بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سه الگوی ارتباطی سازنده متقابل، توقع/کناره ­گیری و اجتنابی متقابل با رضایتمندی زناشویی در شهر اصفهان است. نمونه شامل40 زوج از کارکنان شاغل در دانشگاه اصفهان است. نمونه­ گیری به شیوه تصادفی ساده انجام گرفته است. ابزارهای به­ کار رفته عبارتند از: پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ) و پـرسشنامه رضایتمنـدی ENRICH. هـر دو ابزار از روایی و پایایی بالایی برخوردارند. لیکن پرسشنامه‌ها به صورت زوجی توسط هر دو زوج کامل شد. یافته نشان می­ دهد که: بیشترین میزان همبستگی بین رابطه سازنده متقابل و رضایتمندی زناشویی در گروه زنان است. در همین گروه الگوی ارتباطی توقع/کناره‌گیری تقریباً رابطه‌ای با رضایتمندی زناشویی نشان نداد و بالاخره همبستگی بین رضایتمندی زناشویی و ارتباط اجتنابی متقابل منفی بدست آمد. نتایج بدست آمده در گروه مردان نیز کاملاً شبیه زنان است. در این گروه نیز بیشترین همبستگی، بین ارتباط سازنده متقابل و رضایتمندی زناشویی است. بین الگوی توقع/کناره‌گیری و رضایتمندی زناشویی رابطه نزدیک به صفر است و بالاخره بین رابطه الگوی اجتنابی متقابل و رضایتمندی زناشویی رابطه منفی وجود دارد.

 1. رسولی، محسن (1380). رابطه بین الگوهای ارتباطی زن و یا شوهران دانشجوی دانشگاه‌های تهران و الگوهای ارتباطی والدین آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
 2. سلیمان‌نژاد (1373). بررسی تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
 3. عبادت‌پور، بهناز (1379). هنجاریابی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زناشویی در شهرتهران در سال 79-78، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
 4. Cauchlin, John.P. (2002) The Demand/ withdraw Pattern of Communication as a Predictor of Marital Satisfaction Over Time. Humany Communication Research, (Vol 28) No1.
 5. Christensen, a. & Heavey, C.L. (1990). Gender and social structure in the demand/withdraw pattern of marital conflict. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 73-81.
 6. Fitzpatick, M.A. (1988). Approaches to marital interaction. In P. Noller & M.A. fitzpatrich (Eds). Perspectives on marital interaction, p 998-120, Philadelphia: Multilingual Matters.
 7. Fogarty, T.F. (1976). Marital crisis. In P.J. Guerin (Ed.), Family theaapy: Theory and practice, p. 325- 334, New York: Gardner.
 8. Gottman, J.M. (1993a). A theory of marital dissolution and stability. Journal of Family Psychology, 7, 57-75.
 9. Gottman, J.M. (1993b). The roles of confilict engagement, escalation, and avoidance in marital interaction: A longitudinal view of 5 type of couples. Journal of Consulting and Clinical Psycholoty, 61, 6-15.
 10. Gottman, J.M; Notarius, C.I; Gonso, J. & Markman, H.J. (1976). A Gouples guide to Communication. Champaign, IL: Research Press.
 11. Gottman, J.M. & Krokoff, L.J. (1989). Marital interaction and satisfaction; A longitudinal view. Journal of Consulting and Climical Psychology, 45, 47-52.
 12. Gottman, J.M. & Levenson, R.W. (2000). The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14-year period. Journal of Marriage and the Family, 62, 737-745.
 13. Heavey, C.L; Christensen, A. & Malamuth, N.M. (1995). The longitudinal impact of demand and withdrawal during marital conflict. Journal of Consulting and Chlinical Psychology, 63, 797-801.
 14. Heavey. C.L; Layne, C. & Christensen, A. (1993). Gender and conflict structure in marital interaction: Areplication and extension. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 16-27.
 15. Jacobson, N.S & Margolin, G. (1979). Marital therapy: strategies based on social learning and behavior exchange principles, New York: Brunner/Mazel.
 16. Johnson, D.R; White, L.K; Edwards, J.N. & Booth, A. (1986). Dimensions of marital quality: Toward methodological and conceptual refinement. Journal of Family lssues, 7, 31-49.
 17. Levenson, R.W. & Gottman, J.M. (1985). Physiological and affective predictors of change in relationship satisfaction. Journal of personality and Social Psychology, 46, 85-94.
 18. Noller, P; Feeney. J. A; Bonnell, D & Callan, V. (1994). A longitudinal study of conflict in early marriage. Journal of Social and Personal Relationships, 11, 233-252.
 19. Noller, P & Vernardos, C.(1986). Communication awarenes in married Couples. Journal of Social and Personal Relationship, 3, 31-42.
 20. Olson, D.H; Fournier, D.G & Druckman, J.M (1982). Prepare-Enrich: Counselor’s manual. Minneapolis, MN: prepare- Enrich Inc.
 21. Strean, H.S (1985). Resolving marital Conflicts: A Psychodynamic perspective. New York: Wiley.