بررسی رابطه ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده با میزان اضطراب و افسردگی فرزندان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این مطالعه تحقیق در زمینه روابط موجود بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده (جهت‌گیری گفت­ و شنود و جهت‌گیری همنوایی) و اضطراب و افسردگی فرزندان است. همواره ارتباطات موجود در بین اعضای خانواده به­ عنوان اساسی‌ترین مکانیسم برای فهم بسیاری از رفتارهای روانی ـ اجتماعی از جمله اضطراب و افسردگی قلمداد می­ شود. پژوهش حاضر سرآغاز بررسی الگوهای ارتباطات خانواده در ایران می‌باشد. در این مطالعه از 326 دانش‌آموز (161 دختر و 165 پسر) که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند‌مرحله‌ای از بین دانش‌آموزان پایه‌های دوم و سوم دبیرستان‌های شهر شیراز انتخاب شده بودند، استفاده شد. شرکت‌کنندگان ابزار تجدید ‌نظر ‌شده الگوهای ارتباطات خانواده و فرم کوتاه مقیاس ­های افسردگی، اضطراب و فشار روانی را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که جهت‌گیری گفت­ و شنود خانواده پیش‌بینی‌کننده معنـادار اضطـراب و افسردگی فرزندان است و اضطـراب و افسردگی آن­ ها را به­ طور منفی پیش‌بینی می‌کند. هم­چنین جهت‌‌گیری همنوایی خانواده به­ طور معنادار و مثبت اضطراب فرزندان را پیش‌بینی می‌کند اما پیش‌بینی‌کننده معناداری برای افسردگی آن­ها نیست.

 1. دادستان، پ. (1378). روان‌شناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی. (جلد اول). تهران: انتشارات سمت.
 2. روزنهـان، دی. ال. و سلیگمـن، ام. ای. پی. (1384). روان‌شنـاسی نابهنجاری آسیب‌شناسی روانی. (ترجمه: ی. سیدمحمدی، جلد اول). تهران: نشر ساوالان.
 3. ساراسون، ای. جی. و ساراسون، بی. آر. (1377). روان‌شناسی مرضی. (ترجمه: ب. نجاریان، م. اصغری‌مقدم و م. دهقانی، جلد اول). تهران: انتشارات رشد.
 4. سامانی، س. و لطیفیان، م. (1385). بررسی رابطi میان خودمهاری، جمع‌گرایی و ارزش‌ها در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز. مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 45، 47-33 .
 5. کاپلان، اچ. و سادوک، بی. (1376). خلاصه روان‌پزشکی و علوم رفتاری (ترجمه ن. پورافکاری). تهران: انتشارت شهر آب.
 6. کورش‌نیا، م. (1385). بررسی تأثیر ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده بر میزان سازگاری روانی فرزندان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 7. هاوتون، کرک و سالکوویس کیس، کلارک (1380). رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی (ترجمه: ح. قاسم‌زاده). تهران: انتشارات ارجمند.
 8. Benetti, C., & Kamabouropoulos, N. (2006). Affect-regulated indirect effects of trait anxiety and trait resilience on self-esteem. Personality and Individual Differences, 41(2), 341-352.
 9. Cicchetti, D. & Toth, S. L. (1998). The development of depression in children and adolescents. American Psychologist, 53, 221-241.
 10. Cohen. P., Cohen, J., Kasen, S., Velez, C. N., Hartmark, C., Johnson, J., Rojas, M., Brook, J., & and Streuning, E. L. (1993). An epidemiological study of disorders in late childhood and adolescence: I. Age- and gender- specific prevalence. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 34, 851-867.
 11. D. Souza, L. (2003). Influence of shyness on anxiety and academic achievement in highschool. Pakistan Journal of Psychological Research, 18, (3/4), 109-118.
 12. Duronto, P. M., Nishida, T., & Nakayama, S. (2005). Uncertainty, anxiety, and avoidance in communication with stragers. International Journal of Intercultural Relations, 29(5), 549-560.
 13. Elwood, T. D., & Schrader, D. C. (1998). Family Communication Patterns and Communication Apprehension. Journal of Social Behavior and Personality, 13(3), 493-502.
 14. Fitzpatrick, M. A. (2004). The family communication patterns theory: Observations on its development and application. The Journal of Family Communication, 4, 167-179.
 15. Fitzpatrick, M. A., & Ritchie, L. D. (1994). Communication schemata whitin the family: Multiple perspectives on family interaction. Human Communication Research, 20, 275-301.
 16. Gudykunst, W. B., Ting-Toomey, S., Nishida, T., Kim, K., & Heyman, S. (1996). The influence of cultural individualism-collectivism, self-construals, and individual values on communication styles across cultures. Human Communication Research, 22, 510-543.
 17. Gudykunst, W. B. (1997). Cultural variability in communication: An introduction. Communication Research, 24, 327-348.
 18. Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94(3), 319-340.
 19. Higgins, E. T. (1989a). Continuities and discontinuities in self-regulatory and self-evaluative processes: A developmental theory relating self and affect. Journal of Personality, 57, 407-444.
 20. Higgins, E. T., Klein, R., and Strauman, T. (1985). Self-concept discrepancy theory: A psychological model for distinguishing among different aspects of depression and anxiety. Social Cognition, 3, 51-76.
 21. Hsu, C. F. (2002). The influence of self-construals, family and teacher communication patterns on communication apprehension among college students in Taiwan. Communication Reports, 15(2), 123-132.
 22. Huang, L. (1999). Family communication patterns and personality characteristics. Communication Quarterly, 47(2), 230-244.
 23. Kelly, L., Keaten, J. A., Finch, C., Duarte, I. B., Hoffman, P., & Michels, M. M. (2002). Family communication patterens and the development of reticence. Communication Education, 51, 202-209.
 24. Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (1997). Family type and conflict: The impact of conversation orientation and conformity orientation on conflict in the family. Communication Studies, 48, 59-78.
 25. Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2002). Understanding family communication patterns and family functioning: The roles of conversation orientation and conformity orientation. Communication Yearbook, 28, 36-68.
 26. Koerner, A. F., & Maki, L. (2004, July). Family communication patterns and social support in families of origin and adult children’s subsequent intimate relationships. Paper presented at the International Association for Relationship Research Conference, Madison. WI, July 22-25.
 27. Landman-Peeters, K., Hartman, C. A., Pompe, G., Boer, J. A., Minderaa, R. B., & Ormel, J. (2005). Gender differences in the relation between social support, problems in parent-offspring communication, depression and anxiety. Social Science and Medicine, 60(11), 2549-2559.
 28. Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the Beck depression and anxiety inventories Behavior Research and Therapy, 33, 335-343.
 29. Markus, H. R., and Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224-253.
 30. Orvaschel, H., Beeferman, D., & Kabacoff, R. (1997). Depression, self-esteem, sex, and age in child and adolescent clinical sample. Journal of Cilinical Child Psychology, 26(3), 285-289.
 31. Petersen, A. C., Compas, B. E., Brooks-Gunn, J., Stemmler, M. Ey S. & Grant, K. E. (1993). Depression in adolescence. American Psychologist, 48, 155-168.
 32. Reno, R. R., & Kenny, D. A. (1992). Effects of self-consciousness and social anxiety on self-disclosure among unacquainted individuals: An application of the social relations model Journal of Personality, 60, 79-94.
 33. Roberts, J. E., Gotlib, I. H., & Kassel, J. D. (1996). Adult attachment security and symptoms of depression: The mediating roles of dysfunctional attitudes and low self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 70(2), 310-320.
 34. Ryckman, R. M. (1997). Theories of Personality (sixth edition). Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.
 35. Sarason, I. G., Levine, H. M., Basham, R. B., & Sarason, B. R. (1983). Assessing social support: The social support questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), 127-139.
 36. Sigelman, C. K. (1999). Life-span Human Development (Third edition). Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.
 37. Trafimow, D., Triandis, H., & Goto, S. (1991). Some tests of the distinction between private self and collective self. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 649-655.
 38. Triandis, H. C. (1989b). The self and social behavior in differing social contexts. Psychological Review, 96, 506-520.
 39. Watzlawick, P., Beavin, J., & Johnson, D. (1967). Pragmatics of human communication: A study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes. New york: Norton.