تعامل آیین دادرسی کیفری کودکان و جرم شناسی بالینی: با تأکید بر لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

بازپروری بزهکاران امروزه از بارزترین هدف‌های نظام عدالت کیفری کودکان به ­شمار می‌رود. از این‌رو، سیاست‌گذاران جنایی برای دستیابی به این هدف از ابزارهای متعدد اصلاحی ـ درمانی به ویژه پرونده شخصیت کودکان بزهکار در مراحل مختلف فرآیند کیفری استفاده می‌کنند. این پرونده تحت تأثیر آموزه‌های جرم‌شناسی بالینی وارد گستره آیین ‌دادرسی کیفری کودکان شده و نمونه‌ای از اسباب تعامل این دو شاخه به شمار می‌رود. در این تحقیق تلاش شده است تا در دو قسمت، تشکیل پرونده شخصیت کودکان بزهکار در مراحل قضایی و اجرایی، فرآیند کیفری در گستره سیاست جنایی بین‌المللی و ایران با تأکید بر لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد.

 1. آشوری، م. (1379). آیین دادرسی کیفری.جلد دوم. تهران: انتشارات سمت.
 2. آخوندی، م. (1379). آیین دادرسی کیفری. جلد چهارم. تهران: انتشارات اشراق.
 3. اردبیلی، م. (1386). پرونده شخصیت. (نشست علمی- تخصصی). خبرنامه انجمن ایرانی جرم‌شناسی (منطقه شرق کشور)،1.
 4. امیرارجمند، ا. (1381). مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر. جلد نخست. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 5. جمشیدی، ع. (1382). گفتمان سیاست جنایی در لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان. مجله حقوقی دادگستری. 45.
 6. خواجه‌نوری، ی. (1382). تحولات سیاست جنایی ایران پس از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
 7. خواجه‌نوری، ی. (1388). جلوه‌های دادرسی عادلانه در حقوق کیفری کودکان؛ میزان انطباق لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان با پیمان حقوق کودک. در: نجفی ابرندآبادی. ع.‌ح. (زیرنظر). مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 8. شاملو، ب. (1386). حقوق بزهکاری اطفال (2). دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
 9. دانش، ت. (1381). مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست؟. تهران: انتشارات کیهان.
 10. صفاری، ع. (1385). کیفرشناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی). تهران: انتشارات جنگل.
 11. صلاحی، ج. (1355). اخذ تصمیم درباره کودکان و نوجوانان و ناسازگار. تهران: انتشارات گوتنبرگ.
 12. عباچی، م. (1380). حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 13. کوشا، ج. (1386). پرونده شخصیت. (نشست علمی- تخصصی). خبرنامه انجمن ایرانی جرم‌شناسی (منطقه شرق کشور)، 1.
 14. گلدوست جویباری، ر. (1386). کلیات آیین‌دادرسی کیفری. تهران: انتشارات جنگل.
 15. مهرا، ن. (1385). قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده. مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم رضوی،20.
 16. نجفی‌ابرندآبادی، ع.‌ح. (1380). از حقوق کیفری تا حقوق کیفری صغار. دیباچه در: عباچی، مریم. حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 17. نجفی ابرندآبادی، ع.‌ح. (1384). زندان: درمانگاه بزهکاری و بزهکاران؟. دیباچه در: بولک، برنار. کیفرشناسی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 18. نجفی ابرندآبادی، ع.‌ح و غلامی، ح. (1385). آسیب‌شناسی آموزش و پژوهش جرم‌شناسی در ایران. مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم رضوی، 20.
 19. نجفی ابرندآبادی، ع.‌ح. (1386). مجازات‌های جامعه‌مدار در لایحه قانون مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان. در: مجموعه مقاله‌های همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 20. نوربها، ر. (1386). زمینه جرم‌شناسی. تهران: کتابخانه گنج دانش.
 21. نیازپور، ا.ح. (1385). بازپروری بزهکاران در مقررات ایران. مجله فقه و حقوق،11.
 22. Clement, Mary. J.(2002). The Juvenile Justice System. Butterworth HeineMann. Second Edition.
 23. Drowns, Robert.w. and Hess, Karen. M. (2000). Juvenile Justice. Thomson Wadsworth. Third Edition.
 24. Sigle, Larry. J. (2006). Criminology. Thomson Wadsworth. Second Edition.
 25. Jones, Stephen. (2006). Criminology. Oxford university press. Third Edition.
 26. Hale, Chris and others. (2005). Criminology. Oxford university press. First Edition.