رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر با روش همبستگی اجرا شده است. نمونه پژوهش شامل 121 زوج دانشجو که حدود 2 سال از عقد آنان گذشته است با روش نمونه­ گیری در دسترس در پژوهش شرکت داده شدند. ابزارهای جمع­ آوری اطلاعات پرسشنامه احساسات مثبت (PFQ) و سیاهه باورهای ارتباطی (RBI) هستند که هر دو پرسشنامه به­ طور جداگانه توسط زنان و شوهران شرکت­ کننده در پژوهش پاسخ داده شد. اطلاعات جمع­ آوری شده با آزمون­ های آماری رگرسیون چند متغیره و t مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که A باور به تغییرناپذیری همسر@ پیش­بینی کننده معتبر برای احساسات مثبت نسبت به همسر است. A کمال­گرایی جنسی @ در مردان پیش­بینی کننده معتبر برای احساسات مثبت به همسر هم در مردان و هم در زنان است. باورهای غیرمنطقی A تفاوت­ های جنسیتی @ در زنان پیش­بینی کننده معتبر برای احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان و مردان است و باور به A تخریب­ کنندگی مخالفت @ و A توقع ذهن­ خوانی @ در زنان پیش ­بینی کننده نگرش مثبت آنان نسبت به همسران­شان است. نتایج همچنین نشان داد که باور به تخریب­ کنندگی مخالفت در زنان به­ طور معناداری بیشتر از مردان است.

کلیدواژه‌ها


 1. بک، آرون تی (1380). عشق هرگز کافی نیست، ترجمه مهدی قراچه‌داغی، چاپ یازدهم، تهران: نشر پیکان.
 2. جمعه اسدآباد، مریم (1380). مقایسه تفکرات غیرمنطقی در بین زنان مطلقه و غیرمطلقه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه فردوسی مشهد.
 3. حسینی، سیدابوالقاسم (1361). اصول بهداشت روانی: بررسی مقدماتی اصول بهداشت روانی، روان‌درمانی و برنامه‌ریزی در مکتب اسلام، جلد اول، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد.
 4. حیدری، محمود؛ مظاهری، محمدعلی؛ ادیب‌راد، نسترن (1381). مطالعه مقدماتی نقش آموزش مهارت‌های شناختی زندگی زناشویی در تغییر باورهای ارتباطی دانشجویان، مجله روانشناسی، سال هشتم، شماره 24، ص 324- 335.
 5. سلیمانیان، علی‌اکبر (1373). بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی (بر اساس رویکرد شناختی) بر نارضایتی زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تهران.
 6. فرهنگی، علی‌اکبر (1379). ارتباطات انسانی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
 7. کاظمی، زین‌العابدین (1366). زناشویی راز خوشبختی، تهران: انتشارات محمد (ص).
 8. مظاهری، محمدعلی؛ پوراعتماد، حمیدرضا (1380). مقیاس باورهای ارتباطی، چاپ نشده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.
 9. مؤمن‌زاده، فرید (1381). ارتباط تفکرات غیر منطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی.
 10. هی‌لی، جی (1370). روان‌درمانی خانواده، ترجمه باقر ثنایی، تهران: نشر امیرکبیر.
 11. Cramer, D. (2001). Destructive disagreement, negative conflict and relationship.
 12. Eidelson, R; Epstein, N. (1982). Cognition and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional belief. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 715-720.
 13. Genetic, Social and Beneral Psychology Monography, (Vol 127, issue 3). 301-307.
 14. James, S; Huntley, J& Hems worth, D. ( 2002). Factor structure of Relationship Belief Inventory. Cognitive Therapy and Research, (Vol. 26, p) 729-755.
 15. Mc Govern, J. M & Meyers S. A. (2002). Relationship between sex-role attitudes, division of houschold task and marital adjustment. Contemporary Family Therapy: An International Journal, (Vol 24, issue 4).
 16. Moller, A. T & Vanzyl, E. D. (1991). Relationship beliefs, interpersonal perception and marital adjustment. Journal of Clinical Psychology, (Vol 7) 28-33.
 17. O’leary, K. D. (1987). Assessment of marital discord. USA: Lawrence Erbium Associates inc.
 18. Trudel, G. (2002). Sexuality and marital life. Journal of Sex and Marital Therapy, (Vol 28, issue 3), 229-238.
 19. Turkewitz, H. & O’Leary, K. D. (1981). A comparative outcome study of behavioral marital therapy and communication therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 7, 159-169.