بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های خانوادگی آنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی­ های خانوادگی آنان می­ پردازد. هدف آن، تعیین رابطه و سهم نسبی هر یک از متغیرهای خانوادگی در تبیین انگیزش پیشرفت تحصیلی است. به همین منظور 180 نفر آزمودنی به­ طور تصادفی از جامعه دانش ­آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از بین عوامل خانوادگی مرتبط با انگیزش پیشرفت تحصیلی، انتظار والدین از موفقیت فـرزندان 28/0، شیوه فرزندپروری مقتدرانه 26/0 و ساخت خانواده (مدرن­ های طبیعی در خانواده) 16/0 تبیین­ کننده انگیزش پیشرفت تحصیلی هستند.

  1. اسفندیاری، غلامرضا (1374). بررسی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلال رفتاری و مادران کودکان بهنجار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انسیتو روان‌پزشکی ایران.
  2. بحرانی، محمود (1372). بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه گروهی دانش‌آموزان متوسطه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد.
  3. عابدی، احمد (1380). درماندگی آموخته‌شده عاملی در شکست تحصیلی دانش‌آموزان، اصفهان: فصلنامه آموزه.
  4. ماسن، پاول هنری و دیگران (1998). رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، چاپ اول، تهران: کتاب ماد.
  5. یزدچی، صفورا (1379). بررسی و تبیین سهم عوامل مؤثر در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری شهر اصفهان، اصفهان: کارشناسی تحقیقات آموزش و پرورش.
  6. Aimes, L. (1984). Achievement Attributions and self-Instructions under competitive and Individualistic Goal structures. Journal of Educational psychology, No 76.
  7. Colman . M. (1993). The role of parental interaction in achievement motivation. Journal of social psychology, L, 133(6).
  8. Fatemi. Bos. (1990). Familly structure variables and academic achievement motivation among highschool students, Journal of Applied psychology, Vol 27.
  9. Fonten, C. (1994). Academic Achievement motivation and child reading in different social context. European Journal of Psychology of Education , Vol 9(3).
  10. Husent. Nevil. (1992). International encychopaedia of education.