مقایسه کیفی و کمّی رضایت زناشویی در زنان شاغل با تأکید بر همسانی و عدم همسانی منزلت شغلی زوجین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده

اشتغال زنان باعث تأثیر بر روابط زن و شوهر، روابط فرزندان و هم­چنین رضامندی زناشویی می­گردد و مسائلی هم‌چون همسانی و غیر‌همسانی پایگاه اجتماعی را در روابط زناشویی وارد می­نماید. هدف عمده در این پژوهش بررسی رابطه بین منزلت شغلی زوجین و میزان رضایت از زندگی زناشویی است. در این پژوهش 60 نفر به طور تصادفی برای گروه نمونه انتخاب شدند که از بین آن‌ها 15 نفر به صورت تصادفی در گروه نمونه کیفی و 45 نفر در گروه نمونه کمّی قرار گرفتند. در بخش کیفی از مصاحبه سازمان‌یافته و در بخش کمی از پرسش‌نامه رضامندی زناشوییEnrich  استفاده شده‌ است.نتایج بخش کیفی پژوهش: گروه نمونه کیفی با منزلت شغلی یکسان، شغل را فعالیتی برای به دست‌آوردن استقلال مالی عنوان کرده‌اند. در گروه نمونه کیفی با منزلت شغلی بالاتر مرد، پس از استقلال مالی، به ترتیب اولویت، در اجتماع بودن، سرگرمی، مفید بودن و دوری از انجماد فکری مطرح شده‌ است. در گروه نمونه کیفی با منزلت شغلی بالاتر زن، پس از استقلال مالی، کمک به تأمین معاش، در اجتماع بودن و بهبود روحیه عنوان گردیده ‌است.زمانی که منزلت شغلی زن و شوهر با هم برابر است، مزیت‌های زن شاغل در برابر محدودیت‌های او نسبت به زن خانه‌دار بیشتر است و زمانی که شغل آن‌ها در دو سطح مختلف قرار بگیرد، محدودیت‌های آن بیشتر می‌شود و این باز هم زمانی پررنگ‌تر است که منزلت شغلی زن نسبت به مرد در مرتبه بالاتری قرار گرفته ‌باشد. نتایج بخش کمّی این پژوهش: میانگین رضایت کلی زناشویی در گروه منزلت شغلی همسان زوجین (182) از گروه‌های منزلت شغلی ناهمسان زوجین (54/117و47/154) بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


 1. بک، آ. ( 1372). عشق هرگز کافی نیست (ترجمه م. قراچه‌داغی). تهران: هم آگاه.
 2. بلاچ، س. (1370) . مقدمه ای بر روان‌درمانی ، نظریه‌ها و روش‌های رایج (ترجمه م. قراچه داغی). تهران: رشد.
 3. بیات، ا. (1360). بررسی عوامل مؤثر در ایجاد اختلافات خانوادگی. تهران: دانشکده، خدمات اجتماعی.
 4. توماس، م. (1354). جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج (ترجمه ف. اردلان). تهران: دانشکده علوم اجتماعی.
 5. زمانی منفرد، ا. (1375). بررسی رابطه سطح رضایتمندی زناشویی و سطح توانایی ابزار وجود گروهی از زوج‌های ساکن در دو شهرک وابسته به یکی از سازمان‌های صنعتی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 6. سلیمانیان، ع. (1373). بررسی تأثیر نظرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی. تهران: دانشگاه تربیت معلم .
 7. شبانی حصار، ح. (1379). رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی زوجین با میزان رضامندی از زندگی زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 8. گودرزی، ن. (1378). بررسی رابطه رضایت زناشویی با منبع کنترل در کادر درمانی بیمارستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
 9. موسوی، ر. (1374). بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر رضامندی زناشویی در سه گروه پزشکان، کارمندان و کارگردان شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
 10. نجاتی، ح. (1376). روان‌شناسی زناشویی. تهران: بکران.
 11. وکیلی، ا. (1366). بررسی عوامل مؤثر بر رضامندی زنان شاغل از زندگی زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 12. Brugess, E.V. (1953). The family. New York: American Book Company.
 13. Ellis, A. (1989). Rational- emotive couples therapy. New York: Pargamon press.
 14. Katz, M., & Briger, T. (1988). Modernity and the quality of marriage in Israel. Journal of Comparative Family Studies,19(3), 371-380.
 15. Michel, A. (1971). Real number of children and conjucal interaction in French urban families. Journal of Marriage and the Family, 31, 57-66.
 16. Owen, S., & Orthnar, M. (1983). Communication Research in Ohio state. Comparative family studies,20(4),400-410.
 17. Pindal, B. (1995). Division of household labor and the well-being of retirement-aged wives. Gerontologist, 3(1), 39-55.
 18. Taylor, R. (1994). Children and well-being: A comparison at employed and non employed women. Work and Stress, 8(1), 36-45.
 19. Wiggnen, J., & Moody, A. (1983). Personality typologies related to marital satisfaction. American Mental Health Counselors’ Association Journal, 5, 33-11.