بررسی اعتبار و روایی مقیاس نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه برای اکثر افراد در جوامع مختلف فرایند انتخاب همسر مسئله‌ای مهم و مشکل است. انتخاب فرد مناسب برای ازدواج یکی از پراسترس‌ترین تصمیمات فرد در طول زندگی می‌باشد. افراد برای یافتن فرد مناسب ازدواج به‌شدت تلاش و سعی می‌کنند قبل از ازدواج دریابند آیا انتخاب صحیحی کرده‌اند. اما متأسفانه زیربنای اساسی تلاش افراد در انتخاب فرد مناسب از باورها یا انتظارات غیرواقعی نشأت می‌گیرد.کوب، لارسون و واتسون (2003)، جهت بررسی این باورها، مقیاس نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر را ساختند که 7 باور غیرمنطقی را مورد ارزیابی قرار می‌داد: زندگی مشترک، تنها و فقط یکی، عشق کافی است، آسانی تلاش، زوج متضاد، ایده‌آل‌نگری و اطمینان کامل. پژوهش حاضر اعتبار و روایی نسخه فارسی این مقیاس را مورد بررسی قرار داد و بر اساس تحلیل عامل به استخراج باورها پرداخت که عبارت بودند از: عشق­باوری، تجربه‌محوری، ایده‌آل‌نگری، متضاد‌جویی، آسان‌بینی و خوش ‌باوری. موفقیت تحلیل عاملی در نشان دادن ساختار زیربنایی پرسشنامه و میزان قابل توجه واریانس ‏تبیین شده توسط آن را می‌توان به عنوان شاهدی بر روایی در نظر گرفت. ‏اعتبار پرسشنامه از سویی با استفاده از آلفای کرونباخ و از سوی دیگر بر اساس میزان بالای ‏واریانس تبیین شده توسط تحلیل عاملی تأیید شد.‏

کلیدواژه‌ها


 1. Cobb, N. P., Larson, J. H., & Watson, W. L. (2003). Development of the attitudes about Romance and Mate Selection Scale. Journal of Family Relations, 53(3), 222-231.
 2. Crosby, J. (1985). Reply to myth: Perspectives on intimacy. New York: Wiley.
 3. Kerpelman, J. L., Pittman, J. F., Adler-Baeder, F., Eryigit, F., & Paulk, A. (2009). Evaluation of a statewide youth-focused relationships education curriculum. Journal of Adolescence 32, 1359–1370.
 4. Larson, J. H. (1988). The marriage quiz: College students’ beliefs in selected myths about marriage. Family Relations, 37, 3-11.
 5. Larson, J. H. (1992). “You’re my one and only”: Premarital counselling for unrealistic beliefs about mate selection. American Journal of Family Therapy, 20, 242-253.
 6. Larson, J. H. (2000). Should We Stay Together? A scientifically proven method for evaluating your relationship and improving its chances for long-term Success. San Francisco: Jossey-Bass.
 7. Larson, J. H. (2000). The verdict on cohabitation vs. marriage. Marriage & Families, 7-12.
 8. Larson, J. H., & Holman, T. B. (1994). Premarital predictors of marital quality and stability. Family Relations, 43, 228-237.
 9. Myers, N. J. (2008). Black college students' attitudes towards romance and mate selection. Unpublished doctoral dissertation, Widener University, Philadelphia, USA.
 10. Nussbaum, L., B. (2006). A study of the relationship between attitudes about romance and mate selection and spiritual maturity of eighteen-years-old in selected southern Baptist churches in the Dallas Fort Worth area. Unpublished doctorial dissertation, School of educational Ministries, Texas, USA.
 11. Priest, J. (2009). Relationship dissolution and romance and mate selection myths. Family Science Review, 14, 48-57.
 12. Seltzer, J. A. (2000). Families formed outside of marriage. Journal of Marriage and Family, 62 (4), 1247-1268.
 13. Simpson, J. A., Campbell, B., & Berscheid, E. (1986). The association between romantic love and marriage: Kephart (1967) twice revisited. Personality and Social Psychology Bulletin, 12, 363-372.
 14. Sprecher, S., & Metts, S. (1989). Development of the “Romantic Beliefs Scale” and examination of the effects of gender and gender-role orientation. Journal of Social and Personal Relationships, 6, 387-411.
 15. Waller, M., & McLanahan, S. (2005). "His" And "Her" Marriage expectations: Determinants and consequences. Journal of Marriage & Family, 67, 53-67.
 16. Wright, L. M., Watson, W. L., & Bell, J. M. (1996). Beliefs: The heart of healing in families and illness. New York: Basic Books.
 17. Yilmaz, T., & Kalkan, M. (2010). The effects of a premarital relationship enrichment program on relationship satisfaction. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(3), 1911-1920.