رابطه نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

افزایش میزان طلاق در جامعه کنونی ایران، ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری و رضایت­مندی زناشویی را آشکار می­کند. یکی از این عوامل نگرش مذهبی است که می‌تواند روابط، تصمیم‌گیری، تعهد و ابعاد فرزندپروری زوجین را متأثر سازد. از این­ رو، هدف از مقاله حاضر، بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت­مندی زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه تهران است. گروه نمونه این پژوهش شامل 156 دانشجوی متأهل دانشگاه تهران بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس نگرش مذهبی خدایاری­ فرد و همکاران (1385) و مقیاس سازگاری زناشویی اسپنیر (1976) بود. آزمون ضرایب همبستگی نشان داد که بین نگرش مذهبی و رضایت‌مندی زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از بین چهار خرده مقیاس سازگاری زناشویی، نگرش مذهبی بیشترین رابطه را با رضایت دو نفری نشان داد. بر اساس یافته­ های پژوهش حاضر، خانواده درمانگرها می­ توانند نقش باورهای مذهبی را هم در بروز و هم در حل اختلافات زناشویی، به­ عنوان عاملی مهم در نظر بگیرند. در پایان نیز همسوئی و عدم همسوئی یافته­ ها مورد بحث واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. افزایش آمار طلاق در کشور، (24/9/1383). روزنامه اطلاعات، صفحه 2.
 2. الهی قمشه‌ای، م. (1372). قرآن مجید با ترجمه و تفسیر فارسی و کشف‌الایات. تهران: مروی.
 3. اسماعیلی، ب. (1374). بررسی میزان سازگاری زناشویی و علل آن در بین دانشجویان دانشگاه شهرکرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
 4. ثنایی، ب. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
 5. خدایاری‌ فرد، م.، غباری‌بناب، ب.، فقیهی، ع. و وحدت، ش. (1381). روش‌درمانی عفو و گذشت با تأکید بر دیدگاه اسلامی: بررسی یک مطالعه موردی. مجله اندیشه و رفتار، 8 (1)، 39-48.
 6. خدایاری‌فرد، م.، فقیهی، ع.، غباری‌بناب، ب.، شکوهی‌یکتا، م. و به‌پژوه، ا. (1385). آماده‌سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری در جامعه دانشجویان کشور (گزارش پژوهشی). دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران.
 7. فتحی‌آشتیانی، ع. و احمدی، خ. (1383). بررسی ازدواج موفق و ناموفق در بین دانشجویان. مجله دانشور رفتار، 11(7)، 16-9.
 8. لطف‌آبادی، ح. (1384). جستجوی مبانی نظری سنجش ویژگی‌های معنوی درمان‌جویان در تعامل با درمان‌گران. گزیده مقالات همایش مبانی نظری و روان‌سنجی مقیاس‌های دینی، ص 138. دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 9. دلاور، ع. (1383). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
 10. Blum, J. S., & Mehrabian, A. (1999). Personality and temperament correlates of marital satisfaction. Journal of Personality, 67, 93-125.
 11. Call, V. R. A., & Heaton, T. B. (1997). Religious influence on marital stability. Journal for the Scientific Study of Religion, 36, 382-392.
 12. Ellis, A. (1989). Rational- Emotive Couples Therapy. New York: Bergamon press.
 13. Greef, A. P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Issues, 21, 948-962.
 14. Hu¨ nler, O, S. & Genc¸o¨z, T, I. (2005). The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction. Contemporary Family Therapy, 27(1), 123-136.
 15. Mahoney, A. (2005). Religion and conflict in marital and parent child relationship. Journal of Social Issues, 61(4), 689-706.
 16. Mahoney, A., Pargament, K. I., Jewell, T., Swank, A. B., Scott, E., Emery, E., & Rye, M. (1999). Marriage and the spiritual realm: The role of proximal and distal religious constructs in marital functioning. Journal of Family Psychology,13, 321-338.
 17. Mahoney, A., Paragment, K. I., Swank, A. B., & Swank, N. (2003). Sanctification in family relationships. Review of Religious Research, 44, 220-236.
 18. Margaret, G. Dudley, & Frederic, A., & Konsinski, J. (1990). Religiosity and marital satisfaction: A research note. Review of Religiosity Research, 32(1), 78-86.
 19. Orathinkal, J., & Vansteewegen, A. (2006). Religiosity and marital satisfaction. Contemporary Family Therapy, 28, 497-504.
 20. Roizblatt, A., Kaslow, F., Rivera, S., Fuchs, T., Conejero, C., & Zacharias, A. (1999). Long- lasting marriages in Chile. Contemporary Family Therapy, 21, 113-129.
 21. Rose, E. M., Westefeild, J. S., & Ansley, T. N. (2001). Spiritual issues in counseling: Client’s beliefs and preference. Journal of Counseling Psychology, 48, 67-71.
 22. Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and Family, 38, 15-28.
 23. Sullivan, T. (2001). Understanding the relationship between religiosity and marriage: An investigation of the immediate and longitudinal effects of religiosity on newlywed couples. Journal of Family Psychology, 15, 610-628.
 24. Patterson, J., Hayworth, M., Turner, C., & Raskin, M. (2000). Spiritual issues in family therapy: A graduate-level course. Journal of Marital and Family Therapy, 26, 199-210.
 25. Vaijayanthimala, K., Kumari, K., & Panda, P. (2004). Socio-economic heteronomy and marital satisfaction. Journal of Human Ecology, 15(1), 9-11.