مبانی حقوقی حمایت از درآمد ایام زناشویی زوجه مطلقه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مسائل مهم زوجه مطلقه، فقدان حمایت حقوقی مؤثر از درآمد ایام زندگی مشترک است. اگرچه قانون­گذار ایرانی بر مبنای قاعده استیفاء از او حمایت کرده ولی شروطی برای حاکمیت این قاعده، یعنی، دستور مرد، انجام عمل، اجرت داشتن و عدم قصد تبرع، لازم است که دو شرط آن، یعنی عدم تبرع و دستور زوج در اغلب روابط زوجین محقق نیست، در نتیجه، عملاً از زوجه حمایت مؤثر نمی‌شود. به همین دلیل لازم است قواعد دیگری مانند، قاعده مشارکت، تسبیب و غرور نیز مورد توجه قرار گیرند که از حیث موضوع مناسب‌تر و از حیث حمایت نیز مؤثرترند.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم (1388). ترجمه س. ج. مجتبوی. تهران: انتشارات مبلغان.
 2. آخوند خراسانی، م. ک. (1406). حاشیه بر مکاسب. قم: بی نا.
 3. اراکی، م. ع. (1415). کتاب بیع (چاپ اول). قم: مؤسسه اسماعیلیان.
 4. اسدى، ح. (علامه حلی) (1418). قواعد الاحکام (چاپ اول). قم: مؤسسةالنشر الاسلامى.
 5. اصفهانی، م. ح. (1427). حاشیه کتاب مکاسب. قم: ذوالقربی.
 6. امامى، س. ح. (1368). حقوق مدنى (جلد اول، چاپ هشتم). تهران: کتاب فروشى اسلامیه.
 7. امامی، س. (1384). حقوق مدنى (جلد چهارم، چاپ هیجدهم) ‌تهران: کتاب فروشى اسلامیه.
 8. انصارى، م. (1410). مکاسب. بیروت: مؤسسةالنعمان.
 9. انصاری، م. (1415). کتاب نکاح (الطبعة الاولی). قم: المؤتمرالعالمی.
 10. باریکلو، ع. ر. (1385). مسئولیت مدنی (چاپ اول). تهران: میزان.
 11. بروجردی عبده، م. (1380). حقوق مدنی (چاپ اول). تهران: گنج دانش.
 12. تبریزی، م. ج. (بی تا). گنجینه آرای فقهی- قضایی. قم: معاونت آموزش قوه قضاییه.
 13. جبعى عاملى، ش. ز. (1367)، شرح لمعه (چاپ سوم). قم: دفتر تبلیغات اسلامى.
 14. حائری، س. ک. (1428). فقه العقود (الطبعة الثالثه). قم: مجمع الفکرالاسلامی.
 15. حرانی، ا. (1400). تحف العقول. تهران: کتاب فروشی اسلامیه.
 16. حر عاملى، م. (1378). وسائل الشیعه. تهران: انتشارات اسلامیه.
 17. حر عاملی، م. (1412). وسائل الشیعه. قم: مؤسسةآل البیت،
 18. حسن‌زاده، م. (1385). مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورحقوقی (چاپ اول). قم: نشر قضا.
 19. حسینى المراغى، س. م. ع. (1418). العناوین (الطبعة الاولى). قم: مؤسسةالنشر الاسلامى.
 20. خوئى، س. ا. (1417). مصباح الفقاهه، مقرر محمد على توحیدى (چاپ چهارم). قم: مؤسسه انصاریان.
 21. زندی، م. ر. (1388). رویه ‌قضایی دادگاه‌‌های تجدید نظر استان تهران در امور خانواده. تهران: جنگل.
 22. شمس، ع. (1381). آیین دادرسی مدنِی (چاپ دوم). تهران: میزان.
 23. شهیدى، م. (1370). سقوط تعهدات (چاپ دوم). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 24. شهیدی، م. (1384). حقوق مدنی3- تعهدات (چاپ ششم). تهران: مجد.
 25. شهیدی، م. (1382). عقود معیّن 1 (چاپ اوّل). تهران: مجد.
 26. صانعی، ی. (1384). استفتاآت قضایی (جلد دوم). تهران: میزان.
 27. صدر، س. م. (1427). منهاج الصالحین. قم: مؤسسة الاحیاء اللکتب الاسلامیه،.
 28. صدر، س. م. (1408). اقتصادنا. قم: المجمع العلمی‌للشهیدالصدر.
 29. صفائى، س. ح.، و قاسم زاده، س. م. (1375). حقوق مدنى: اشخاص و محجورین. تهران: سمت.
 30. طباطبایی، س. ع. (1422). ریاض المسایل (الطبعةالاولی). قم: مؤسسةالنشرالاسلامی.
 31. طباطبایی، س. م. ح. (1368). المیزان (چاپ اول). قم: انتشارات اسلامی.
 32. طباطبایى یزدی، س. م. ک. (1376). سؤال و جواب. تهران: مرکز نشر علوم اسلامى.
 33. طباطبایی یزدی، س. م. ک. (1425). عروةالوثقى (الطبعةالثانیه). قم: مؤسسه النشرالاسلامى.
 34. طوسی، ش. ط. (1409). التبیان (الطبعةالاولی). قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
 35. عمید زنجانی، ع. ع. (1382). موجبات ضمان (چاپ اول). تهران: میزان.
 36. فاضل لنکرانی، م. (1380). جامع المسائل (چاپ دهم). قم: امیرالعلم.
 37. فاضل لنکرانی، م. (1425). القواعدالفقهیه (الطبعةالثانیه). قم: مرکز فقه الأئمة الاطهار.
 38. قمی، ش. ع. (بی‌تا). زندگانی حضرت محمد(ص). تهران: مؤسسه مطبوعاتی حسینی.
 39. کاتوزیان، ن. (1382). حقوق مدنى: حقوق خانواده (چاپ سوم). تهران: میزان.
 40. کاتوزیان، ن. (1374). ضمان قهرى (چاپ اوّل). تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 41. کاتوزیان، ن. (1374). وقایع حقوقى (چاپ دوم). تهران: نشر یلدا.
 42. گرجی، ا.، عراقی، س. ع.، صفایی، س. ح.، حمیدزاده، ا.، برزویی، ع.، صادقی، م.، قاسم زاده، س. م.، و آهی، ب. (1384). بررسی تطبیقی حقوق خانواده (چاپ اول). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 43. محمدی، م. (1383). طلاق و سهم زوجه از زندگی مشترک. نامه مفید دانشگاه مفید، 43، 47.
 44. مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1383). مجموعه نظریات شورای نگهبان (چاپ اول). تهران: دادگستر.
 45. مقدس اردبیلی، ا. (1421). مجمع الفوائد و البرهان (الطبعة الثالث). قم: مؤسسةالنشرالاسلامی.
 46. مکارم شیرازی، ن. (1369). تفسیر نمونه (چاپ سوم). قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین.
 47. منتظری، ح. ع. (1375). استفتاآت مسائل ضمان (چاپ اول). قم: دفترمؤلف.
 48. موسوی اردبیلی، س. ع. (1414). فقه الشرکه (الطبعةالاولی). قم: منشورات مکتبةامیرالمؤمنین.
 49. موسوی اردبیلی، س. ع. (بی‌تا). گنجینه آرای فقهی- قضایی. قم: معاونت آموزش قوه قضاییه.
 50. موسوى بجنوردى، س. م. ح. (1384). قواعد الفقهیه (چاپ دوم). قم: دلیل ما.
 51. موسوى خمینی ، س. ر. (1415). کتاب البیع (چاپ پنجم). قم: مؤسسةالنشرالاسلامى.
 52. موسوی خمینی، س. ر. (1390). تحریرالوسیله. نجف: آداب،.
 53. موسوی خمینی، س.ر. (1372). استفتاآت (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 54. میرزای قمی، م. ح. (1379). جامع الشتات (چاپ اول). تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 55. نائینى، م. م. ح. (1418). منیةالطالب (چاپ اول). قم: مؤسسة النشرالاسلامى.
 56. وحید بهبهانى، م. ب. (1417). حاشیه مجمع الفائدة و البرهان (چاپ اول). قم: مؤسسه وحید بهبهانى.
 57. هدایت نیا، ف. (1385). حقوق مالی زوجه (چاپ اول). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.