نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیردرگیری خانواده در درمان با  اجرای گروهی فنون رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) به صورت کوتاه مدت به نوجوانان دختر دارای علایم اختلال شخصیت مرزی با حضور و عدم حضور مادران آنها بود. نمونه ای 46 نفره  پس از غربالگری انتخاب و  به روش تصادفی ساده به سه گروه: 1-آزمایش یک ( دختران نوجوان) 2- آزمایش دو (دختران نوجوان و مادرانشان) و 3- گروه کنترل (دختران نوجوان)، تقسیم شدند و مقیاس هنجار شده ویژگی های شخصیت مرزی کودکان(BPFS-C ) را در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری تکمیل کردند. داده های بدست آمده،  با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری های مکرر تغییرات معناداری نشان نداد. تغییرات میانگین در گروه آزمایش یک و دو مشاهده شد اما در گروه  دوم که دختران نوجوان همراه با مادرانشان فنون درمانی را دریافت می کردند تغییرات درمانی بسیار برجسته تر بود. مولفه های بی ثباتی عاطفی ، مشکلات هویت، روابط منفی و خود جرحی  تغییر کرده بودند. نتیجه این که درمان دیالکتیکی برای نوجوانان مرزی مفید و تاثیر گذار است و حضور مادران در درمان اثربخشی درمان را در این نوجوانان افزایش می دهد و قابل توصیه به متخصصان بالینی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

بررسی تاثیردرگیری خانواده در اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) به صورت کوتاه مدت دردرمان نوجوانان دختر دارای علایم اختلال شخصیت مرزی

نویسندگان [English]

 • فاطمه آذرفر 1
 • shahrokh Makvand Hosseini 2

1 دانشگاه سمنان دانشجوی دکترا

2 semnan University

چکیده [English]

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیردرگیری خانواده در درمان با اجرای گروهی فنون رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) به صورت کوتاه مدت به نوجوانان دختر دارای علایم اختلال شخصیت مرزی با حضور و عدم حضور مادران آنها بود. نمونه ای 46 نفره پس از غربالگری انتخاب و به روش تصادفی ساده به سه گروه: 1-آزمایش یک ( دختران نوجوان) 2- آزمایش دو (دختران نوجوان و مادرانشان) و 3- گروه کنترل (دختران نوجوان)، تقسیم شدند و مقیاس هنجار شده ویژگی های شخصیت مرزی کودکان(BPFS-C ) را در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری تکمیل کردند. داده های بدست آمده، با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری های مکرر تغییرات معناداری نشان نداد. تغییرات میانگین در گروه آزمایش یک و دو مشاهده شد اما در گروه دوم که دختران نوجوان همراه با مادرانشان فنون درمانی را دریافت می کردند تغییرات درمانی بسیار برجسته تر بود. مولفه های بی ثباتی عاطفی ، مشکلات هویت، روابط منفی و خود جرحی تغییر کرده بودند. نتیجه این که درمان دیالکتیکی برای نوجوانان مرزی مفید و تاثیر گذار است و حضور مادران در درمان اثربخشی درمان را در این نوجوانان افزایش می دهد و قابل توصیه به متخصصان بالینی می باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

 • خانواده –رفتار درمانی دیالکتیک
 • اختلال شخصیت مرزی- دختران نوجوان
 1. Biskin, R. S. (2013). Treatment of borderline personality disorder in youth. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 22(3), 230.
 2. Bohus, M., Haaf, B., Simms, T., Limberger, M. F., Schmahl, C., Unckel, C., ... & Linehan, M. M. (2004). Effectiveness of inpatient dialectical behavioral therapy for borderline personality disorder: a controlled trial. Behaviour research and therapy, 42(5), 487-499.
 3. Byrne, G., & Egan, J. (2018). A review of the effectiveness and mechanisms of change for three psychological interventions for borderline personality disorder. Clinical Social Work Journal, 1-13.
 4. Chanen, A. M., Jackson, H. J., McGorry, P. D., Allot, K. A., Clarkson, V., & Yuen, H. P. (2004). Two-year stability of personality disorder in older adolescent outpatients. Journal of personality disorders, 18(6), 526-541.
 5. DeCou, C. R., Comtois, K. A., & Landes, S. J. (2018). Dialectical Behavior Therapy Is Effective for the Treatment of Suicidal Behavior: A Meta-Analysis. Behavior Therapy.
 6. Edition, F., & American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Arlington: American Psychiatric Publishing.
 7. Fleischhaker, C., Böhme, R., Sixt, B., Brück, C., Schneider, C., & Schulz, E. (2011). Dialectical behavioral therapy for adolescents (DBT-A): a clinical trial for patients with suicidal and self-injurious behavior and borderline symptoms with a one-year follow-up. Child and adolescent psychiatry and mental health, 5(1), 3.
 8. Fleischhaker, C., Munz, M., Böhme, R., Sixt, B., & Schulz, E. (2006). Dialectical Behaviour Therapy for adolescents (DBT-A)--a pilot study on the therapy of suicidal, parasuicidal, and self-injurious behaviour in female patients with a borderline disorder. Zeitschrift fur Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 34(1), 15-25.
 9. Fonagy, P., Speranza, M., Luyten, P., Kaess, M., Hessels, C., & Bohus, M. (2015). ESCAP Expert Article: borderline personality disorder in adolescence: an expert research review with implications for clinical practice. European child & adolescent psychiatry, 24(11), 1307-1320.
 10. Fruzzetti, A. E. (1996). Causes and consequences: Individual distress in the context of couple interactions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(6), 1192.
 11. Fruzzetti, A. E., & Boulanger, J. L. (2005). Family involvement in treatment. Understanding and treating borderline personality disorder: a guide for professionals and families. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
 12. Fruzzetti, A. E., & Fruzzetti, A. R. (2003). Borderline personality disorder. Treating difficult couples: Helping clients with coexisting mental and relationship disorders, 235-260.
 13. Fruzzetti, A. E., Santisteban, D. A., & Hoffman, P. D. (2007). Dialectical behavior therapy with families.
 14. Fruzzetti, A. E., Shenk, C., & Hoffman, P. D. (2005). Family interaction and the development of borderline personality disorder: A transactional model. Development and psychopathology, 17(4), 1007-1030.
 15. German, M., Smith, H. L., Rivera-Morales, C., Gonzalez, G., Haliczer, L. A., Haaz, C., & Miller, A. L. (2015). Dialectical behavior therapy for suicidal Latina adolescents: Supplemental dialectical corollaries and treatment targets. American journal of psychotherapy, 69(2), 179-197.
 16. Haga, E., Aas, E., Grøholt, B., Tørmoen, A. J., & Mehlum, L. (2018). Cost-effectiveness of dialectical behaviour therapy vs. enhanced usual care in the treatment of adolescents with self-harm. Child and adolescent psychiatry and mental health, 12(1), 22.
 17. Hagen, S., Woods-Giscombe, C. L., Chung, J., & Beeber, L. S. (2014). Potential Benefits of Dialectical Behavioral Therapy for Adolescents Receiving Treatment for Borderline Personality Disorder Traits: Implications for Psychiatric Nurses. Nursing and Health, 2(5), 89-99.
 18. Hoffman, P. D., Fruzzetti, A. E., & Buteau, E. (2007). Understanding and engaging families: An education, skills and support program for relatives impacted by borderline personality disorder. Journal of Mental Health, 16(1), 69-82.
 19. Hoffman, P. D., Fruzzetti, A. E., Buteau, E., Neiditch, E. R., Penney, D., Bruce, M. L., ... & Struening, E. (2005). Family connections: a program for relatives of persons with borderline personality disorder. Family process, 44(2), 217-225.
 20. Hoffman, P. D., Fruzzetti, A., & Swenson, C. (1999). Dialectical Behavior Therapy‐Family Skills Training. Family process, 38(4), 399-414.
 21. Infurna, M. R., Fuchs, A., Fischer-Waldschmidt, G., Reichl, C., Holz, B., Resch, F., ... & Kaess, M. (2016). Parents' childhood experiences of bonding and parental psychopathology predict borderline personality disorder during adolescence in offspring. Psychiatry research, 246, 373-378.
 22. Kaess, M., Brunner, R., & Chanen, A. (2014). Borderline personality disorder in adolescence. Pediatrics, peds-2013.
 23. Laurenssen, E. M. P., Hutsebaut, J., Feenstra, D. J., Van Busschbach, J. J., & Luyten, P. (2013). Diagnosis of personality disorders in adolescents: a study among psychologists. Child and adolescent psychiatry and mental health, 7(1), 3.
 24. Linehan, M. M. (1993). Skills training manual for treating borderline personality disorder. Guilford Press.
 25. Linehan, M. M., Comtois, K. A., Murray, A. M., Brown, M. Z., Gallop, R. J., Heard, H. L., ... & Lindenboim, N. (2006). Two-year randomized controlled trial and follow-up of dialectical behavior therapy vs therapy by experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder. Archives of general psychiatry, 63(7), 757-766.
 26. MacPherson, H. A., Cheavens, J. S., & Fristad, M. A. (2013). Dialectical behavior therapy for adolescents: theory, treatment adaptations, and empirical outcomes. Clinical child and family psychology review, 16(1), 59-80.
 27. McCarthy, K. L., Lewis, K. L., Bourke, M. E., & Grenyer, B. F. (2016). A new intervention for people with borderline personality disorder who are also parents: a pilot study of clinician acceptability. Borderline personality disorder and emotion dysregulation, 3(1), 10. Linehan, M. M., Dimeff, L., Koerner, K., & Miga, E. M. (2014). Research on dialectical behavior therapy: Summary of the data to date. Seattle, WA: Linehan Institute, http://www. behavioraltech. org.
 28. Miller, A. L., Glinski, J., Woodberry, K. A., Mitchell, A. G., & Indik, J. (2002). Family therapy and dialectical behavior therapy with adolescents: Part I: Proposing a clinical synthesis. American journal of psychotherapy, 56(4), 568-584.
 29. Miller, A. L., Muehlenkamp, J. J., & Jacobson, C. M. (2008). Fact or fiction: Diagnosing borderline personality disorder in adolescents. Clinical Psychology Review, 28(6), 969-981.
 30. Miller, A. L., Rathus, J. H., & Linehan, M. (2008). Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents. New York, NY: Guilford Press.
 31. Miller, M. L. (2013). Treating family members: The effectiveness of a family-oriented dialectical behavior therapy program.
 32. Newton-Howes, G., Clark, L. A., & Chanen, A. (2015). Personality disorder across the life course. The Lancet, 385(9969), 727-734.
 33. Oostendorp, J. M., & Chakhssi, F. (2017). Inpatient dialectical behaviour therapy for borderline personality disorder: effect on symptoms, coping, attachment and quality of life. Tijdschrift voor psychiatrie, 59(12), 750-758.
 34. Paris, J. (2010). Effectiveness of different psychotherapy approaches in the treatment of borderline personality disorder. Current Psychiatry Reports, 12(1), 56-60.
 35. Pineda, J., & Dadds, M. R. (2013). Family intervention for adolescents with suicidal behavior: A randomized controlled trial and mediation analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 52(8), 851-862.
 36. Powell, D. M. (2014). Do parents use of DBT skills change after a 12 week parent/adolescent DBT skills group?.
 37. Probst, T., Decker, V., Kießling, E., Meyer, S., Bofinger, C., Niklewski, G., ... & Pieh, C. (2018). Suicidal ideation and skill use during in-patient dialectical behavior therapy for borderline personality disorder. A diary card study. Frontiers in psychiatry, 9, 152.
 38. Roepke, S., Schröder‐Abe, M., Schütz, A., Jacob, G., Dams, A., Vater, A., ... & Lammers, C. H. (2011). Dialectic behavioural therapy has an impact on self‐concept clarity and facets of self‐esteem in women with borderline personality disorder. Clinical psychology & psychotherapy, 18(2), 148-158.
 39. Rosenfeld, B., Galietta, M., Ivanoff, A., Garcia-Mansilla, A., Martinez, R., Fava, J., ... & Green, D. (2007). Dialectical behavior therapy for the treatment of stalking offenders. International Journal of Forensic Mental Health, 6(2), 95-103.
 40. Santisteban, D. A., Coatsworth, J. D., Perez-Vidal, A., Kurtines, W. M., Schwartz, S. J., LaPerriere, A., & Szapocznik, J. (2003). Efficacy of brief strategic family therapy in modifying Hispanic adolescent behavior problems and substance use. Journal of Family Psychology, 17(1), 121.
 41. Sharp, C., & Fonagy, P. (2015). Practitioner Review: Borderline personality disorder in adolescence–recent conceptualization, intervention, and implications for clinical practice. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(12), 1266-1288.
 42. Sharp, C., & Romero, C. (2007). Borderline personality disorder: A comparison between children and adults. Bulletin of the Menninger Clinic, 71(2), 85-114.
 43. Stepp, S. D., Epler, A. J., Jahng, S., & Trull, T. J. (2008). The effect of dialectical behavior therapy skills use on borderline personality disorder features. Journal of personality disorders, 22(6), 549-563.
 44. Swales, M., Hibbs, R. A. B., Bryning, L., & Hastings, R. P. (2016). Health related quality of life for young people receiving dialectical behaviour therapy (DBT): a routine outcome-monitoring pilot. SpringerPlus, 5(1), 1137.
 45. van den Bosch, L. M., Sinnaeve, R., Hakkaart-van Roijen, L., & van Furth, E. F. (2014). Efficacy and cost-effectiveness of an experimental short-term inpatient Dialectical Behavior Therapy (DBT) program: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 15(1), 152.
 46. Vanwoerden, S., Kalpakci, A., & Sharp, C. (2017). The relations between inadequate parent-child boundaries and borderline personality disorder in adolescence. Psychiatry research, 257, 462-471.
 47. Winsper, C., Lereya, S. T., Marwaha, S., & Thompson, A. (2016). The aetiological and psychopathological validity of borderline personality disorder in youth: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 44, 13-24.
 48. Woodberry, K. A., Miller, A. L., Glinski, J., Indik, J., & Mitchell, A. G. (2002). Family therapy and dialectical behavior therapy with adolescents: Part II: A theoretical review. American Journal of Psychotherapy, 56(4), 585-602.
 49. Yen, S., Johnson, J., Costello, E., & Simpson, E. B. (2009). A 5-day dialectical behavior therapy partial hospital program for women with borderline personality disorder: predictors of outcome from a 3-month follow-up study. Journal of psychiatric practice, 15(3), 173.