نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

لایحه حمایت خانواده با هدف رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین شکلی خانواده، ایجاد تسهیل در رسیدگی­ها به­ویژه برای بانوان و کودکان، تقویت دادگاه رسیدگی­کننده به اختلافات خانوادگی و قضازدائی تهیه و به دولت ارسال شده است. این اهداف در مواد مختلف لایحه نمود پیدا کرده است. در دولت، تغییرات مهمی مانند لغو الزامی بودن حضور بانوان دارنده پایه قضائی در دادگاه خانواده، تغییر نحوه طرح اختلافات خانوادگی در مراکز مشاوره، واگذاری دعاوی خانوادگی به شوراهای حلاختلاف، واگذار کردن ثبت ازدواج­های موقت به آئین­نامه، اضافه کردن ماده­ای در مورد ازدواج مجدد، پیش­بینی اخذ مالیات از مهریه­های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی و حذف ماده مربوط به اجرت­المثل و نحله در لایحه ارسالی قوه قضائیه ایجاد شده است. این تغییرات وسیع و عمیق، نه تنها در راستای تأمین اهداف چهارگانه مورد نظر نیست، بلکه در برخی موارد درست در نقطه مقابل آن می­باشد و به همین علت می­توان گفت لایحه را از دستیابی به اهداف موردنظر باز داشته است.

  1. کاتوزیان، ن. (1381). مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار
  2. شمس، ع. (1382). آئین دادرسی مدنی، ج 1، تهران: نشر میزان
  3. صفائی، ح؛ امامی، ا. (1370) حقوق خانواده، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
  4. لایحه حمایت خانواده ارسال شده از سوی قوه قضائیه به دولت، قابل دسترس در:
  5. http://www.judiciary-de.ir/ مدیریت وتوسعه قضایی/لوایح/tabid/3400/Default.aspx
  6. لایحه حمایت خانواده ارسال شده از سوی دولت به مجلس، قابل دسترس در:
  7. http://law.majlis.ir/tarh/Tarh_01view.asp?Register_Number=721
  8. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، (1384). مجموعه قوانین و مقررات خانواده، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
  9. معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، (1384). مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران: روزنامه رسمی کشور