تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر مطالبات زوجه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می‌شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می‌گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می‌گیرد. مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این‌که اصل بر عدم تأثیر آن‌هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می‌شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بوداین شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم‌چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Bankruptcy and Insolvency on the Wife’s Claims

نویسندگان [English]

 • Mohammad Roshan
 • Hasan Mohammadi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

After the marriage, the spouses have some rights against each other, which are divided to financial or personal rights. Although personal rights belong to both the man and the woman, the financial rights, except the heritage, belong only to the wife which is imposed on the man. The dowry, the maintenance, donation, half the property of the man, remuneration belong only to the wife. After the marriage, different factors may affect the merit of the wife for these claims such as incapacity, bankruptcy or the insolvency of one of the man. Regarding the impact of these factors on the merit of the wife for these rights it should be said that in principle they do not affect this title, but in some cases it is possible. Depending on the kind of claim the effect differs. These factors may also affect the way to recover these claims, which, in any case, has got its own procedure. Therefore, the main purpose of this article is to consider the effect of the bankruptcy and insolvency of the man on the merit of the wife and the way to recover these claims.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dowry- Maintenance- remuneration- Insolvency- Bankruptcy
 1. اسکینی، ر. (1387). ورشکستگی وتصفیه امور ورشکسته، تهران: انتشارات سمت.
 2. حسینی، م. (1374). قانون مدنی در رویه قضایی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
 3. جعفری لنگرودی، م. (1368). ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش.
 4. دهخدا، ع. (1325). لغت‌نامه، ج3، تهران، چاپ خانه مجلس.
 5. روشن، م. (1384). بررسی فقهی وحقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی، چاپ اول، تهران: انتشارت فردوسی.
 6. صفایی، ح؛ امامی، ا. (1378). حقوق خانواده، ج1، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 7. گرجی، ا. (1384). بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 8. محقق داماد، م. (1367). حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، چاپ دوم، تهران: نشر علوم اسلامی.
 9. ب: منابع عربی
 10. الحرّ العاملى، م. (1403). وسائل الشیعه، چاپ ششم، طهران: المکتبة الاسلامیه.
 11. الحکیم،‌ م. (1373) منهاج الصالحین،چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات اسلام.
 12. حلّی، ع. (1410). ارشادالاذهان الی احکام الایمان، ج2، چاپ اول، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
 13. سرخسی، ش. (1406). ‏ المبسوط، ج 5، ‏لبنان: ‏دار المعرفه.
 14. سیستانی، ع. (1416). منهاج الصالحین، ج 3، ‏قم:‏ مکتب السید السیستانی.
 15. الطوسی، م. (1460). المبسوط فی فقه الامامیه، مکتبه المرتضویه‌ لاحیاء آثار الجعفریه.
 16. الموسوی‌الخمینی‌، ر. (1377). تحریر‌الوسیله، قم: جامعه مدرسین.