. (2014). Use of pornography and its associations with sexual experiences, Lifestyles and health among adolescents. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.
 29. McManus, M. (1986). Final report of the Attorney General's Commission on pornography, Nashville, TN: Rutledge Hill Press.
 30. Mesch, G.S. (2009) Social bonds and internet pornographic exposure among adolescents. Journal od Adolescence, 32, 601-618.
 31. Mohammadi, M. R., Mohammad, K., Khalajabadi Farahani, F., & et.al. (2006). Reproductive knowledge, attitude and behaviour of adolescent males in Tehran. International Family Planning Perspective., 32, 35-44.
 32. Moore, H. L. (2004). Global anxieties: Concepts-metaphors and pre-theoretical commitmenr in anthropoloy. Anthropological Theory, 4, 71-88.
 33. Newman, L. (2000). Social Research Approaches. London: Allyn & Bacon.
 34. Ngo, A.,D., Ross, M.W., & Ratliff E.,A. (2008). Internet influences on sexual practices among young people in Hanoi, Vietnam. Culture, Health & Sexuality, 10, 201-213.
 35. Owens, E.W., Behun, R.J., Manning, J.C., Reid, R.C. (2012) The impact of internet pornography on adolescents: A review of the research, Sexual Addiction & Compulsivity, 19: 99-122.
 36. Pardun, C.J., L'Engle, K.L., & Brown, J.D. (2005). Linking exposure to outcomes: early adolesecnts' consumption of sexual content in six media. Mass Communication & Society, 8(2), 75-91.
 37. Peter, J., & Valkenburg, P.M. (2008) Adolescents' exposure to sexually explicit internet material, sexual uncertainty, and attitudes towards uncommitted sexual exploration: is there a link? Communication Research, 35, 579-601.
 38. Rice, E., Rhoades, H., Winetrobe, H., Sanchez, M., Monotoya, J., Plant, A., & Kordis, T. (2012). Sexually explicit cell phone messaging associated with sexual risk among adolescents,. Pediatrics, 130, 667-673.
 39. Simon, W., & Gagnon, J. H. (1999). Sexual scripts Culture, Society and Sexuality, A reader. London: University College London Press.
 40. Steele J.R. (1999). Teenage sexuality and media practice: Factoring in the influences of family , friends, and school. The Journal of Sex Research, 36, 331-341.
 41. Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, D., Konstantoulaki, E., Constantopoulos, A., & Kafetzis, D. (2009). Adolescent pornographic internet site use: A multivariate regression analysis of the predictive factors of use and psychosocial implications. CyberPsychology and Behavior, 12, 545-550.
 42. Vakilian, K., Mousavi, S. A., & Keramat, A. (2014). Estimation of sexual behavior in the 18-24 years old Iranian youth based on a crosswise model study. BMC Research Note, 7-28.
 43. Werner-Wilsonn, R., Fitzharris, J., & Morrissey, K. (2004). Adolescent and parent perceptions of media influence on adolescent sexuality Adolescence, 39(154), 303-313.
 44. ابراهیمی، ق. و همکاران. (1390). بررسی جامعه شناختی میزان اعتیاد به اینترنت و همبسته های اجتماعی آن( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بابل). مجموعه مقالات برگزیده همایش منطقه‌ای آسیب های اجتماعی نوپدید. , دفتر تحقیقات کاربردی و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان مازندران.
 45. آذرنیا،, ر. (1383). بررسی نحوۀ کاربرد اینترنت نزد جوانان مشهد، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران،
 46. باجلان،, م., کمالی‌خواه، ط. پرهوده، م. و اصلی‌خالان، ی. (1395, 4-5 آبان 1395). تبیین تجربیات استفاده از شبکه های مجازی در ابعاد سلامت نوجوانان: یک مطالعه کیفی، همایش فرصت ها و چالشهای فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت تهران، دانشکده بهزیستی.
 47. جعفری، ع.،و شهابی، س. (1395). بررسی رابطه سوء استفاده از شبکه های مجازی با گرایش به آسیبهای اجتماعی در بین جوانان شهر اردبیل، همایش فرصتها و چالشهای فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت تهران
 48. حیدری،, ح. (1395, 4-5 آبان 1395). بررسی و مقایسه رابطه بین مولفه‌های سلامت روان با فضای مجازی در بین دانش آموزان، همایش فرصت ها و چالشهای فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت تهران، دانشکده بهزیستی.
 49. رازقی, ن.،صفاری‌بادی، م. (1394). شبکه های اجتماعی مجازی: تهدید یا فرصت. همایش فرصتها و چالشهای فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت تهران
 50. روحانی، ف.و تاری، س. (1390). بررسی میزان اعتباد به اینترنت و رابطه آن با انگیزه تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران، همایش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, 2, 19-34.
 51. زنجانی‌زاده،, ه. و محمدی‌جوادی, ع. (1384). بررسی تاثیر اینترنت بر ارزشهای خانواده در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد در سال 1382-83. فصلنامه جامعه شناسی ایران, 6(2), 146-121.
 52. سجادیان، ا. ونادی، م. ع. (1385). ارتباط بین افسردگی و انزوای اجتماعی کاربران اینترنت نوجوان و جوان با مدت زمان روزانه معمول کاربری اینترنت. مجله تحقیقات علوم رفتاری, 4(1-2), 38-33.
 53. غلامعلیان،, س. و نادی، م. (1383). بررسی انزوای اجتماعی کاربران اینترنت شهر اصفهان، همایش کشوری اوقات فراغت شاهرود.
 54. محمدپور, ا. (1392). تجربه‌ی نوسازی، مطالعه تغییر و توسعه در هورامان با روش نظریه‌ی زمینه‌ای. تهران: جامعه شناسان
 55. هاشمی، م. ر. و همکاران (1390). بررسی اعتیاد اینترنتی و تاثیر آن بر رفتار نوچوانان.مجموعه مقالات برگزیده همایش منطقه ای آسیب های اجتماعی نوپدید.
 56. یاسمی‌نژاد، ع.، آزادی، ا. و امویی، م. (1390). فضای مجازی ، امنیت اجتماعی، راهبردها و استراتژی ها. همایش ملی صنایع فرهنگی ، نقش آن در توسعه پایدار, کرمانشاه