بررسی تأثیر متغیرهای خانوادگی بر میزان آگاهی دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی نسبت به بهداشت بلوغ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور میانه

چکیده

این مقاله بر آن است تا به بررسی تأثیر متغیرهای خانوادگی بر میزان آگاهی دانش‌آموزان نسبت به بهداشت بلوغ بپردازد. این پژوهش به دو روش کمی و کیفی انجام گرفته است. در ابتدا به روش پدیدارشناسی، با نمونه‌گیری هدفمند و به وسیله مصاحبه ژرف‌نگر به بررسی تجربه‌های دوران بلوغ 25 نوجوان دختر پرداخته، سپس با شیوه توصیفی و پیمایشی و با کمک پرسشنامه خود ایفا بر روی 400 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی در استان آذربایجان شرقی مطالعه انجام گرفته است. در روش کمی برای انتخاب واحدهای مورد مطالعه از روش نمونه‌برداری خوشه‌ای استفاده شده است. برای اعتبار ابزار سنجش، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که ضریب اعتبار پرسشنامه‌ها 95/0 برآورد شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش میزان آگاهی دانش‌آموزان نسبت به تمام ابعاد بهداشت بلوغ متوسط است. نتایج نشان دادند که بین درآمد خانواده و سطح تحصیلات والدین و میزان آگاهی دانش‌آموزان نسبت به بهداشت بلوغ رابطه معنا‌داری وجود دارد. هم-چنین بین میزان آگاهی دانش‌آموزان بر حسب محل سکونت، شغل پدر و منبع کسب آگاهی آنان تفاوت معنا‌داری وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، متغیرهای مدل، در نهایت توانسته‌اند 62 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین ‌کنند. هم‌چنین قوی‌ترین پیش‌بینی کننده، متغیر تحصیلات مادر است.

کلیدواژه‌ها