بررسی رابطه‌ بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان دارای همسر مبتلا به دیابت و مقایسه‌ آن با زنان دارای همسر غیرمبتلا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بهشتی

2 دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی، احقاق جنسی و باورهای بدکارکردی جنسی در زنان دارای همسر دیابتی و مقایسه آن با زنان دارای همسر غیردیابتی است. پژوهش حاضر روی جامعه نمونه‌ای به اندازه 200 نفر صورت گرفته است.100 نفر از آن‌ها از جامعه زنان دارای همسر دیابتی و 100 نفر دیگر از جامعه زنان دارای همسر غیردیابتی به روش نمونه­گیری جامعه در دسترس انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه ویژگی‌های دموگرافیک (محقق‌ساخته)، مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)، شاخص احقاق جنسی هالبـرت (HISA) و پرسش‌نامه باورهای بدکارکردی جنسی (SDBQ) بودند. داده­ها با کاربرد آمار توصیفی (جدول توصیفی داده­ها، فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی از قبیل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس چند­متغیره (MANOVA)، تحلیل شد. نتایج نشان داد، بین دلزدگی ­زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق ­جنسی در زنان دارای همسر دیابتی با زنان دارای همسر غیردیابتی در هرسه مؤلفه مورد بررسی، تفاوت معناداری وجود دارد؛ زنان دارای همسر دیابتی در مؤلفه احقاق جنسی از میانگین پایین­تر و در مؤلفه دلزدگی زناشویی و باورهای بدکارکردی جنسی نیز از میانگین بالاتری نسبت به زنان دارای همسر غیر­دیابتی برخوردار بودند. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می­رسد یکی از عوامل مهمی که در ایجاد یا افزایش دلزدگی­ زناشویی، تشدید باورهای غلط جنسی در زمینه عملکرد ­جنسی و میزان پایین احقاق­ جنسی در زنان تأثیرگذار است، اختلال و کژکارکردی جنسی در همسر می­باشد. در واقع زنانی که همسرشان از بیمارهای مزمنی چون دیابت (که منجر به اختلال در عملکرد جنسی فرد می­شود) رنج می­برند، دارای احقاق جنسی پایین­تر و میزان دلزدگی ­زناشویی و باورهای بدکارکردی جنسی بالاتری از سایر زنان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Couple Burnout, Sexual Assertiveness, and Sexual Dysfunctional Beliefs in Women With Diabetic Husbands and Comparing Them With Women With Non ـ Diabetic Husbands

نویسندگان [English]

 • Edalat Asadi 1
 • Ladan Mansour 2
 • Anahita Khodabakhshi 2
 • Jalil Fathabadi 2
1 Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This study attempts to consider the relationship between couple burnout, sexual assertiveness, and sexual dysfunctional beliefs in women with diabetic husbands and comparing them with women with non-diabetic husbands. This study includes a sample population of 200 individuals; 100 women with diabetic husbands and 100 women with non-diabetic husbands. These participants were selected through available sampling method. Both of the groups filled the questioners including personality trait, demographic (self-made), couple burnout (CBM), sexual assertiveness (HISA) and sexual dysfunctional beliefs (SDBQ). Results of multi- variable analysis of variance of the main question of research show that there is a meaningful difference between couple burnout, sexual assertiveness, and sexual dysfunctional beliefs in women with diabetic husbands and women with non-diabetic husbands. Women with non-diabetic husbands had higher sexual assertiveness and lower couple burnout and sexual dysfunctional beliefs than women with diabetic husbands. It seems that one of the most important factors influencing and increaseing couple burnout, increasing wrong sexual beliefs regarding sexual function, and decreasing sexual assertiveness in women is sexual dysfunction of the husband.  In fact, women whose husbands suffer from chronic diseases such as diabetes (resulting in sexual dysfunction in patients) have lower sexual assertiveness and higher couple burnout and sexual dysfunctional beliefs comparing to other women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • couple burnout- sexual assertiveness- sexual dysfunctional beliefs- diabetes
 1. احمری طهران و همکاران (1386). بررسی ارتباط بین طلاق و مشکلات جنسی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاورۀ منتخب خصوصی شهر تهران در سال 1385، سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، تهران: مرکز آفرینش‌های فرهنگی ـ هنری.
 2. اوحدی، ب (1385). تمایلات و رفتارهای جنسی انسان، چاپ هشتم، اصفهان: انتشارات صادق هدایت.
 3. ادیب‌راد، نسترن و ادیب‌راد، مجتبی (1384). بررسی باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامۀ زندگی مشترک، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، جلد 4، شمارۀ 13، 110 ـ 99.
 4. بای، فاطمه (1387). بررسی تأثیر گروه‌درمانی فمینیستی بر تمایل و احقاق جنسی در بین زنان متأهل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 5. پاینز، آ. مالاچ (1381). چه کنیم تا عشق رویایی به دلزدگی نینجامد؛ ترجمه ف. شاداب، تهران: انتشارات ققنوس.
 6. پاینز، آ. مالاچ (1383). دلزدگی از روابط زناشویی؛ ترجمه ح. گوهری‌راد و ک. افشار، چاپ اول، تهران: انتشارات رادمهر.
 7. ثنایی، ب و همکاران (1387). مقیاس های سنجش خانواده وازدواج، چاپ دوم، تهران: بعثت.
 8. رجب، الف (15/4/89): .www.SCANews.ir
 9. شفیعی، پریسا (1384). بررسی رابطه بین احقاق، تمایل و هویت جنسی دانشجویان زن متأهل 30 ـ 20 سالۀ ساکن در خوابگاه‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 10. لولین ج. درک (1380). دانستنی‌های جنسی آکسفورد؛ ترجمه بهزاد رحمتی، تهران: انتشارات نوربخش.
 11. محبی‌نوبندگانی، ز؛ نجفی‌دولت‌آبادی، ش؛ کریمی، ز (1389). مشکلات جنسی در مبتلایان به دیابت: http//forum.iransalamat.com.
 12. محمدی، ا؛ قائدی، غ؛ محمدی‌جوینده، س (1386). ارتباط باورهای بدکرکردی جنسی و افسردگی در افراد مبتلا به اختلال‌های جنسی، سومین کنگر‌ه سراسری خانواده و سلامت جنسی، تهران: مرکز آفرینش‌های فرهنگی ـ هنری.
 13. نویدی، فاطمه (1384). بررسی و مقایسه دلزدگی زناشویی با عوامل جو سازمانی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش و پرستاران بیمارستان‌های شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاور‌ه خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.
 14. وب‌سایت انجمن دیابت ایران (10/4/1389) http//www.ir ـ diabetes ـ society.com
 15. Adams, S. G. & Chupurdia, K.M. & Lofland, K.R. (1996). Assissment of sexual beliefs and information in aging couples whit dysfunction, Archives of Sexual Behavior, 25(3), 249 ـ 260.
 16. Allard, P. (2008). Intervention identified as useful for therapists working whit families managing adult onest type II diabetes, A Doctoral Dissertation of The Graduate School of The Texas Woman's University.
 17. Balon, R. (2008). Sexual dysfunction: the brain ـ body connection, 29, 7 ـ 22.
 18. Clayton, A. & Ramamurthy, S. (2008). Sxual dysfunction ( the brain ـ body connection); Advances in Psychosomatic Medicine,29: 70 ـ 88.
 19. Ekberg, y.j. (1986). Spouse burnout syndrome, Journal of Advanced Nursing, 11,161 ـ 165.
 20. Hurlbert, D.F. & Apt, C. (1992). The femail sensation seeker and marital sexuality, Journal of Sex and Marital Therapy, 18,4.
 21. International Diabetes Federation (2006). Golobal prevalence of diabetes, Diabetes Care : (22), 134 ـ 139.
 22. Kruse, J. & Schmitz, n. & Thefeld, w (2003). On the association between diabetes and mental disorder in community sample, Diabetes Care, 20: 1841 ـ 1846.
 23. Kuffle, S.W. & Heiman, J.R. (2006). Effects of depressive symptoms and experimentally adopted schemas on sexual arousal and affect in sexually healthy women, Archives of Sexual Behavior, 35, 163 ـ 177.
 24. Lustman, P. (2002). Treatment of depression in diabetes, Psychosom, 53: 417 ـ 924.
 25. Menard, A.p. & Offman, A. (2009). The interrelationship between sexual self ـ esteem,sexual assertiveness and sexual satisfaction,the Canadian journal of human sexuality,18, pg.35.
 26. Mills, J.H. (2005).The effect of deliberate psychological education on the ego development, moral development, and sexual assertiveness of college women, A Doctoral Dissertation of Wiliam and Mary in Virginia.
 27. Murphy, J. (2002). The influence of self ـ esteem, general assertiveness, and sexual assertiveness on the experience of sexual coercion, A Doctoral Dissertation of B.S.E., University of Arkansas.
 28. Nobre, P.J. & Pinto ـ Gouveia, J. (2003). Sexual dysfunctional beliefs questionnaire: as vulnerability factors to sexual problems, Sexual and Relationship therapy, 18, 171 ـ 204.
 29. Nobre, P.J. & Pinto ـ Gouveia, J. (2006). Dysfunctional sexual beliefs as ـ vulnerability factors sexual dysfunction, The Journal of Sex Research, 43, 1, pg. 68.
 30. Parker, J.N. & Parker,P.M. (2004). Female sexual dysfunction: A medical dictionary, bibliography, and annotated research guide to internet refrences.
 31. Pines, A.M. (2002). The female entrepreneur: Buurnout treated using a psychodynamic existential approach, Clinical Case Studies, 1(2): 170 ـ 180.
 32. Rapoport, J. Z. (2009). Understanding female sexuality the effects of agency, communality adrogoyncy, assertiveness, and attachment style on sexual functioning in adult women, A Doctoral Dissertation of Adelphi University.
 33. Travis, C.B. & White, j.w. (2000). Sexuality, society, and feminism, Newyork: American Psychology Association.
 34. Trief, M.P. & at, al. (2001). The marital relationship and psychosocial and glycemic control of individuals whit diabetes,Diabetes Care,24, 8.
 35. Trief, M.P. & at, al. (2006).Marital quality and diabetes out com: The Ideate Project, families system & health, 24: pg 318.