مقایسه راهبردهای مقابله‌ای ارتباطی در مادران مبتلا به MS، RA، LBP و مادران سالم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف مطالعه حاضر مقایسه راهبردهای مقابله‌ای ارتباطی در مادران مبتلا به LBP، RA ، MS و مادران غیربیمار است. جامعه آماری از مادران مبتلا به RA، LBP و MS که به بیمارستان‌های آتیه، امام‌خمینی و انجمن ام‌اس مراجعه کرده بودند تشکیل شده است. حجم نمونه در پژوهش حاضر شامل 67 بیمار مبتلا به LBP، 50 بیمار مبتلا به RA، 32 بیمار مبتلا به MS و 32 مادر غیربیمار است.بیماران و گروه کنترل در مصاحبه نیمه‌ساختاری راهبردهای مقابله‌ای ارتباطی شرکت کردند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیماران مبتلا به RA ، LBP و MS از راهبردهای خودتیمارداری، کاهش وظایف فرزندپروری و انحراف توجه نسبت به مادران گروه کنترل به شکل معناداری بیشتر استفاده می‌کنند. مادران گروه کنترل از مادران مبتلا به RA، MS و LBP از راهبرد سرگرم کردن فرزند بیشتر استفاده می‌کردند. نتایج مطالعه حاضر هم راستا با مطالعات پیشین نشان می‌دهد که مادران مبتلا به درد مزمن از راهبردهایی استفاده می‌کنند که متمرکز بر مدیریت درد هستند و وظایف فرزندپروری خود را کاهش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Relational Coping Strategies Between Mothers Suffering MS, RA, LBP and Well Mothers

نویسندگان [English]

 • Ata Tehranchi
 • Mohsen Dehghani
 • Karineh Tahmasian
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Chronic pain makes parenting more difficult as mothers with chronic illnesses such as LBP, RA or MS have to manage pain and disability of chronic illness and parenting simultaneously. Therefore coping has an important role to reduce the tension of chronic illness and to improve parenting in mothers with chronic pain and main goal of present study is comparing relational coping strategies in mothers with LBP, MS, RA, and control group. Sample size is consisted of 67 patients with LBP, 50 patients with RA, 32 patients with MS, and 32 non-patients. All mothers participated in semi-structured interview of relational coping strategies Results demonstrated that there is a significant difference between four groups in relational coping strategies of self-care, engaging the child, requesting assistance from others (social support), self-preservation parenting and distraction. Results indicated that mothers with RA, MS and LBP utilized self-care, requesting social support, self-preservation parenting and distraction more than control group. Non-patient mothers engaged their children in activities more than patient groups. Results are consistent with previous research that mothers in chronic pain use pain management copings more frequently and reduce their parenting activities.

 1. Aikens, J. E., Fischer, J. S., Namey, M., & Rudick, R. D (1997). A replicated prospective investigation of life stress, coping, and depressive symptoms in multiple sclerosis. Journal of Behavioral Medicine, 20, 433-445.
 2. Andersson, B. J. (1999). Epidemiological features of chronic low-back pain. Lancet, 354, 581–85.
 3. Archibald, C. J., McGrath, P. J., Ritvo, P. G., Fisk, J.D., Bhan, V., Maxner, C.E., Murray, T.J. (1994). Pain prevalence, severity and impact in a clinic sample of multiple sclerosis patients. Pain, 58(1), 89–93.
 4. Bahramitash, R. (2003). Revolution, Islamization, and woman’s employment in Iran. The Brown Journal of World Affairs, 4, 229-241.
 5. Barlow, J. H., Cullen, L. A., Foster, N. E., Harrison, K., & Wade, M. (1999). Does arthritis influence perceived ability to fulfill a parenting role? Perceptions of mothers, fathers and grandparents. Patient Education and Counseling, 37, 141–51.
 6. Beiske, A. G., Pederson, E. D., Czujko, B., Sandanger, I., Czujko, B., Pedersen, E.D. (2004). Pain and sensory complaints in multiple sclerosis. European Journal Neurology, 11(7), 479–82.
 7. Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women’s ways of knowing: The development of self; voice, and mind. New York: Basic Books.
 8. Boothby, J. L., Thorn, B. E., Stroud, M.W., & Jensen, M. P. (1999). Coping with pain. In R. J. Gatchel & D. J. Turk (Eds.), Psychosocial factors in pain: Critical perspectives (pp. 343-359). New York: Guilford Publications.
 9. Compston, A., & Coles, A. ( 2008). Multiple sclerosis. Lancet, 372, 1502–17.
 10. Dix, T., Gershoff, E.T., Meunier, L. N., & Miller, P. C. (2004). The affective structure of supportive parenting: Depressive symptoms, immediate emotions, and child-oriented motivation. Developmental Psychology, 40, 1212–27.
 11. Eccleston, C. (1995). Chronic pain and distraction: An experimental investigation into the role of sustained and shifting attention in the processing of chronic persistent pain. Behavior Research and Therapy, 33, 391-405.
 12. Ehde, D. M., Osborne, T. L., & Jensen, M. P. (2005 .(Chronic pain in persons with multiple sclerosis. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, 16, 503–12.
 13. Evans, S., Shipton, E. A., & Keenan, T. R. (2005). Psychosocial functioning of mothers with chronic pain: A comparison to pain-free controls. European Journal of Pain, 9, 683–90.
 14. Evans, S., Shipton, E. A., & Keenan, T. (2006). The relationship between maternal chronic pain and child adjustment: The role of parenting as a mediator. Journal of Pain, 7, 236–43.
 15. Folkman, S., & Moskowitz, J. T (2004). Coping: Pitfalls and promise. Annual Reviews of Psychology, 55, 745-74.
 16. Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development. Cambridge, MA: Harvard University Press
 17. Hannan, M. T. )1996(. Epidemiologic perspectives on women and arthritis: An overview. Arthritis Care and Research, 9, 424–34.
 18. Henschke, N., Maher, C. G., Refshauge, K. M., Herbert, R.D., Cumming, R.G., Bleasel , J., York, J., Das, A., McAuley, J.H. (2009). Prevalence of and screening for serious spinal pathology in patients presenting to primary care settings with acute low back pain. Arthritis and Rheumatism, 60, 3072–80.
 19. Henze, T. (2005). Managing specific symptoms in people with multiple sclerosis. International MS Journal, 12, 60–8.
 20. Jack, D. C. (1991). Silencing the self in connection: Writings from the Stone Center’s Jean Baker Miller Training Institute. New York: Guilford.
 21. Jensen, M. P., Turner, J. A., Romano, J. M., & Karoly, P. (1991). Coping with chronic pain: A critical review of the literature. Pain, 47, 249-283.
 22. Jones, D. J., Shaffer, A., Forehand, R., Brody, G., & Armistead, L. (2003). Co parent conflict in single mother–headed African American families: Do parenting skills serve as a mediator or moderator of child psychosocial adjustment? Behavior Therapy, 34, 259–272.
 23. Jordan, J. V. (2004). The meaning of mutuality. In J. V. Jordan, M. Walker & L. M. Hartling, Complexity of connection: Writings from the Stone Center’s Jean Baker Miller Training Institute (pp. 1-8). New York: Guilford.
 24. Jordan, J. V., Kaplan, A. G., Miller, J. B., Stiver, I. P., & Surrey, J. L. (1991). Women’s growth in connection: More writings from the stone center (pp. 9-24). New York: Guilford.
 25. Katz, P. P., Pasch, L. A., & Wong, B. (2003). Development of an instrument to measure disability in parenting activity among women with rheumatoid arthritis. Arthritis and Rheumatism; 48, 935–43.
 26. Kayser, K., Sormanti, M., & Strainchamps, E. (1999). Women coping with cancer: The influence of relationship factors on psychosocial adjustment. Psychology of Women Quarterly, 23, 725–39.
 27. Kopp, M., Richter, R., Rainer, J., Kopp-Wilfling, P., Rumpold, G., & Hildegard, W. M. (1995). Differences in family functioning between patients with chronic headache and patients with chronic low back pain. Pain, 63, 219–24.
 28. Kothe, R., Kohlmann, T. H., Klink, T., Ruther, W., & Klinger, R. (2007). Impact of low back pain on functional limitations, depressed mood and quality of life in patients with rheumatoid arthritis. Pain, 127, 103–108.
 29. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress appraisal and coping. New York: Springer.
 30. Liddle, S. D., Baxter, G. D., & Gracey, J. H. (2004). Exercise and chronic low back pain: What works? Pain, 107, 176–190.
 31. Lu, L., Gilmour, R., Kao, S., & Huang, M. (2006). A cross-cultural study of work/family demands, work/family conflict and wellbeing: The Taiwanese vs. British. Career Development International, 11, 9 – 27.
 32. Lublin, F. D., & Reingold, S. C. (1996). Defining the clinical course of multiple sclerosis: Results of an international survey. Neurology, 46, 907–11.
 33. Martin, S. E., Clements, M. L., & Crnic, K. A. (2002). Maternal emotions during mother-toddler interaction: Parenting in affective context. Parenting-Science and Practice, 2, 105–26.
 34. McCauley, J. D., Thelen, M. H., Frank, R. G., Willard, R. R., & Callen, K. E. (1983). Hypnosis compared to relaxation in the outpatient management of chronic low back pain. Archives of Physical and Medical Rehabilitation, 64, 548-52.
 35. McCracken, L. M (1997). Attention to pain in patients with chronic pain: A behavioral approach. Behavior Therapy, 28, 271-281.
 36. Mohr, D. C., Goodkin, D. E., Nelson, S., Cox, D., & Weiner, M. (2002). Moderating effects of coping on the relationship between stress and the development of new brain lesions in multiple sclerosis. Psychosomatic Medicine, 64, 803-809.
 37. Myhr, K. M.) 2008(. Diagnosis and treatment of multiple sclerosis. Acta Neurologica Scandinavica( Supplementum), 188, 12–21.
 38. Pisetsky, D. S. (2007). Clinician’s comment on the management of pain in arthritis. Health Psychology, 26, 657–9.
 39. Putnick, D. L., Bornstein, M. H., Hendricks, C., Painter, K.M., Suwalsky, J. T. D., & Collins, W. A. (2008). Parenting stress, perceived parenting behaviors, and adolescent self-concept in European American families. Journal of Family Psychology, 22, 752–63.
 40. Rosensteil, A. K., & Keefe, F. J. (1983). The use of coping strategies in chronic low back pain: Relationship to patient characteristics and current adjustment. Pain, 17, 33-44.
 41. Smith, A. A. (2003). Intimacy and family relationships of women with chronic pain. Pain Management Nursing, 4, 134–42.
 42. Taylor, J. M., Gilligan, C., & Sullivan, A. M. (1996). Between voice and silence. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 43. Tendon, T., Weaver, M. A., & Gordon, V (2002). Pain management for low back pain. Current Opinion Orthopedics, 13, 165-171.
 44. Turner, J. A., & Chapman, C. R. (1982). Psychological interventions for chronic pain: A critical review relaxation training and biofeedback. Pain, 12, 1-21.
 45. Turner, D. E., Helliwell, P. S., Emery, P., & Woodburn, J. (2006). The impact of rheumatoid arthritis on foot function in the early stages of disease: A clinical case series. BMC Musculoskeletal Disorder, 7, 102.
 46. White, C. P., Mendoza, J., White, M. B., & Bond, A. (2008). Chronically ill mothers experiencing pain: Relational coping strategies used while parenting young children. Chronic Illness, 5, 33–45.
 47. White, C. P., White, M. B., & Fox, M. A. (2009). Maternal fatigue and its relationship to the caregiving environment. Families, Systems, & Health, 27, 325-345.
 48. Zadinsky, J. K., & Boyle, J. S. (1996). Experiences of women with chronic pain. Health Care for Women International, 17, 223–32.