مقایسه باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 حقوقدان

3 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه بین باورهای ارتباطی زنان مراجعه­ کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران انجام گرفته است. 50 زن مراجعه­ کننده به مراکز قضایی و 50 زن مایل به ادامه زندگی مشترک به شیوه نمونه­ گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. میانگین سنی شرکت­ کنندگان 36 و انحراف استاندارد سن آنها 6/9 است. هر دو گروه به سیاهه باورهای ارتباطی ( (IRBو پرسشنامه ویژگی­ های شخصی پاسخ دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ویژگی ­های شخصی شرکت ­کنندگان اعم از آن هایی که در آستانه جدایی هستند و آن هایی که مایل به ادامه زندگی مشترک هستند رابطه معنی­ داری وجود ندارد. اما بین دو گروه از نظر نمره کل باورهای ارتباطی ( 008/0< P، 71/2=t ) و خرده مقیاس باور به تخریب­ کنندگی مخالفت (001/0< P، 37/3 = t) و باور به عدم تغییرپذیری همسر (002/0< P، 14/3=t ) تفاوت معنی ­داری وجود دارد. سه فرضیه دیگر که مربوط به توقع ذهن­ خوانی، باور به کمال­گرایی جنسی و باور به تفاوت جنسیتی است، تأیید نشد. نتایج بدست آمده تأییدکننده یافته­ های تحقیقات قبلی درباره نقش مهم باورهای ارتباطی در سازگاری زندگی زناشویی است

کلیدواژه‌ها


 1. حیدری، م؛ مظاهری، م؛ ادیب راد، ن (1381). مطالعه مقدماتی نقش آموزش مهارت‌های شناختی زندگی زناشویی در تغییر باورهای ارتباطی دانشجویان، مجله روانشناسی، سال ششم، شماره24.
 2. سلیمانیان، ع (1373). بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
 3. فرهنگی، ع (1379). ارتباطات انسانی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
 4. مظاهری، م؛ پوراعتماد، ح (1382). مقیاس باورهای ارتباطی، چاپ نشده، پژوهشکده خانواده، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 5. Eldelson,R.J & Epstain. (1982). Cognitive and relationship maladjastment: developmnt of a measure of dis functional relationship beliefs. Journal of consulting and clinical psychology.
 6. Ellis. A. (1993). Psychology and value of human being (Rev.ed) New York: Institue for Rational Emotive Therapy.
 7. Ellis A. & Dryden,W. (1987). The practice of Rational Emotive Therapy New York: Spring.
 8. Haferkamp C. (1999). Beliefs about Relationships in Relation to Television viewing and self monitoring, Current psychology, (Vol 18, Issue 2) 193, 12P, 4 Charts.
 9. Jacobson, N.S; Waldron,H. & Moore,D. (1980). Toward a behavioral profile of marital distress. Journal of counseling and clinical psychology, 49, 269-277.
 10. Moller, A & Vanzeyl P.D. (1991). Relationship Beliefs. Interpersonal Perception& Marital Adjastment. Journal of clinical psychology, (Vol 47, Issue 1) 28,6p.
 11. O’Leary, K. D. (1987). Assessment of marital discord. USA: Lawrence Erlbum Association, INC.
 12. Stackert, R & Bursik, K. (2003). Why am I unsatisfied? Adult attachment style, genered Irrational Relationship beliefs & young adult romantic relationship satisfaction. Personality & Individual Defferences, (Vol. 34, Issue 8) 1419,11p.
 13. Sullivan B & Shwebel A. (1995). Relationship Beliefs & Expectations of satisfaction in marital relationship, Implication for… Family Journal, (Vol 3, Issue) 298,8p, Graph.
 14. Wood, J.T. (1998). Interpersonal Communication: Evryday Encounters, Wadsworth Publishing Company, 2 edition.
 15. Young, M, E; Long, L. L. (1998). Counseling and Therapy for Couples, Brook/Cole Publishhng Company.