سبک‌های پردازش حسی زوجین و میزان رضایتمندی زناشویی آن‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 دانشگاه بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک‌های پردازش حسی با رضایتمندی زناشویی پرداخته است. نمونه پژوهش شامل 136 زوج (272 نفر) ساکن شهر تهران بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش عبارتند از پروفایل پردازش حسی نوجوان ـ بزرگسال (براون و دان، 2002).فرم 40 سؤالی مقیاس رضایتمندی زناشویی انریچ، هنجار شده برای جامعه ایرانی (عسگری، بهمنی و تمدنی، 1385). داده‌های پژوهش با روش همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد که سبک جست‌وجوگری حسی در زنان و مردان با رضایتمندی زناشویی آن‌ها و همسران‌شان رابطه مثبت معنادار دارد و سبک‌های پردازش حسی ثبت پایین، اجتناب‌گری حسی و حساسیت‌پذیری حسی در زنان و مردان با رضایتمندی زناشویی آن‌ها و همسران‌شان رابطه منفی معنادار دارد. نتایج حاصل از بررسی رابطه احتمالی فاصله نمرات زوجین در هر سبک پردازش حسی با رضایتمندی زناشویی آن‌ها، نشان داد فاصله نمرات زن و شوهر در جست‌وجوگری حسی و اجتناب‌گری حسی با رضایتمندی زناشویی مردان رابطه مثبت معنادار دارد و فاصله نمرات زن و شوهر در ثبت پایین با رضایتمندی زناشویی زنان و مردان رابطه منفی معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Sensory Processing Styles and Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

 • Amir Hosein Adlparvar 1
 • Mohammad Ali Mazaheri 2
 • Mansureh Sadat Sadeghi 2
 • Azadeh Adlparvar 2
 • Somayeh Khodabakhsh 2
1 Ismac Azad University
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between sensory processing styles and marital satisfaction. The following self-report measures were given to 136 participant couples (272 women and men) from Tehran who were selected through available sampling and completed Adolescent/Adult Sensory Profile and Enrich marital satisfaction scale. Data was analyzed through Pearson correlation method. Research findings indicated a positive significant relationship between couple’s sensation seeking and marital satisfaction of themselves and their partners; and there is a negative significant relationship between couple’s low registration, sensation avoiding and sensory sensitivity styles and marital satisfaction of themselves and their partners. Results of relationship between men and women’s score distance in each sensory processing style and marital satisfaction indicate that there is a positive significant relationship between couples score distance in sensation seeking and sensation avoiding and men’s marital satisfaction; and there is a negative significant relationship between couples score distance in low registration and their marital satisfaction.

 1. بخشی، ح.؛ اسدپور، م. و خدادادی‌زاده، ع. (1386). ارتباط رضایت از روابط زناشویی با افسردگی زوجین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 11 (2): 43-37.
 2. بشارت، م.ع.؛ تاشک، آ. و رضازاده، س.م.ر (1385). تبیین رضایت زناشویی و سلامت روانی بر حسب سبک‌های مقابله. روان‌شناسی معاصر.1(1):48 ـ 56.
 3. بک، آ. (1386). عشق هرگز کافی نیست: شیوه‌های نو برای حل مشکلات زناشویی و خانوادگی بر اساس شناخت درمانی. ترجمه مهدی قراچه‌داغی .تهران: آسیم.
 4. پروین، ل. و جان، ال. (1381). شخصیت نظریه و پژوهش. ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، چاپ اول، تهران: آییژ.
 5. ثنایی، ب. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.
 6. حمیدی، ف. (1386). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دبیری. فصلنامه خانواده‌پژوهی،3(9): 453 ـ 443.
 7. خدابنده، ن. (1384). بررسی رابطه‌ ویژگی‌های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و غیرشاغل دانشجو در دانشگاه‌های تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 8. شفیعی‌کندجانی، ع.؛ آذر، ماهیار؛ جان‌بزرگی، م.؛ نوحی، س. و حسینی، س.ر. (1386). بررسی همبستگی آسیب‌شناسی روانی زنان و رضایتمندی زناشویی. پژوهنده. بهمن و اسفند 1386؛ 12: 490 ـ 483
 9. شولتز، د. و شولتز، سی. (1381). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. چاپ چهارم. تهران: ویرایش.
 10. صدوقی، ز.، وفایی، م. و زاده‌طباطبایی. (1386). ارتباط حساسیت پردازش حسی با شیوه‌های فرزندپروری و شاخص های آسیب‌شناسی روانی. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 9: 32-23.
 11. عارف‌نظری، م. و مظاهری، م.ع. (1385). رابطه بین سبک‌های دلبستگی و تنوع‌طلبی جنسی. ارائه‌شده در دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.
 12. عسگری، ع.؛ بهمنی، ب. و تمدنی، م. (1385). رواسازی، اعتباریابی و استاندارد ساختن مقیاس رضایت زناشویی انریچ برای جامعه‌ ایرانی. ارائه ‌شده در دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران، پژوهشکده خانواده. دانشگاه شهید بهشتی.
 13. عیدی، ر. و خانجانی، ز. (1385). بررسی رضایت زناشویی در سبک‌های مختلف دلبستگی. فصلنامه روان‌شناسی دانشگاه تبریز. 1(2 و 3): 201-175.
 14. کجباف، م.ب.؛ نشاط‌دوست، ح.ط. و خالوئی، ق. (1384). بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و میزان رضایتمندی زناشویی. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور رفتار. دانشگاه شاهد. 12 (10):78 ـ 69.
 15. نظری، ع.‌م. (1386). مبانی زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی. تهران: نشر علم.
 16. Blum, Jeffrey S.; Mehrabian, Albert. (2001). Personality and Temperament Correlates of Marital Satisfaction. Journal of Personality. 67, 1: 93 ـ 125.
 17. Behman, G. (2006). The highly sensitive person: Stress and physical symptom reports. Personality and Individual Differences, 40, 1433-1440.
 18. Brown, Catana; Dunn, Winnie. (2002). Adolescent/Adult Sensory Profile: Self Questionnaire. San Antonio: The Psychological Corporation. A Harcourt Assessment Company.
 19. Clark Brack, Jenny. (2006).Sensory Processing Disorder: Simulations And Solutions for Parents, teachers and therapist. Family & Relationships ـ Autism Asperger Pub Co.
 20. Dunn, Winnie. (2001). The Sensation of Everyday life: Empirical, Theoretical, and Pragmatic Considerations. The American Journal of Occupational Therapy, 55(6), 608 ـ 620.
 21. Gattis, Krista S. ; Berns, Sara ; Simpson, Lorelei E. ; Christensen, Andrew (2004). Birds of a feather or strange birds? ties among personality dimensions, similarity, and marital quality. Journal of family psychology , 18, 4: 564 ـ 574.
 22. Humbad, M. N., Donnellan, M. B., Iacono, W. G., & Burt, S. A. (2010). The association of marital quality with personality and psychopathology: Results from a very large sample of married couples. Journal of Abnormal Psychology, 119, 151–162.
 23. Jerome. Elisabeth M. ; Liss, Miriam (2005). Relationships between sensory processing style, adult attachment, and coping. Personality and Individual Differences. 38(6): 1341 ـ 1352.
 24. Liss, Miriam; Timmel, Laura; Baxley, Kelin; Killingsworth, Patrick (2005).Sensory processing sensitivity and its relation to parental bonding, anxiety, and depression. Personality and Individual Differences:39(8):1429 ـ 1439.
 25. McCrae, R. R., Martin, T. A., Hrebickova, M., Urbanek, T., Boomsma, D. I., Willemsen, G., et al. (2008). Personality trait similarity between spouses in four cultures. Journal of Personality, 76, 1137–1163.
 26. Miller, L. & Lane, S. (2000). Toward a Consensus in terminology in sensory integration theory and practice: part 1: taxonomy of neurophysiological processes. Sensory Integration Special Interest Section Quarterly (23:2), American Occupational Therapy Association, Rockville Maryland.
 27. Shiota, M. N., & Levenson, R. W. (2007). Birds of a Feather Don’t Always Fly Farthest: Similarity in Big Five Personality Predicts More Negative Marital Satisfaction Trajectories in Long-Term Marriages. Psychology and Aging, 22(4), 666-675.
 28. Skowron, Elizabeth A. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal of Counseling Psychology.47(2), 229 ـ 237.
 29. Taniguchi, S. T., Freeman, P. A., Taylor, S. (2006). A study of married couples' perceptions of marital satisfaction in outdoor recreation. Journal of Experiential Education, 28(3), 253 ـ 256.
 30. Watson, D., Klohnen, E. C., Casillas, A., Simms, E., Haig, J., & Berry, D. S. (2004). Match makers and deal breakers: Analyses of assortative mating in newlywed couples. Journal of Personality, 72, 1029–1068.